Advokatundersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond

Pressemeddelelse den 31. januar 2005

 

Kirkeminister Tove Fergo har i dag modtaget advokatundersøgelsen om Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af folkekirkens virksomhed.

 

Undersøgelsen, som er foretaget af advokat Poul Heidmann, har omfattet perioden 1999 - 2002, dog således at undersøgelsen for så vidt angår Folkekirkens fællesfonds udgifter til IT har dækket perioden 1997 - 2002. På baggrund af undersøgelsen har advokat Poul Heidmann foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning af bestemte embedsmænd i Kirkeministeriet, og som led i denne vurdering undersøgt og beskrevet, i hvilket omfang ministre har været inddraget i sagen.

 

Undersøgelsens konklusioner fremgår af advokat Poul Heidmanns brev af 31. januar 2005 til kirkeministeren, der vedlægges i kopi. Om spørgsmålet om ansvar for de involverede embedsmænd anfører advokaten sammenfattende:

 

"Som det er fremgået af redegørelsen ovenfor, har jeg ikke fundet grundlag for at indstille, at der søges gennemført disciplinære sanktioner mod nogen af de involverede tjenestemænd.

Det betyder imidlertid ikke, at administrationen ikke har været kritisabel.

 

Administrationen har over den undersøgte periode været kritisabel. Det gælder især den ledelsesmæssige styring af økonomiforvaltningen."

 

Kirkeminister Tove Fergo udtaler i anledning af advokatundersøgelsens konklusioner, at hun er tilfreds med resultatet af undersøgelsen og tager kritikken til efterretning. Kritikken afspejler efter kirkeministerens opfattelse, at Kirkeministeriets økonomiforvaltning af Folkekirkens fællesfond samt IT-området gennem en årrække var utilfredsstillende. Advokatundersøgelsen bekræfter derfor, at den række af konkrete initiativer, som allerede er iværksat i Kirkeministeriet med henblik på at sikre en sammenhængende og effektiv økonomiforvaltning, har været helt nødvendige. Disse initiativer omfatter bl.a. en ændring af ledelsesstrukturen i Kirkeministeriet, etablering af et økonomikontor, udarbejdelse af et konsolideret regnskab for fællesfonden og udarbejdelse af et særskilt IT-budget og -regnskab samt anvendelse af statens regnskabsregler for fællesfonden.

 

Kirkeministeren finder det rigtigst ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om, hvilke yderligere forholdsregler undersøgelsens konklusioner måtte give anledning til. Dette spørgsmål vil der først kunne tages stilling til efter folketingsvalgets afholdelse.

 

Advokatens redegørelse kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

 


Link:
Advokatundersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere