Godkendelse

Hvis I er en gruppe af myndige borgere (dvs. over 18 år), som tilhører en bestemt religion, kan I søge om godkendelse som trossamfund eller menighed.

Hvis I ønsker at søge godkendelse, skal I sende ansøgningen til Kirkeministeriet. Hvis ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger, sender ministeriet ansøgningen videre til Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund. Udvalget indstiller til ministeriet, om ansøgningen bør imødekommes. Herefter træffer ministeriet afgørelse i sagen.

Kriterier for at blive godkendt

For at blive godkendt som trossamfund eller menighed skal I opfylde en række kriterier. Kriterierne handler om trossamfundet eller menighedens størrelse, organisation og sandsynlighed for fortsat beståen. Oprindeligt blev kriterierne fastlagt i forarbejderne til ægteskabsloven. Du kan læse kriterierne i de vejledende retningslinjer, der er udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund nederst på denne side.

 

Trossamfund eller menighed

Et trossamfund skal bestå af mindst 150 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt.
En menighed skal bestå af mindst 50 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt. Dog kan en menighed inden for verdensreligionerne blive godkendt på trods af et lavere antal medlemmer, hvis den ligger i et tyndtbefolket område, for eksempel i Grønland. 

 

Krav til ansøgningen

Ansøgningen om godkendelse skal skrives på dansk, og den nødvendige dokumentation skal være på dansk, et andet nordisk sprog eller engelsk. 
Sammen med ansøgningen skal I sende følgende dokumentation:

  1. En trosbekendelse eller anden tekst, som henviser til religionens læregrundlag og/eller læretradition, og som klarlægger, hvordan der er tale om gudsdyrkelse i forhold til udvalgets retningslinjer, og hvordan denne tro giver retningslinjer for medlemmernes etik, moral og adfærd. 
  2. De centrale religiøse tekster (uddrag eller beskrivelse er dog tilstrækkeligt i forbindelse med større teksttraditioner). 
  3. En beskrivelse af vielsesritualet og/eller andre vigtige ritualer. 
  4. En beskrivelse af organisationsstrukturen, hvis den er anderledes end beskrevet i vedtægterne. 
  5. En kopi af vedtægterne. 
  6. En kopi af det seneste årsregnskab inklusive resultatopgørelse og balance, revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor i henhold til danske standarder for revision eller review. Ved nystartede foreninger skal der, hvis der ikke foreligger et årsregnskab, vedlægges en kopi af seneste halvårsregnskab, revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor i henhold til danske standarder for revision eller review.
  7. En erklæring om antal myndige medlemmer (fyldt 18 år) med fast bopæl i Danmark. 
  8. En beskrivelse af præsternes eller vielsesforretternes uddannelse. 
  9. Eventuelle oplysninger om, hvorvidt trossamfundet er offentligt anerkendt eller godkendt i et andet nordisk land. 
  10. Eventuelle oplysninger om, hvorvidt trossamfundet har forbindelse til internationale organisationer eller til en moderorganisation. 

Blanket til ansøgning om godkendelse som trossamfund eller menighed PDF.

 

Rettigheder og fordele ved godkendelse

Et godkendt trossamfund eller en godkendt menighed kan søge om, at en præst får bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. 
Trossamfundet eller menigheden kan også opnå en række skattemæssige fordele ved en godkendelse.
Du kan læse mere om rettigheder og fordele ved en godkendelse i de vejledende retningslinjer, som er udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og på andretrossamfund.dk.

 

Anerkendelse eller godkendelse

Før 1. januar 1970, hvor den nugældende ægteskabslov trådte i kraft, blev godkendelse givet som en anerkendelse af trossamfundet ved en kongelig resolution. Der er i alt 11 trossamfund, der er anerkendt ved kongelige resolution. Efter 1970 bliver trossamfund ikke betegnet som anerkendte men som godkendte trossamfund. 

Det er Kirkeministeriet, der godkender nye trossamfund og menigheder.

 

Sagsbehandlingstid

Der kan være lang sagsbehandlingstid i sager om godkendelse, da Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund kun mødes få gange om året.