Forsøg med stiftsråd bliver evalueret

Kirkeministeriet gennemfører nu en evaluering af de forsøg med stiftsråd, som er i gang i syv af de 10 stifter i Danmark.

 

Regeringen tilkendegav i februar 2005 i regeringsgrundlaget "Nye mål", at der skal gennemføres en evaluering inden udgangen af 2007, og at regeringen på baggrund af den vil tage stilling til, om stiftsrådene skal gøres permanente.

 

"Der bliver tale om en meget omfattende og ambitiøs undersøgelse af, hvilke erfaringer der indtil nu er gjort i de syv forsøg med stiftsråd," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

"De syv råd er sammensat på forskellige måder, og der er forskel på, hvilke opgaver de varetager. Jeg er derfor overbevist om, at evalueringen vil give et nødvendigt og nyttigt grundlag for at tage stilling til, om vi skal have stiftsråd i fremtiden, og hvilken sammensætning og hvilke opgaver de i så fald bør have. Stiftsrådenes fremtid skal jo også ses i sammenhæng med de ændringer i folkekirkens struktur og opgavefordeling, som dels er vedtaget med lovændringer, der trådte i kraft den 1. januar, og som dels er indeholdt i et lovforslag (L 160), der for tiden behandles af Folketinget," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

Som led i evalueringen vil der bl.a. blive gennemført strukturerede interviews med formænd for og andre medlemmer af de syv stiftsråd, med biskopper, stiftamtmænd og stiftskontorchefer i alle stifter samt repræsentanter for stiftsøkonomiudvalg og distriktsforeninger af menighedsrådsmedlemmer i de stifter, hvor der ikke er forsøg med stiftsråd. I evalueringen vil også indgå drøftelser med Den danske Præsteforening, kirkefunktionærernes organisationer og relevante folkekirkelige organisationer.

 

De syv forsøg har været i gang siden 2004 eller 2005 i følgende stifter: København, Lolland-Falster, Fyen, Aalborg, Viborg, Århus og Haderslev. Rådene har mellem 6 og 26 medlemmer. Det er forskelligt fra stift til stift, hvilke opgaver man har ønsket at henlægge til rådene. Nogle af opgaverne er: at rådgive stiftsøvrighederne om forvaltningen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og fastlægge udlånspolitik for kapitalerne - at have indseende med stiftsøvrighedens bestyrelse af fællesfonden - at rådgive biskoppen og stiftsøvrigheden i bl.a. sager vedrørende kirkebygninger - at tage sager af betydning for stiftet op til drøftelse og eventuelt udtalelse.

 

Læs mere i notat om Model for evaluering af stiftsråd

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere