Advokatundersøgelse

Kirkeminister Tove Fergo har bedt advokat Poul Heidmann fra advokatfirmaet Jonas Bruun om at foretage en uvildig undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb vedrørende Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens Fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af Folkekirkens virksomhed.

 

Tove Fergo skriver i sit brev til advokaten:

 

"Undersøgelsen skal omfatte Fællesfondens retsgrundlag, Kirkeministeriets forvaltning af Fællesfonden, Fællesfondens dispositioner og regnskabsaflæggelse, forvaltningen og beregningen af kirkeskatten samt orienteringen af Folketingets Kirkeudvalg i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler.

 

Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende skriftligt materiale i Kirkeministeriet i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler, vedrørende de forhold, der som nævnt oven for er genstand for undersøgelsen. Undersøgelsen skal endvidere omfatte skriftligt materiale i stifterne vedrørende forvaltning af de midler, som administreres dér, i det omfang Kirkeministeriet eller Stiftsøvrighedernes beslutninger om bestyrelsen af disse midler har betydning for undersøgelsen.

 

Der kan ikke foretages afhøringer af eller indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller andre.

 

På baggrund af ovennævnte gennemgang af sagsmaterialet anmodes De om at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning af bestemte embedsmænd i Kirkeministeriet i anledning af de undersøgte forhold. I givet fald anmodes De om at udarbejde et udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer.

 

Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold ønskes det endvidere - på baggrund af ovennævnte gennemgang - undersøgt og beskrevet, i hvilket omfang ministre har være inddraget i sagen".

 

Tove Fergo har anmodet advokaten om - som ministeren skriver i sit brev til advokaten - "at foretage et foreløbigt gennemsyn af det ovennævnte sagsmateriale med henblik på at vurdere, om materialet skønnes at kunne give et tilstrækkeligt grundlag for en faktuel belysning af sagen og skriftligt underrette ministeren om Deres opfattelse vedrørende dettes spørgsmål. I bekræftende fald bedes De fortsætte undersøgelsen og afgive en skriftlig redegørelse herom til ministeren. Resultatet af den nævnte foreløbige vurdering og af en eventuel undersøgelse, vil blive offentliggjort."

 

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Henrik Gade Jensen, 3392 3944, mob. 4089 1630

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere