10. oktober 2003

KM-projektgruppe

 

Gennemgang og vurdering af IT-budgettet for 2003

Finansministeriets projektgruppe har foretaget en gennemgang af fællesfondens IT-budget for 2003 med henblik på en vurdering af det forventede forbrug samt budgettets robusthed. Gennemgangen er foretaget med udgangspunkt i IT-kontorets budget af 1. september 2003, prognose af 21. september 2003 samt drøftelser med IT-kontoret.

 

Kirkeministeriet har i løbet af 2003 insourcet IT-kontoret fra PLS, hvilket har betydet, at budgettet er blevet ændret flere gange. Projektgruppen skal derfor gøre opmærksom på, at datamaterialet vedr. IT-budgettet - på enkeltpostniveau – er blevet ændret flere gange, hvilket øger den styringsmæssige usikkerhed og vanskeliggør muligheden for at få et samlet overblik.

 

Sammenfatning

Projektgruppens budgetmæssige gennemgang af IT-budgettet har identificeret flere områder, hvor der må forventes budgetoverskridelser, eller hvor der er risiko for budgetoverskridelser.

 

Nærværende gennemgang har været drøftet med Kirkeministeriet, der på baggrund heraf har foreslået kompenserende besparelser for de identificerede budgetproblemer samt har taget initiativ til en personalemæssig styrkelse af den økonomiske styring på IT-området.

 

Forventede budgetoverskridelser på IT-budgettet

IT budgettet udgør netto 85,952 mio. kr., inkl. ekstern finansiering. Budgetgennemgangen har vist, at der på udgiftssiden må forventes merudgifter på 3,673 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

 

Oversigt over forventede merudgifter

(mio. kr.)

 

Forventede merudgifter

 Udgiftssiden

Forventede merudgifter

3,673

 

MIS (IT-skrivebord)

0,116

 

Intranet

0,188

 

DNK,drift

-0,148

 

Fælles infrastruktur - timebaserede ydelser og virusangreb

0,420

 

Fælles infrastruktur – budgetfejl

2,900

 

Helpdesk

0,146

 

Morarenter

0,214

 

Øvrige mindre justeringer, se tabel 4.1

-0,163

 

Den væsentligste årsag til den forventede budgetoverskridelse på udgiftssiden er en budgetfejl vedr. budgettet til infrastruktur på 2,9 mio. kr. Fejlen skyldes, at to fakturaer ikke er blevet inkluderet i en revideret version af IT-budgettet. Overskridelserne på de øvrige poster skyldes primært, at  der er budgetteret meget stramt samt forekomsten af morarenter.

 

Øvrige usikkerheder i IT-budgettet

Udover ovenstående forventede budgetoverskridelser er der følgende usikkerheder vedrørende IT-budgettet.

 

Oversigt over yderligere risici på IT- budgettet

(mio. kr.)

 

Risiko for merudgifter eller mindreindtægter

 Udgiftssiden

Risiko for merudgifter

2,372

 

Risiko vedr. verserende tvist og voldgiftssag

2,372

 

 

 

 Indtægtssiden

Risiko for mindreindtægter

2,284

 

Risiko for manglende låneindtægter vedr. FLØS

2,284

 

 

 

 I alt

Risiko for merudgifter og mindreindtægter

4,656

 

For det første er der risiko for en merudgift på udgiftsbudgettet på indtil 2,372 mio. kr. som følge af en verserende tvist og voldgiftssag.

 

For det andet er der risiko for mindreindtægter på indtægtsbudgettet på indtil 2,284 mio. kr. Risikoen vedrører tilsagn om lån optaget i stiftsmidlerne på indtil 3,223 mio. kr. til omlægning af FLØS. Idet det forventede forbrug til eksterne konsulenter til omlægning af FLØS alene udgør 0,939 mio. kr. (kan blive mindre som følge af Kirkeministeriets besparelsesforslag, jf. nedenfor), er der dermed risiko for manglende låneindtægter i det omfang, at lånet er direkte relateret til afholdte udgifter til FLØS.

 

Kompenserende besparelser

Kirkeministeriet har gennemført et totalt udgiftsstop på IT-budgettet for at imødegå eventuelle budgetoverskridelser. Udgiftsstoppet forventes at medføre besparelser på 0,640 mio. kr. På baggrund af de af projektgruppen identificerede budgetproblemer, jf. gennemgangen ovenfor, har Kirkeministeriet endvidere foreslået, at der gennemføres kompenserende besparelser i IT-budgettet for 1,529 mio. kr. Besparelserne medfører, at en række planlagte aktiviteter standses eller udskydes.

 

Besparelsesforslaget på 1,529 mio. kr. omfatter:

·      0,419 mio. kr. vedrørende udskydelse af færdigudviklingen og idriftsættelse af FLØS

·      0,750 mio. kr. vedrørende udskydelse af opgaver vedr. DNK. Det skal her pointeres, at der er tale om en udskydelse af udgifter, der vil skulle afholdes på et senere tidspunkt i 2004 og/eller 2005.

·      0,360 mio. kr. vedrørende nedlukning af en række mindre aktiviteter på IT-området.

 

Oversigt over Kirkeministeriets besparelsesforslag på IT-budgettet

(mio. kr.)

 

Besparelser

 Udgiftssiden

Besparelser vedr. udgiftsstop 

0,640

 

Besparelser vedr. aktiviteter i alt 

1,529

 

FLØS

0,419

 

DNK

0,750

 

PUK

0,030

 

Fælles infrastruktur

0,105

 

IT-kontoret

 

0,225

Besparelser i alt

 

2,169

 

 

Fakturering

Projektgruppen har drøftet periodiseringen af 4 fakturaer med Kirkeministeriet. Kirkeministeriet har over for projektgruppen redegjort for, at fakturaerne skal bogføres i 2003. Projektgruppen har igangsat udarbejdelse af en vejledning, hvor reglerne vedr. periodisering og de regnskabsmæssige bogføringsprincipper beskrives, og hvor de 4 omtalte fakturaer vil blive gennemgået. Der er enighed om, at der i budgettet ikke i fuldt omfang er taget høje for udgiften, disse fakturaer medfører i 2003 (2,3 mio.kr.). 

 

Anbefalinger

Det er projektgruppens vurdering, at det er væsentligt at udmønte de planlagte besparelsesinitiativer for at begrænse budgetoverskridelserne mest muligt. Gennemgangen viser dog også, at selv om alle besparelsesinitiativerne udmøntes fuldt ud, må der stadig forventes en merudgift på IT-budgettet på 1,504 mio. kr. Hertil kommer yderligere usikkerheder på IT-budgettet, der kan resultere i yderligere merudgifter eller mindreindtægter på 4,656 mio. kr. Der er således på trods af de kompenserende besparelser risiko for en samlet overskridelse af IT-budgettet på op til 6,160 mio. kr.

 

Det er projektgruppens vurdering, at det ikke er muligt at foretage yderligere besparelser på IT-budgettet udover de af Kirkeministeriet foreslåede. Gennemgangen af IT-budgettet har således vist, at budgettet for 2003 i høj grad er disponeret ved faste aftaler med leverandører, og at brud på disse aftaler, for at spare udgifter, i stedet vil medføre bod som følge af aftalebrud.

 

Projektgruppen anbefaler dog, at Kirkeministeriet begynder at overveje låneoptagelsen i forbindelse med udviklingen af FLØS. Det anbefales at overveje, hvorvidt lånet kun ydes i forbindelse med brug af eksterne konsulenter, eller hvorvidt IT-kontorets interne udgifter i forbindelse med omlægningen kan sidestilles med udgiften til eksterne konsulenter, og dermed kan indregnes i låneudmålingen.

 

Derudover bør det overvejes mere generelt, hvorvidt lånetilsagnet overhovedet skal udnyttes, hvis øvrige poster på fællesfondens budget udviser mindreforbrug, samt i givet fald hvilke konsekvenser dette kan have for opbygningen af fællesfondens kassebeholdning. I denne forbindelse anbefales en øjeblikkelig effektuering af Kirkeministeriets forslag til stramning af udgiftsstop. Projektgruppen gennemgår dette forhold nærmere i forbindelse med næste opfølgning på perioderegnskabet.


 

1       Metode

Nærværende budgetgennemgang er udarbejdet på baggrund af modtaget budgetmateriale fra IT-kontoret i Kirkeministeriet samt interview med IT-kontoret.

 

Regnskab og budget fremgår af Kirkeministeriets budget- og regnskabsopgørelse af 21. september, med tilhørende regneark.

·     Det forventede forbrug er baseret på Kirkeministeriet budgetprognose af 21. september samt vurdering af yderligere merforbrug etableret på baggrund af interview med IT-kontoret og regnskabsopgørelsen således, at det forventede forbrug udgør summen heraf.

·     Forventet merforbrug udgør summen af Kirkeministeriets- og projektgruppens vurdering

·     Risiko for yderligere merforbrug udgør tvist og voldgiftssag samt mulig mindreindtægt som følge af mindreudgift til udvikling af FLØS (det var ved låneaftalens indgåelse forudsat, at lånet ydes direkte til afholdelse af udgifter vedr. udvikling af FLØS).

 

I det videre gennemgås de enkelte indtægts- og udgiftsposter samt budgetposten for ekstern finansiering.

 

2       Gennemgang af de enkelte indtægter

Fællesfondens indtægter vedr. IT er budgetteret til 11,023 mio. kr., jf. tabel 2.1.

 

Tabel 2.1 IT-indtægtsbudgettet for 2003

 

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Regnskab periode 1-8

Budget (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Indtægter

-6,096

-11,023

-11,023

 

 

Verificering af DNK-data

 

-0,207

 

 

 

Refusion vedr. PAP-PC

 

-9,190

 

 

 

Refusion vedr. IT-skrivebord

 

-0,627

 

 

 

Refusion fra kirkeministeriet

 

-0,999

 

 

 

 

IT-budgettets indtægter omfatter hovedsageligt refusioner vedr. afholdte udgifter. Der er budgetteret med indtægter på 11,023 mio. kr., og IT-kontoret forventer, at dette kommer til at holde.

 

Det vurderes, at indtægtsbudgettet indebærer en mindre risiko for mindreindtægter, såfremt IT-kontoret ikke får opkrævet refusioner rettidigt.

 

Det anbefales derfor, at der sættes fokus på dette løbende, samt at der etableres en egentlig gennemgang ved årsskiftet, således at alle refusioner vedrørende 2003 indhentes.

 

3       Gennemgang af lånefinansiering

Fællesfondens IT-kontor har i budgettet for 2003 budgetteret med optagelse af lån på 5,019 mio. kr., jf. tabel 3.1.

 

Tabel 3.1 IT-budget for ekstern finansiering for 2003

 

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Regnskab 1. halvår

Budget (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet mindre lånoptagelse (F)

Risiko for yderligere mindre lånoptagelse

Finansiering

0

-5,019

-5,019

 

 

Lån vedr. FLØS omlægning

 

-3,223

 

 

2,284

Udstyr anskaffet ved leasing

 

-1,796

 

 

 

 

Det er IT-kontorets vurdering, at de budgetterede lån kan optages og at de vil kunne indgå i nærværende budget.

 

Der er i budgettet indarbejdet et tilsagn om at kunne lånefinansiere op til 3,223 mio. kr. til omlægning af FLØS. Det er herved forudsat, at de midler, der skal bruges på omlægningen kan lånes i stiftsmidlerne. Omlægningen af FLØS er blevet billigere, idet IT-kontoret selv har varetaget en større del af opgaven end oprindeligt forudsat. Det bør i den forbindelse overvejes, hvorvidt IT-kontorets interne udgifter i forbindelse med omlægningen kan sidestilles med udgiften til eksterne konsulenter, og dermed kan indregnes i låneudmålingen. Hvis dette ikke er tilfældet, må der forventes en mindre låneoptagelse (indtægt) på 2,284 mio. kr. Såfremt, Kirkeministeriets seneste besparelsesforslag omfatter FLØS omlægningen, må der forventes en yderligere difference.

 

Der er endvidere hjemtaget lån på 1,796 mio. kr. til nyanskaffelser, der allerede er foretaget.

 

Det er projektgruppens anbefaling, at der foretages en vurdering af lånebehovet inden årets udgang, samt at låneoptagelsen ikke skal frigøre midler til dækning af andre budgetposter.

 

Det er projektgruppens vurdering, at inddragelse af lån som en indtægt, er en yderst usædvanlig praksis og at dette samtidig svækker udgiftsstyringen. Der er enighed om, at dette ændres i fremtiden.

 

 

 


4       Gennemgang af de enkelte budgetposter

Fællesfondens udgifter til IT er budgetteret til 101,953 mio. kr., når der er korrigeret for udgiftsperiodisering på 0,450 mio. kr., jf. tabel 4.1. Det forventede forbrug i 2003 udviser et forventet merforbrug på 3,673 mio. kr., samt en risiko for yderligere udgifter på 2,372 mio. kr. og manglende lånoptagelse på 2,284 mio. kr., jf. tabel 4.1 og sammenfatning. Den mulige udgift som følge af tvister og muligt tab af voldgiftssag er ikke inddraget i forventet forbrug, om end der er en regulær risiko for en merudgift som følge heraf på indtil 2,372 mio. kr.

 

Nedenfor er angivet de overordnede budgetposter med angivelse af IT-kontorets vurdering af den forventede budgetoverskridelse.

 

Tabel 4.1 Fællesfondens årsbudget 2003 til IT

 

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Regnskab periode 1-8

Budget (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

FLØS, drift

4,112

5,895

5,895

 

0,372

FLØS, anlæg

0,184

1,014

0,939

 -0,075

 

SØS

0,273

0,283

0,273

 -0,010

 

KIS

0,108

0,140

0,130

 -0,010

 

eDoc

0,557

0,721

0,728

 0,007

 

KM-systemer

0,355

0,997

0,997

 

 

sogn.dk

0,306

0,420

0,420

 

 

MIS

1,144

1,066

1,182

 0,116

 

Intranet

0,469

0,348

0,536

 0,188

 

DNK, etablering

10,883

17,783

17,783

 

 

DNK, dataetablering

0,144

1,166

1,075

 -0,091

 

DNK, drift

7,481

13,648

13,500

 -0,148

 

Kørselssystemer

0,048

0,048

0,048

 

 

PUK-systemer

0,783

0,855

0,855

 

 

Uddannelsesinstitutionssystemer

0,027

0,027

0,027

 

 

Fælles infrastruktur

18,233

22,676

25,996

3,320

 

Datakommunikation

15,578

19,456

19,456

 

 

Sikkerhedsaktiviteter

0,707

0,707

0,707

 

 

IT-kontoret, personale

9,120

12,441

12,457

0,016

 

IT-kontoret, kontorhold

1,516

2,196

2,196

 

 

Helpdesk

0,600

0,516

0,662

 0,146

 

Morarenter

0,214

0,000

0,214

 0,214

 

Verserende voldgiftssag

0,000

0,000

0,000

 

2,000

Korrektion for forudbetalte udgifter

-0,450

-0,450

-0,450

 

 

Udgifter

72,392

101,953

105,626

3,673

2,372

 

Der er i tabel 4.1. korrigeret for udgiftsperiodisering af 0,450 mio. kr. for udgifter afholdt i 2003.

 

4.1     FLØS

Fællesfondens udgifter til FLØS er budgetteret til 6,909 mio. kr. med et forventet forbrug på 6,834 mio. kr., jf. tabel 4.2.

 

 

 

Tabel 4.2 Fællesfondens årsbudget 2003 til FLØS

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

FLØS

6,909

6,834

-0,075

0,372

Drift

5,895

5,895

 

 

Anlæg

1,014

0,939

-0,075

 

Applikationer, PBS, licensafgift

3.453

 

 

 

Applikationer, PBS, timeafregnet

875

 

 

 

Vejledninger & blanketter

750

 

 

 

Teknisk service, fast afgift

238

 

 

 

Fremmede konsulenter

559

 

 

 

Hotline

489

 

 

 

Centralt udstyr

150

 

 

 

Arbejdspladsudstyr

150

 

 

 

Uddannelse

155

 

 

 

Forbrugsartikler, kontorhold

33

 

 

 

Fragt & lager

54

 

 

 

Tvist vedr. faktura

 

 

 

0,372

 

Budgettet til FLØS omfatter drift og omlægning af driften af den eksisterende løsning samt omlægning af FLØS til central driftsafvikling og implementering af præsteløn i FLØS.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at det indførte udgiftsstop vil kunne frigøre op til 0,560 mio. kr. på budgettet til FLØS til reserve for andre budgetposter, samt frigøre yderligere 0,419 mio. kr. ved nedlukning af alle udviklingsaktiviteter. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.1.1     Drift

Budgettet til drift og omlægning af drift af den eksisterende løsning udgør 5,895 mio. kr., svarende til det forventede forbrug, jf. tabel 4.2. Budgettet omfatter månedsafgift og timebetaling for vedligeholdelse til PBS, udgifter til hotline, udgifter til MT løn-printere og udgifter i forbindelse med blanketter.

 

Udgiften til PBS udgør ca. 73 pct. af det samlede budget. Budgettet forventes ikke at indebære risiko for budgetoverskridelser, idet der er indgået aftaler for en længere periode, samt at behovet for vedligeholdelse er rimelig fast. Budgettet til de særlige printere til print af lønlister forventes ligeledes ikke at indebære nogen risiko for budgetoverskridelser.

 

Menighedsrådene anvender blanketter til lønopgørelser, som de indsender til stifterne. IT-kontoret har udmeldt til stifterne, at der er behov for nedbringelse af lagrene, dels grundet en presset økonomi, samt at der ikke længere skal anvendes blanketter i 2004. IT-kontoret vurderer, at budgettet ikke forventes at indebære nogen risiko for budgetoverskridelser, men at det forudsætter tilbageholdenhed med hensyn til indkøb af blanketter.

 

Udgiften til hotline er budgetteret med et minimumsbeløb, idet hotline lukkes ned hos PBS. Budgettet vil kunne udvise et merforbrug, såfremt der fortsat rettes henvendelse til PBS. IT-kontoret mener ikke, at det bliver tilfældet, men det kan konstateres, at der ikke er plads i budgettet til uforudsete hændelser vedrørende denne budgetpost.

 

Endelig er der en tvist med en leverandør vedr. en faktura i forbindelse med en rettelsesrelease til ferieloven, som vil kunne give en ekstraudgift på 0,372 mio. kr.

 

Det vurderes, at driften af FLØS indebærer en risiko for budgetoverskridelser i indeværende år med en mulig merudgift på indtil 0,372 mio. kr. hertil tillagt evt. merudgifter, såfremt IT-kontorets forventninger vedr. blanketter og hotline ikke holder.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at det indførte udgiftsstop vil kunne frigøre op til 0,185 mio. kr. til reserve for andre budgetposter. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.1.2     Anlæg

Budgettet til omlægning af FLØS til central driftsafvikling og implementering af præsteløn i FLØS udgør 1,014 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,939 mio. kr., jf. tabel 4.2.

 

Udgiften hertil er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes, at IT-kontoret selv har varetaget en større del af opgaven end oprindeligt forudsat, at konverteringsomkostningerne har været mindre end forventet, samt at en række opgaver vedr. den praktiske omlægning først iværksættes i 2004.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at det indførte udgiftsstop vil kunne frigøre op til 0,375 mio. kr. til reserve for andre budgetposter. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.2     SØS

Fællesfondens udgifter til SØS er budgetteret til 0,283 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,273 mio. kr., jf. tabel 4.3.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Fællesfondens årsbudget 2003 til SØS

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

SØS

0,283

0,273

 -0,010

 

Applikationer, licensafgift

0,244

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,039

 

 

 

 

Budgettet til Stifternes ØkonomiSystem (SØS) omfatter en fast licens til Columbus på 0,22 mio. kr. samt udgifter til løbende vedligeholdelse. Vedligeholdelsen består i rettelser i systemet, som foretages på baggrund af henvendelser fra stifterne.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til SØS ikke indebærer væsentlig risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at det indførte udgiftsstop vil kunne frigøre op til 0,010 mio. kr. til reserve for andre budgetposter. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.3     KIS

Fællesfondens udgifter til KIS er budgetteret til 0,140 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,130 mio. kr., jf. tabel 4.4.

 

Tabel 4.4 Fællesfondens årsbudget 2003 til KIS

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

KIS

0,140

0,130

 -0,010

 

Applikationer, timeafregnet

0,100

 

 

 

Afgifter til CPR-kontoret

0,040

 

 

 

 

Budgettet til KIS-systemet omfatter udgifter til vedligeholdelse samt en fast afgift til datakøb hos CSC.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til KIS ikke indebærer væsentlig risiko for budgetoverskridelser, men mulighed for et beskedent mindreforbrug.

 

4.4     eDoc

Fællesfondens udgifter til eDoc er budgetteret til 0,721 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,728 mio. kr., jf. tabel 4.5.

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Fællesfondens årsbudget 2003 til eDoc

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

eDoc

0,721

0,728

 0,007

 

Applikationer, licensafgift

0,679

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,042

 

 

 

 

Budgettet til eDoc omfatter i væsentlig grad udgifter til en fast licensafgift samt i mindre grad vedligeholdelse og assistance uden for aftale.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til eDoc ikke indebærer risiko for budgetoverskridelser ud over de forventede 0,007 mio. kr.

 

4.5     KM-systemer:

Fællesfondens udgifter til systemer i Kirkeministeriet er budgetteret til 0,997 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,997 mio. kr., jf. tabel 4.6. Udgifterne refunderes af Kirkeministeriet.

 

Tabel 4.6 Fællesfondens årsbudget 2003 til KM-systemer

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

KM-systemer

0,997

0,997

 

 

Bibliotekssystem

0,011

0,011

 

 

Navision

0,213

0,213

 

 

Pensionskasse

0,030

0,030

 

 

km.dk

0,743

0,743

 

 

 

Budgettet til bibliotekssystemet omfatter en fast licensafgift, der er afholdt.

 

Budgettet til Navision omfatter udgifter til opkobling (fast afgift der er transaktionsafhængig med en pris på 3000 pr. måned) til CSC (Økonomistyrelsen) samt fast driftsafgift. Udgiften til driften skal tillægges en yderligere omkostning som følge af ændringer i netværkskonstruktionen.

 

Budgettet til pensionskassesystemet omfatter fast udgift til driftsassistance samt en årlig licens til Concorde.

 

Budgettet til Kirkeministeriets hjemmeside, km.dk, består af en fast månedlig betaling til Nexus.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til KM-systemer ikke indebærer væsentlig risiko for budgetoverskridelser.

 

4.6     sogn.dk

Fællesfondens udgifter til internetsiden, sogn.dk, er budgetteret til 0,420 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,420 mio. kr., jf. tabel 4.7.

 

Tabel 4.7 Fællesfondens årsbudget 2003 til sogn.dk

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

sogn.dk

0,420

0,420

 

 

Applikationer, licensafgift

0,354

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,045

 

 

 

Datakøb, eksterne parter

0,021

 

 

 

 

Budgettet til afholdelse af udgifter til sogn.dk omfatter en fast afgift for applikationsudvikling samt en mindre årlig udgift for 1-2 dataudtræk vedr. CPR-vejregistre og kortopslag.

 

Sogn.dk blev omprogrammeret i foråret 2003, hvilket medførte en ekstraudgift, men der vil til gengæld ikke være behov for yderligere omprogrammeringer i de resterende del af 2003.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til sogn.dk ikke indebærer væsentlig risiko for budgetoverskridelser.

 

4.7     IT-skrivebord

Fællesfondens udgifter til IT-skrivebordet er budgetteret til 1,066 mio. kr. med et forventet forbrug på 1,182 mio. kr., jf. tabel 4.8.

 

Tabel 4.8 Fællesfondens årsbudget 2003 til IT-skrivebord

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

IT-skrivebord (MIS)

1,066

1,182

 0,116

 

Standard software, licens

0,101

 

 

 

Fremmede konsulenter

0,409

 

 

 

Vejledninger & blanketter

0,344

 

 

 

Profilering & markedsføring

0,018

 

 

 

Driftsassistance, timeafregnet

0,039

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,104

 

 

 

Hotline

0,051

 

 

 

 

Budgettet til IT-skrivebordet omfatter udgifter til PLS-konsulentbistand, licenser og supportbistand fra DIS samt udtræk til trykning.

 

PLS-konsulenternes projektdeltagelse er afsluttet og den øvrige del af budgettet udgøres af faste licenser samt mindre timeafregnet assistance.

 

Det bemærkes, jf. tabel 4.8, at IT-kontorets forventning til årsresultatet er 0,116 mio. kr. højere end budgettet.

 

4.8     Intranet

Fællesfondens udgifter til intranet er budgetteret til 0,348 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,536 mio. kr., jf. tabel 4.9.

 

Tabel 4.9 Fællesfondens årsbudget 2003 til intranet

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Intranet

0,348

0,536

 0,188

 

Standard software, licens

0,179

 

 

 

Hotline

0,159

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,009

 

 

 

 

Budgettet omfatter udgifter til faste licenser og en fast support aftale.

 

Det vurderes, at budgettet indebærer en væsentlig risiko for budgetoverskridelse.

 

4.9     DNK, etablering

Fællesfondens udgifter til DNK, etablering er budgetteret til 17,783 mio. kr. med et forventet forbrug på 17,783 mio. kr., jf. tabel 4.10.

 

Tabel 4.10 Fællesfondens årsbudget 2003 til DNK, etablering

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

DNK, etablering

17,783

17,783

 

 

Leasing, applikationer

5,650

 

 

 

Leasing, udstyr

4,489

 

 

 

Uddannelse

3,384

 

 

 

Programudvikling, eLæring

1,118

 

 

 

Projektledelse

1,999

 

 

 

Dataetablering

1,142

 

 

 

 

Budgettet omfatter udgifter til afholdelse af en fastprisaftale med PLS til udvikling af eLæring, en fastprisaftale og timebetaling for uddannelse (1 dags kursus) afholdt af PLS og AMU-FYN for medarbejdere i sognene, en fastprisaftale med PLS vedr. projektledelse samt leasingkontrakter.

 

Budgettet til afholdelse af udgifter ved leasingkontrakter for udstyr og programmel udgør en samlet udgift på 10,1 mio. kr. i 2003. Beløbet omfatter kun afdrag og ikke renteudgifter, idet renteudgiften indgår i budgettet for DNK, drift.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til etablering af DNK ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at der ved standsning af gennemførelsen af DNK i resten af 2003 kan opnås en besparelse på 0,750 mio. kr. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.10  DNK, dataetablering

Fællesfondens udgifter til DNK, dataetablering er budgetteret til 1,166 mio. kr. med et forventet forbrug på 1,075 mio. kr., jf. tabel 4.11.

 

Tabel 4.11 Fællesfondens årsbudget 2003 til DNK, dataetablering

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

DNK, dataetablering

1,166

1,075

 -0,091

 

 

Budgettet omfatter udgifter til dataetablering. Udgiften har været lavere end oprindeligt forventet, hvilket skyldes, at IT-kontoret (verificeringskontoret) har udført opgaven internt med etablering af data i sognene frem for at anvende ekstern bistand. Endvidere har enkelte sogne anvendt færre timer end budgetteret. IT-kontoret har aftaler med alle sogne om refusionens maksimale størrelse.

 

Det er vurderingen, at udgifterne til dataetablering ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser, men derimod mulighed for mindreforbrug, i indeværende år.

 

4.11  DNK, drift

Fællesfondens udgifter til DNK, drift er budgetteret til 13,648 mio. kr. med et forventet forbrug på 13,500 mio. kr., jf. tabel 4.12.

 

Tabel 4.12 Fællesfondens årsbudget 2003 til DNK, drift

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

DNK, drift

13,648

13,500

-0,148

 

Renteudg. vedr. leasingaftaler

1,844

 

 

 

Leasing, applikationer

2,100

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

1,993

 

 

 

Afgifter til CPR-kontoret

7,664

 

 

 

Centralt udstyr

0,047

 

 

 

 

Budgettet til drift af DNK udgøres af udgifter til CSC i forbindelse med rettelser og programændringer (1,993 mio. kr.) samt CPR-services, hvoraf den faste udgift til CPR-services udgør hovedparten (7,664 mio. kr.).

 

Endvidere indgår 2,1 mio. kr. i leasingforpligtigelser samt 1,844 mio. kr. i renteudgifter. Renten er fastsat ved Cibor-renten plus et tillæg på 0,4 pct. i avance til Nordea og er fuldt variabel. Det budgetterede beløb er fastsat på grundlag af renten i 1. kvartal i 2003. Renteudgiften vil variere med ændringer i Cibor-renten, og kan derfor indebære en risiko for øgede renteudgifter ved stigende renteniveau.

 

Ved en revisionsmæssig gennemgang i Lolland Falster Stift fandt projektgruppen regninger, hvor der kunne sås tvivl om, hvorvidt de var periodiseret korrekt. Kirkeministeriet har efterfølgende redegjort for, hvorfor fakturaerne er bogført i 2003 i stedet for i 2002, hvor projektgruppen umiddelbart mente, at de burde have været udgiftsført. Projektgruppen har taget Kirkeministeriets redegørelse til efterretning, idet der henvises til den udarbejdede vejledning vedr. periodisering samt den heri indeholdte gennemgang af de 4 fakturaer, herunder problemstillingen vedr. fortolkningen af retserhvervelsesprincippet.

 

Budgettet indeholder endvidere:

·     en faktura fra CSC vedr. leverance af rettelsesrelease 4, der er leveret ultimo januar 2003. Fakturaen indgik ikke i det oprindelige budget for 2003. Det er dog oplyst over for projektgruppen, at man har bestræbt sig på at finde besparelser i samme størrelsesorden inden for budgetposten.

·     en udgift til Dansk Internetselskab for CPR-merudgift. Fakturaen indgik ikke i det oprindelige budget for 2003, men Kirkeministeriet forventer merudgiften dækket inden for det samlede budget.

 

Det vurderes, at driftsudgifterne indebærer en mindre risiko for budgetoverskridelser i indeværende år, idet der vil kunne komme ændringer i renteudgifterne som følge af varierende renteniveau.

 

4.12  Kørselsregnskab

Fællesfondens udgifter til kørselsregnskabssystemet er budgetteret til 0,048 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,048 mio. kr., jf. tabel 4.13.

 

Tabel 4.13 Fællesfondens årsbudget 2003 til kørselsregnskab

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Kørselssystemer

0,048

0,048

 

 

Fremmede konsulenter

0,025

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,023

 

 

 

 

Budgettet omfatter konsulentudgifter til systemvedligeholdelse. Systemet anvendes til beregning af præsternes tjenstlige kørselsgodtgørelse. Systemet er i drift.

 

Det vurderes, at kørselsregnskabssystemet ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år, idet der er minimal risiko for systemfejl. I tilfælde af fejl dækkes udgiften hertil af Kirkeministeriet.

 

4.13  PUK-systemer

Fællesfondens udgifter til PUK-systemer er budgetteret til 0,855 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,855 mio. kr., jf. tabel 4.14.

 

Tabel 4.14 Fællesfondens årsbudget 2003 til PUK-systemer

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

PUK-systemer

0,855

0,855

 

 

Arbejdspladsudstyr

0,646

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,054

 

 

 

Toner, blæk mm

0,109

 

 

 

Datamedier, CD’er & tapes

0,046

 

 

 

 

PUK er et budget og sagssystem, der anvendes i provstiadministrationerne. IT-kontoret foretager løbende mindre rettelser ved systemet.

 

Budgettet til PUK omfatter i overvejende grad udgifter til arbejdspladsudstyr, som refunderes af PUK kasserne.

