Arbejdsgruppe foreslår, at der skal være færre krematorier

Der er i Danmark en betydeligt større krematoriekapacitet, end det er nødvendigt. Det konstaterer Arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark. Arbejdsgruppens rapport er den 19. december 2006 sendt i høring.

 

Arbejdsgruppen blev nedsat i foråret 2006 på baggrund af en beslutning i Miljøstyrelsen om, at der i løbet af få år på alle landets krematorier skal installeres filtre, der renser røggassen for kviksølv. Det blev vurderet, at disse installationer med den nuværende krematoriestruktur ville koste omkring 150 mio. kr.

 

Der er i dag i Danmark 31 krematorier med tilsammen 43 ovne. 21 krematorier drives af folkekirken, og 10 drives af kommuner. Ca. 27 procent af den nuværende ovnkapacitet bliver ikke udnyttet.

 

Arbejdsgruppen har opstillet to modeller for reduktion antallet af krematorier.

 

Efter model 1 skal der nedlægges 8 krematorier samt 1 ovn på et krematorium, hvor der er 2 ovne. Denne model betyder, at man får elimineret hovedparten af den uudnyttede kapacitet, uden at der bliver ændret afgørende på den nuværende struktur med fordeling af krematorier ud over landet. Modellen betyder også, at man kan spare ca. en tredjedel af udgiften til kviksølvfiltre.

 

Et flertal i arbejdsgruppen foreslår, at følgende krematorier bliver nedlagt: Helsingør, Gladsaxe og Frederiksberg i Hovedstadsregionen, Nakskov og Køge i Region Sjælland, Vejle og 1 ovn af 2 i Aabenraa i Region Syddanmark samt Struer og Randers i Region Midtjylland.

 

De medlemmer af arbejdsgruppen, som repræsenterer Danske Krematoriers Landsforening og Kommunernes Landsforening tilslutter sig principperne i model 1, men ønsker ikke at sætte navne på krematorier, der skal nedlægges.

 

Et medlem af arbejdsgruppen, som repræsenterer Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, har fremsat sit eget forslag, der hovedsagelig bygger på model 2.

 

Model 2 er langt mere vidtgående. Efter denne model skal der nedlægges 20 krematorier. Til gengæld skal antallet af ovne på de resterende krematorier øges.

 

Ud over kapaciteten har arbejdsgruppen koncentreret sig om krematoriernes takster.

 

Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger om samtlige krematoriers takster og omkostninger.

Arbejdsgruppen konstaterer på den baggrund, at der i dag ikke er noget krematorium, som opkræver en betaling for kremering, som dækker de faktiske omkostninger. Der er ud over betalingen for kremeringer en høj grad af skattefinansiering af drifts- og/eller anlægsudgifter i forbindelse med krematorievirksomheden.

 

Arbejdsgruppen foreslår, at der indføres en ny takstpolitik, så krematorievirksomheden på linie med f.eks. en række kommunale virksomheder overgår til at være en "hvile i sig selv virksomhed", der finansieres fuldt ud gennem taksterne, så krematorier ikke delvis finansieres af kirkelige eller kommunale skattekroner.

 

Flertallet af arbejdsgruppens medlemmer mener dog også, at det skal være muligt at give tilskud til den enkelte borgers kremering, enten af kirkelige skattemidler til folkekirkemedlemmer eller af kommunale midler til kommunens borgere. Kommunernes Landsforenings repræsentant mener, at det kun skal være kommunerne, der kan yde sådanne tilskud.

 

Rapport fra Arbejdsgruppen om krematorievirksomhed i Danmark - PDF

 

Høringsbrev - PDF

 

Høringsliste - PDF

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere