Cirkulære om udgiftsstop og ansættelsesstop

 for fællesfonden

 

(Til biskopperne, stiftsøvrighederne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, Det Mellemkirkelige Råd, Kirkeministeriets IT-kontor m.fl.)

 

§ 1. Med henblik på at gennemføre et udgiftsstop og et ansættelsesstop fastsættes i §§ 2-5 en række begrænsninger i adgangen til at disponere over givne bevillinger.

 

Drift

 

§ 2. Der kan ikke foretages dispositioner på 50.000 kr. eller derover vedrørende køb, indgåelse af driftskontrakter og nye lejemål samt øvrige nye forpligtelser med udgiftsvirkning i 2003 eller efterfølgende år.

Stk. 2. Der kan ikke foretages ansættelser, medmindre der er tale om besættelse af stillinger efter offentligt opslag med ansøgningsfrist den XX. juni 2003 eller tidligere, herunder hører forlængelse af stillinger på åremål eller tidsbegrænsede stillinger i øvrigt, ligesom der ikke kan foretages omklassificeringer.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for ansættelse af vikarer for ansatte på barsels-, børnepasnings- eller uddannelsesorlov. Bestemmelsen omfatter heller ikke ansættelse af elever og praktikanter samt ansættelser af personer i fleksjob eller i jobtræning. Ansættelsestoppet hindrer ikke, at en ansat kan fungere i en anden stilling.

 

Tilskud

 

§ 3. Der kan ikke træffes afgørelser om at yde tilskud. Dette gælder, uanset om det pågældende tilskud udgiftsføres som tilsagn eller på udbetalingstidspunktet.

 

Anlæg

 

§ 4. Der kan ikke indgås nye kontrakter om gennemførelse af anlægsarbejder.

 

Dispensation

 

§ 5. Kirkeministeriet kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 2-4.

Stk. 2. Dispensationer vil kun kunne gives, såfremt begrænsningerne vil være i strid med gældende bevillingsforudsætninger eller lovgivningen i øvrigt, eller såfremt der foreligger helt særlige forhold.

 

 

§ 6. Cirkulæret træder i kraft straks.

 

Kirkeministeriet, den. XX. juni 2003

 

Tove Fergo

 

/Carsten Dalsgaard Jørgensen