Skema til brug for forelæggelse for Finansministeriets projektgruppe af økonomiske dispositioner vedrørende fællesfonden

 

 

Nærværende skema skal udfyldes af Kirkeministeriet, hvis der er tale om beslutninger med væsentlige økonomiske eller regnskabsmæssige konsekvenser vedrørende fællesfonden.  I tvivlstilfælde skal beslutninger passere Finansministeriets projektgruppe.

 

Udfyldelsen af skemaet skal sikre, at den pågældende disposition foretages under hensyn til budgettet. Dvs. at der har været afsat midler til dispositionen i budgettet eller alternativt, at der foreligger dokumentation for, at merforbruget ved investeringen kan hentes fra besparelser på andre budgetterede udgiftsposter.

Skemaet skal sendes (scannet) til projektgruppens mailboks: [email protected], så tidligt i beslutningsprocessen som muligt.  

 

 

Udfyldes af Kirkeministeriet

1. Dispositionens art

 

2. Dispositionens størrelse (i kr. excl. moms)

 

3. Formålet med dispositionen

 

4. Er dispositionen omfattet af budgettet (ja/nej)?

 

Hvis ja:

 

(a) angiv hvilken budgetpost beløbet er indbudgetteret på:

 

(b) angiv budgetpostens størrelse:

 

(c) angiv det beløb, hvormed dispositionen er medtaget i budgettet (beløbet angives excl. moms):

 

(d) angiv seneste opgørelse over forbruget i 2003 på den pågældende budgetpost:

 

(e) angive forventet forbrug i den resterende del af 2003 (fra seneste forbrugsopgørelse, jf. 4d)

 

Hvis nej eller hvis investeringen udgør et større beløb end anført i budgettet, angives det fra hvilken budgetpost beløbet alternativt skal dækkes.

 

5. Har investeringen en fremtidig driftspåvirkning (ja/nej)? (Punktet er relevant f.eks. ved indgåelse af leasingaftaler, ved køb af fast ejendom, ansættelsesaftaler eller øvrige kontraktlige aftaler. Hvis Ja vedlægges kopi af aftalen).

 

Underskrift (Skemaet underskrives af en tegningsberettiget person)

__________________________________________

 

Udfyldes af projektgruppen

Punktet omfatter attestation - i henhold til nærmere bemyndigelse - for projektgruppens gennemsyn af skemaet, samt projektgruppens eventuelle bemærkninger  i forbindelse hermed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift

__________________________________________