Bispevalg i Roskilde Stift

Da stillingen som biskop over Roskilde Stift bliver ledig den 1. maj 2008, skal der i henhold til § 2 i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007, afholdes bispevalg.

 

Stillingen som biskop er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 39, og lønnen udgør for tiden 593.117  kr. årligt (niveau 1/10-2006). Der vil til stillingen kunne ydes et særligt tillæg af cheflønpuljen efter nærmere forhandling med Kirkeministeriet.

 

Der er til stillingen knyttet tjenestebolig, beliggende Stændertorvet 3B, 4000 Roskilde.

 

Ved bispevalget har valgte medlemmer af stiftets menighedsråd samt præster, som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd i stiftet, stemmeret. Endvidere har tjenestemandsansatte præster samt overenskomstansatte præster, hvis ansættelse har en varighed af et år eller mere, der er ansat af kirkeministeren, og som ikke er medlem af noget menighedsråd, stemmeret, såfremt den pågældende er undergivet tilsyn af biskoppen over Roskilde Stift. Endelig har repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i stiftet, og valgmenighedspræster, der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet, stemmeret.

 

I medfør af lovens § 4 fastsætter Kirkeministeriet følgende med hensyn til anmeldelse af kandidater til det forestående valg.

 

Anmeldelse af kandidater skal ske skriftligt til stiftsadministrationen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde og skal være stiftsadministrationen i hænde senest den 14. december 2007, kl. 12.00.

 

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat. Tiltrædelsen skal senest være stiftsadministrationen i hænde ved anmeldelsesfristens udløb.

 

Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere. For hver stiller anføres navn og bopæl, og desuden anføres for valgte menighedsrådsmedlemmer, hvilket menighedsråd de er medlem af, samt for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de beklæder. Ingen kan være stiller for mere end en kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen.

 

Der er ikke udarbejdet standardblanketter til kandidatanmeldelse, og der stilles ikke særlige formkrav til anmeldelsen ud over, hvad der fremgår af foranstående. Anmeldelsen kan indgives på flere lister, når det samlede stillertal som anført udgør mindst 75 og højst 150.

 

I medfør af § 6 i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg påhviler det valgbestyrelsen at kontrollere gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser. Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, skal dette meddeles til kandidatanmeldelsens kontaktperson, sådan at stillerne har mulighed for at berigtige anmeldelsen inden en uge fra den dag, hvor fristen for indlevering af kandidatanmeldelser udløb. Afhjælpning af mangler skal derfor være foretaget senest fredag den 21. december 2007, kl. 12.00.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere