Fællesfondens udgifter i 2008: 1.507 mio. kr.

Fællesfondens udgifter vil i 2008 være i alt 1.507 mio. kr. Heraf udgør løn til præster og provster samt et mindre beløb til forskellige godtgørelser til præster og provster i alt 902,8 mio. kr. De samlede udgifter er kun knap 20 mio. kr. (1,3 %) højere end de budgetterede udgifter i 2007.

 

Fællesfondens indtægter i 2008 vil ifølge budgettet blive 1.523,9 mio. kr. De største indtægtsposter er landskirkeskat på 776,4 mio. kr., statstilskud til præsteløn på 346,8 mio. kr. samt kompensation fra staten til folkekirken på grund af forskellige ændringer i skattelovgivningen. Kompensationen ugør 221,8 mio. kr.

 

Det forventede overskud på 16,9 mio. kr. vil blive brugt til genopretning af fællesfondens egenkapital.

 

Det fremgår af fællesfondens budget, som kirkeministeren har fastsat efter høring af Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Som led i arbejdet med budgettet er der i øvrigt for første gang blevet holdt et budgetsamråd mellem budgetfølgegruppen og repræsentanter for de 10 stifter samt en observatør fra Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de andre faglige organisationer i folkekirken.

 

Som nævnt er løn til præster og provster langt den største udgiftspost. Den udgør 59,9 % af fællesfondens udgifter. Andre større poster på fællesfondens udgiftsbudget er: 74,5 mio. kr. til stiftsadministrationerne, 109,6 mio. kr. til folkekirkens IT, 46,2 mio. kr. til folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster og kirkemusikere, 159,7 mio. kr. til udligningstilskud samt generelle tilskud til de lokale kirkelige kasser, 97,8 mio. kr til pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer samt 74,1 mio. kr. til folkekirkens forsikringsordning.

 

De forskellige udgiftsposter er generelt fremskrevet i forhold til 2007 med pris- og lønudviklingen. Når den samlede stigning i fællesfondens udgifter alligevel kun er 1,3 %, hænger det bl.a. sammen med, at fællesfonden fra 2008 ikke længere betaler til folkekirken på Færøerne, som det færøske landsstyre har overtaget ansvaret for. Til gengæld er der på fællesfonden budget en ny udgiftspost på 2 mio. kr. til udvikling og drift af den fælles folkekirkelige hjemmeside folkekirken.dk. Som noget nyt er der desuden på budgettet for folkekirkens IT afsat 2 mio. kr. til et IT-projekt for registrering af sognebåndsløsere i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2008.

 

Den største post blandt indtægterne er som nævnt landskirkeskatten, som i 2008 er 776,4 mio. kr. Det er 84,1 mio. kr. mindre end i 2007. Nedsættelsen af landskirkeskatten hænger sammen med, at den kompensation, som staten yder til folkekirken som følge af anden lovgivnings indflydelse på kirkeskatten, er steget. Den samlede kompensation er 221,8 mio. kr. i 2008. Desuden yder staten som nævnt 346,8 mio. kr. i tilskud til løn til præster og provster.

 

Fællesfondens udgifter til pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer modsvares delvis af, at de lokale kirkelige kasser skal indbetale pensionsbidrag for nuværende kirkefunktionærer, der er ansat som tjenestemænd. Det betyder i 2008 en indtægt for fællesfonden på 82,9 mio. kr.

 

Fællesfondens udgifter til folkekirkens forsikringsordning modsvares af, at de lokale kirkelige kasser og institutioner tilsammen skal betale et tilsvarende beløb til fællesfonden. Det drejer sig i 2008 om 73,5 mio. kr.

 

Se Budget for fællesfonden 2008 (PDF)

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere