Rapport fra arbejdsgruppe om gejstlige læresager

Efter et samråd mellem kirkeminister Bertel Haarder og biskopperne den 22. september 2005 nedsatte kirkeministeren en arbejdsgruppe til at vurdere, om der i lyset af en meget omtalt præstesag burde foretages justeringer i reglerne vedrørende gejstlige læresager.

 

Efter Højesterets dom af 15. oktober 2005 om et menighedsrådsmedlems fortsatte medlemskab af folkekirken blev arbejdsgruppens kommissorium udvidet til også at vurdere, om der bør stilles særlige krav om loyalitet til menighedsrådsmedlemmer og om eventuel fortabelse af valgbarhed.

 

Arbejdsgruppen, som har bestået af biskop Erik Norman Svendsen, Københavns Stift, biskop Kjeld Holm, Århus Stift, og repræsentanter fra Kirkeministeriet, har afgivet sin rapport i enighed.

 

Rapporten anbefaler, at gejstlige læresager skal forberedes i et undersøgelsesudvalg, der nedsættes ad hoc af den tilsynsførende biskop. Den tilsynsførende biskop er formand for udvalget, der desuden består af to biskopper, to særligt teologisk kyndige præster samt evt. øvrig ekstern teologisk kompetence og evt. lægfolk.

 

Der foreslås tillige gennemført følgende ændringer af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager:

  • Gejstlige læresager kan kun rejses efter krav fra biskoppen
  • Antallet af teologisk sagkyndige øges fra to til tre
  • Overenskomstansatte præster omfattes af den gejstlig retspleje. (Dette indgår allerede i det fremsatte lovforslag L 53.)    

Det anbefales, at der indføres en regel, hvorefter kirke- og kirkegårdsfunktionærer ikke længere skal kunne være valgbare til menighedsråd ved en kirke i den menighedsrådskreds, hvor de er ansat.

 

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere et ´loyalitetskrav´, så et menighedsrådsmedlem kan miste sin valgbarhed og må udtræde af rådet, hvis den pågældende har bragt sig i afgjort modsætning til folkekirken ved aktivt, vedholdende og offentligt at udbrede synspunkter, der er i åbenlys modstrid med folkekirkens lære. Stiftsøvrigheden træffer afgørelsen, og valgbarheden mistes kun for resten af den indeværende valgperiode. Den pågældende kan således stille op igen ved næste valg.

 

Kirkeminister Bertel Haarder, der har haft lejlighed til at drøfte arbejdsgruppens rapport med biskopperne, udtaler: "Jeg er glad for den meget positive modtagelse, som rapporten og dens anbefalinger har fået blandt biskopperne. På denne baggrund sender jeg nu rapporten ud i en bred høring frem til årsskiftet."

 

Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. - PDF

 

Høringsbrev og høringsliste - PDF

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere