Meget stort antal kommentarer til debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift

Kirkeministeriet offentliggør i dag 691 høringssvar eller kommentarer til det debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift, som Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur i januar udsendte til høring.

De 691 høringssvar fordeler sig således:

  • 518 svar fra i alt 667 af de 2.118 menighedsråd i folkekirken
  • svar fra 65 af de 111 provstiudvalg i folkekirken
  • svar fra 7 biskopper/stiftsøvrigheder/stiftsråd
  • 21 svar fra organisationer
  • 80 svar fra i alt 378 enkeltpersoner (heriblandt præster).

Høringssvarene viser, at der er bred opbakning til, at Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur arbejder videre med mange af de ideer, som blev lagt frem i debatoplægget. Det vil Arbejdsgruppen gøre i den kommende tid, hvorefter den vil aflevere en betænkning til kirkeministeren om opgaverne i sogn, provsti og stift.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om resultatet af høringsprocessen:

"Jeg er meget glad for det store engagement i folkekirkens fremtid, som afspejles i, at så mange har sendt kommentarer til debatoplægget.

Jeg er også glad for, at der i høringssvarene er bred opbakning til adskillige af de ideer, som arbejdsgruppen har lagt frem.

Jeg har bl.a. lagt mærke til, at der er bred opbakning til

  • ideerne om, at menighedsrådene skal have ansvaret for den overordnede ledelse af det kirkelige arbejde i sognene både med hensyn til rammer og til indhold
  • ideerne om at skabe bedre muligheder for samarbejde mellem sognene inden for provstierne. F.eks. om kirkelige undervisningstilbud, som der er stort behov for i dag
  • ideerne om at få skabt mulighed for, at menighedsrådene kan blive aflastet i forhold til nogle af de administrative byrder
  • ideerne om at få blødt op på kirkefunktionærernes faggrænser
  • ideerne om, at stifterne skal have mulighed for at få en mere aktiv rolle som rådgivnings- og servicefunktion for menighedsrådene.

Jeg ser nu frem til om nogen tid at få den betænkning, som bliver resultatet af Arbejdsgruppens videre arbejde. Når jeg har fået betænkningen med konkrete forslag til relevante ændringer i den kirkelige lovgivning, vil jeg bære forslagene videre til politisk drøftelse. Forslagene vil også blive sendt til en mere traditionel høring hos bl.a. organisationer."

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere