Fællesfondens budget 2005

Pressemeddelelse den 16. december 2004

 

Der bliver mere kirke for pengene i 2005. Det ligger nu fast, efter at kirkeminister Tove Fergo i dag offentliggjorde fællesfondens budget for 2005.

 

Der er således afsat midler til ca. 13 ekstra præstestillinger i folkekirken i 2005, samtidig med at regeringens skattestop på landskirkeskatten er fastholdt. Kirkeministeren har bedt biskopperne om forslag til, hvordan de ekstra præstelønmidler kan anvendes, og biskopperne har anbefalet, at midlerne først og fremmest skal bruges i Helsingør og Roskilde stifter.

 

Et andet område, som er blevet tilgodeset, er udligningstilskuddene, der sikrer en rimelig kirkeskat også i de tyndt befolkede områder. Der er i budget 2005 afsat samme beløb som i 2004 til "ordinære" udligningstilskud, som fordeles uden ansøgning efter objektive kriterier. Men der er desuden afsat 6,8 mio. kr. til "ekstraordinære" udligningstilskud, der fordeles efter ansøgning. I 2004 blev der kun ydet 0,9 mio. kr. i ekstraordinært udligningstilskud.

 

- Der bliver mere kirke for pengene i 2005, og det glæder jeg mig meget over, udtaler kirkeminister Tove Fergo. Jeg er yderst tilfreds med, at det har kunnet lade sig gøre at få fastsat et budget for fællesfonden, som tilgodeser de gentagne ønsker fra menighedsråd og biskopper om flere præstestillinger og dermed forbedrer kirkens mulighed for forkyndelse og sjælesorg, samtidig med at regeringens skattestop på landskirkeskatten er fastholdt. Folkekirken er først og fremmest et trossamfund, og derfor er det glædeligt at netop forkyndelsen bliver opprioriteret.

 

- Endelig synes jeg, det er positivt, at fællesfondens budgetfølgegruppe er enig i budgettet under de givne forudsætninger. Budgetfølgegruppen blev nedsat i 2002 og består af en biskop, formanden for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, formanden for Provsteforeningen, en stiftamtmand, en stiftskontorchef og økonomikontorchefen i Kirkeministeriet, og rådgiver mig vedrørende fællesfondens budget, slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

Fællesfondens budget for 2005 sammen med regnskabstal for 2003 og budgettal for 2004

 

 Regnskab 2003Budget 2004Budget 2005
    
Indtægter924.278.000955.210.000980.027.268
    
Løn m.v. - præster og provster467.523.628485.002.000498.218.204
Godtgørelser28.844.03529.431.00028.000.000
Pension61.872.66765.000.00067.774.824
Stiftsadministration60.705.65963.700.00065.048.519
Øvrige udgifter20.045.36122.560.00023.339.240
IT94.399.00086.467.00084.862.000
Folkekirkens institutioner m.v.43.924.30543.033.00044.364.023
Folkekirkens fællesudgifter4.212.7239.267.0006.995.171
Folkekirkens forsikring61.436.95771.935.14274.687.143
Tilskud17.187.13619.359.00016.876.513
    
I alt860.151.471895.754.142910.165.636
    
Driftsresultat64.126.52959.455.85869.861.632
    
Afskrivninger1.617.000  
Udligningstilskud98.416.00884.464.00090.412.000
    
Resultat før finansielle poster-35.906.479-25.008.142-20.550.368
Finansielle poster50.088.00050.600.00020.613.717
    
Årets resultat14.181.52125.591.85863.349

 

De enkelte hovedposter beskrives nærmere i notatet "Fællesfondens budget 2005".


Notatet, som er en nyskabelse, er et led i kirkeministerens bestræbelser på at skabe åbenhed og gen-nemskuelighed i fællesfondens økonomi.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere