Advokatundersøgelse

Kirkeminister Tove Fergo har bedt advokat Poul Heidmann fra advokatfirmaet Jonas Bruun om at foretage en uvildig undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb vedrørende Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens Fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af Folkekirkens virksomhed.

 

Tove Fergo skriver i sit brev til advokaten:

 

"Undersøgelsen skal omfatte Fællesfondens retsgrundlag, Kirkeministeriets forvaltning af Fællesfonden, Fællesfondens dispositioner og regnskabsaflæggelse, forvaltningen og beregningen af kirkeskatten samt orienteringen af Folketingets Kirkeudvalg i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler.

 

Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende skriftligt materiale i Kirkeministeriet i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler, vedrørende de forhold, der som nævnt oven for er genstand for undersøgelsen. Undersøgelsen skal endvidere omfatte skriftligt materiale i stifterne vedrørende forvaltning af de midler, som administreres dér, i det omfang Kirkeministeriet eller Stiftsøvrighedernes beslutninger om bestyrelsen af disse midler har betydning for undersøgelsen.

 

Der kan ikke foretages afhøringer af eller indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller andre.

 

På baggrund af ovennævnte gennemgang af sagsmaterialet anmodes De om at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning af bestemte embedsmænd i Kirkeministeriet i anledning af de undersøgte forhold. I givet fald anmodes De om at udarbejde et udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer.

 

Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold ønskes det endvidere - på baggrund af ovennævnte gennemgang - undersøgt og beskrevet, i hvilket omfang ministre har være inddraget i sagen".

 

Tove Fergo har anmodet advokaten om - som ministeren skriver i sit brev til advokaten - "at foretage et foreløbigt gennemsyn af det ovennævnte sagsmateriale med henblik på at vurdere, om materialet skønnes at kunne give et tilstrækkeligt grundlag for en faktuel belysning af sagen og skriftligt underrette ministeren om Deres opfattelse vedrørende dettes spørgsmål. I bekræftende fald bedes De fortsætte undersøgelsen og afgive en skriftlig redegørelse herom til ministeren. Resultatet af den nævnte foreløbige vurdering og af en eventuel undersøgelse, vil blive offentliggjort."

 

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Henrik Gade Jensen, 3392 3944, mob. 4089 1630

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere