Bispevalg på Færøerne

Kirkeministeriet har i dag udskrevet bispevalg i Færøerne Stift. Den nye bi-skop skal tiltræde den 1. december 2007 som efterfølger for biskop Hans Jacob Joensen, der efter eget ønske fratræder ved udgangen af november 2007. Færøerne overtager den 29. juli 2007 sagsområdet folkekirken på Fæ-røerne, hvorfor al henvendelse vedrørende valget efter denne dato bør rettes til Færøerne Stift.

 

Anmeldelse af kandidater til bispevalget skal ske senest mandag 3. septem-ber 2007 kl. 12.00 Anmeldelsen skal ske til Stiftsøvrigheden over Færøerne Stift.

En kandidat til bispevalget skal være teologisk kandidat fra et dansk univer-sitet. Kandidater kan også have anden akademisk uddannelse, forudsat at uddannelsen forudgående konkret er ækvivalensvurderet til at være fuldt på højde med en teologisk kandidatuddannelse fra et dansk universitet.

Anmeldelsen af en kandidat skal være underskrevet af mindst 50 og højst 150 stemmeberettigede stillere.

Stemmeberettigede ved bispevalget er alle medlemmer af menighedsråd i stiftet, heriblandt præster. Stemmeret har desuden præster, som ikke er med-lemmer af menighedsråd i stiftet, men som er ansat i en præstestilling for mindst et år og er underlagt tilsyn af biskoppen over Færøerne Stift.

Når anmeldelsesfristen er udløbet, bliver kandidatanmeldelserne gennemgået af valgbestyrelsen, som består af tre af stiftets provstiudvalgsmedlemmer og stiftsøvrigheden. Valgbestyrelsen offentliggør derefter navnene på de retti-digt anmeldte kandidater.

Valget foregår ved urafstemning. Valgbestyrelsen fastsætter, hvornår af-stemningsmateriale skal udsendes til de stemmeberettigede.

Bispevielse af den nye biskop finder sted i domkirken i Torshavn, søndag den 25. november 2007.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere