Advokatundersøgelse

Kirkeminister Tove Fergo har bedt advokat Poul Heidmann fra advokatfirmaet Jonas Bruun om at foretage en uvildig undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb vedrørende Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens Fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af Folkekirkens virksomhed.

 

Tove Fergo skriver i sit brev til advokaten:

 

"Undersøgelsen skal omfatte Fællesfondens retsgrundlag, Kirkeministeriets forvaltning af Fællesfonden, Fællesfondens dispositioner og regnskabsaflæggelse, forvaltningen og beregningen af kirkeskatten samt orienteringen af Folketingets Kirkeudvalg i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler.

 

Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende skriftligt materiale i Kirkeministeriet i den periode, som Rigsrevisionens beretning omhandler, vedrørende de forhold, der som nævnt oven for er genstand for undersøgelsen. Undersøgelsen skal endvidere omfatte skriftligt materiale i stifterne vedrørende forvaltning af de midler, som administreres dér, i det omfang Kirkeministeriet eller Stiftsøvrighedernes beslutninger om bestyrelsen af disse midler har betydning for undersøgelsen.

 

Der kan ikke foretages afhøringer af eller indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller andre.

 

På baggrund af ovennævnte gennemgang af sagsmaterialet anmodes De om at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning af bestemte embedsmænd i Kirkeministeriet i anledning af de undersøgte forhold. I givet fald anmodes De om at udarbejde et udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer.

 

Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold ønskes det endvidere - på baggrund af ovennævnte gennemgang - undersøgt og beskrevet, i hvilket omfang ministre har være inddraget i sagen".

 

Tove Fergo har anmodet advokaten om - som ministeren skriver i sit brev til advokaten - "at foretage et foreløbigt gennemsyn af det ovennævnte sagsmateriale med henblik på at vurdere, om materialet skønnes at kunne give et tilstrækkeligt grundlag for en faktuel belysning af sagen og skriftligt underrette ministeren om Deres opfattelse vedrørende dettes spørgsmål. I bekræftende fald bedes De fortsætte undersøgelsen og afgive en skriftlig redegørelse herom til ministeren. Resultatet af den nævnte foreløbige vurdering og af en eventuel undersøgelse, vil blive offentliggjort."

 

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Henrik Gade Jensen, 3392 3944, mob. 4089 1630

Nyhedsarkiv

08/01 2019

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen...

Læs mere
21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere