Oversigt over mål, succeskriterier og milepæle for projektgruppen vedrørende revision af fællesfonden

 

 

Mål

Succeskriterier

Milepæle

 

 

Regnskabet for 2003 følger budgettet

·   korrekt periodiseret budget

·   realisering af forudsatte besparelser

·   stram budget- og likviditetsstyring

·   eventuelle uundgåelige budgetoverskridelser modsvares af yderligere besparelser

1. Månedlige budget- og likviditetsopfølgninger

 

 

2a. Gennemgang af IT-budget

 

2b. Gennemgang af øvrige budget- og regnskabsposter

 

3. Gennemførelse af udgiftsstop

 

 

4. Udarbejdelse af forslag til initiativer, der kan igangsættes såfremt budgettet skulle skride

 

 

Genetablering af rimelig kassebeholdning i fællesfonden samt væsentlig nedbringelse af fællesfondens lån og leasingforpligtelser inden 2007 under forudsætning om overholdelse af skattestoppet for landskirkeskatten

·   opstilling af et realistisk flerårsbudget for 2004-2007

·   gennemførelse af budgetforbedringer (besparelser og omlægninger til lokal finansiering)

5. Gennemgang af Kirkeministeriets eksisterende budgetforslag for 2004

 

6. Tilrettelæggelse/udregning af kirkeskatten for 2004, herunder kompensationsordning

 

7. Fremsættelse af forslag til budgetforbedringer

 

8. Fremsættelse af forslag vedrørende finansielle poster

 

 

9. Fremsættelse af budget for 2004-2007

 

 

Skabelse af klart hjemmelsgrundlag for hvilke midler, som kirkeministeren kan disponere over samt fastsættelse af regler for kirkeministerens disponering.

·   klargøring af fællesfondens juridiske status (fond eller mellemregningskonto)

·   skabelse af klare skillelinjer mellem på den ene side folkekirkens aktiver (stiftskapitalerne) og på den anden side driftsmidler, som kirkeministeren kan råde over, herunder forrentningen af stiftskapitalerne.

·   skabelse af klare skillelinjer mellem statslige midler, herunder økonomien i Kirkeministeriets departement, og kirkelige midler

10. Udarbejdelse af forslag til udredning af fællesfondens juridiske status

 

11. Fremsættelse af lovforslag til udredning af fællesfondens juridiske grundlag

 

Forbedre regnskabsprocedurerne og økonomistyringen i fællesfonden

 

·   forbedret likviditetsstyring

·   løbende budgetopfølgning

·   sikring af rettidige betalinger

·   opstramning af regnskabsprocedure og -processer

·   sikring af den systemmæssige understøttelser for regnskabsprocedurerne og økonomistyringen

·   forbedring af stifternes kapitalforvaltning

·   sikring af organisatorisk forankring af regnskabsprocedurerne og økonomistyringen.

12. Fastlæggelse af principper og procedure for den løbende budgetopfølgning

 

 

13. Forbedring af procedurer for betaling af regninger mv.

 

 

14. Opgørelse over aktiver og passiver for fællesfonden

 

 

15. Initiativer med henblik på en forbedret investeringspolitik for stiftskapitalerne

 

 

16. Etablering af controllerfunktion eller tilsvarende

 

 

17. Udgivelse af årsrapport for fællesfonden

 

18. Udarbejdelse af endelig rapport med anbefalinger til kirkeministeren