 

Det vurderes, at PUK-systemerne ikke indebærer nogen betydelig risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at der ved besparelse vedrørende aktiviteter i resten af 2003 kan opnås en besparelse på 0,030 mio. kr. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.14  Uddannelsesinstitutioner

Fællesfondens udgifter til uddannelsesinstitutioner er budgetteret til 0,027 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,027 mio. kr., jf. tabel 4.15.

 

Tabel 4.15 Fællesfondens årsbudget 2003 til uddannelsesinstitutioner

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Uddannelsesinstitutionssystemer

0,027

0,027

 

 

Arbejdspladsudstyr

0,015

 

 

 

Applikationer, licensafgift

0,012

 

 

 

 

Budgettet til uddannelsesinstitutionernes økonomisystemer indeholder mindre udgiftsposter til licensafgifter og arbejdspladsudstyr.

 

Det vurderes, at uddannelsesinstitutionerne ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

4.15  Fælles Infrastruktur

Fællesfondens udgifter til fælles infrastruktur er budgetteret til 22,676 mio. kr. med et forventet forbrug på 25,996  mio. kr., jf. tabel 4.16.

 

Tabel 4.16 Fællesfondens årsbudget 2003 til infrastruktur

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Fælles infrastruktur

22,676

25,996

3,320

 

Leasing, udstyr

10,236

 

 

 

Arbejdspladsudstyr

2,462

 

0,400

 

Centralt udstyr

0,464

 

 

 

Standard software, licens

0,582

 

0,020

 

Driftsassistance, fast afgift

6,262

 

 

 

Driftsassistance, timeafregnet

0,698

 

 

 

Teknisk service, fast afgift

0,364

 

 

 

Teknisk service uden aftaler

0,161

 

 

 

Installation

0,223

 

 

 

Installationer, EDB-rum

0,025

 

 

 

Database

0,372

 

 

 

Pc & officeprogrammer

0,030

 

 

 

Toner, blæk mm

0,335

 

 

 

Datamedier, CDïer & tapes

0,344

 

 

 

Fragt & lager

0,121

 

 

 

Budgetfejl

 

 

2,900

 

 

Budgettet til fælles infrastruktur omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse, support, nyanskaffelser samt ydelser i forbindelse med eksisterende systemer.

 

Leasing, udstyr

Den væsentligste post på budgettet er udgiften til udvikling af IT-infrastruktur i relation til nyanskaffelser af arbejdspladsudstyr. Nyanskaffelserne er foretaget ved indgåelse af leasingaftaler med Nordea med en udgift på 10,2 mio. kr. Forpligtelsen omfatter både afdrag og en variabel renteudgift. Indgåelse af leasingaftaler med variabel rente medfører en risiko for budgetoverskridelser, såfremt der forekommer rentestigninger i den resterende del af 2003.

 

Endelig indeholder budgettet en udgift på 0,063 mio. kr. pr. måned. (indgår under leasing, udstyr) til lejeaftale af udstyr til brug for eDoc, en udgift til databaselicens på 1 mio. kr., som er afholdt samt udgifter til forbrugsartikler, inkl. backup. IT-kontoret vurderer, at disse budgetposter ikke indeholder risiko for overskridelse.

 

Teknisk assistance

Budgettet til teknisk assistance består af en fastprisaftale og løbende timeydelser, som omfatter ydelser der ikke er en del af den faste aftale. I det oprindelige budget for 2003 var der budgetteret med 0,100 mio. kr. pr. måned til de timebaserede ydelser. Der er for årets første 8 måneder afholdt udgifter for 1 mio. kr. og der er ikke afsat yderligere midler til resten af året (skåret væk). IT- kontoret oplyser, at der er risiko for budgetoverskridelser, men at der imidlertid udfoldes bestræbelser på ikke at afholde yderligere udgifter på området. Der forventes tilsvarende i 2004 afholdt 1,5 mio. kr. til denne aktivitet. Med udgangspunkt i det oprindelige periodiserede budget, de allerede afholdte udgifter samt estimatet for 2004 er det projektgruppens vurdering, at der er betydelig risiko for at budgetposten overskrides med ca. 0,400 mio. kr. i 2003

 

Driftsassistance

Udgiftsposten driftsassistance udgør en fast afgift og timeafregnede ydelser. Den faste aftale er delvist opsagt med leverandøren med henblik på intern varetagelse. I og med, at der ikke er ansat personale internt i IT-kontoret til at løse opgaven, vil det, ved behov for ændring i standardopsætninger, kunne medføre en budgetoverskridelse. IT-kontoret vurderer imidlertid denne risiko for at være af mere teoretisk karakter, idet ændringer typisk planlægges lang tid i forvejen. De vurderer på nuværende tidspunkt, at der i 2004 vil være behov for ressourcer til at foretage nødvendige ændringer.

 

Udstyr

Budgettet indeholder endvidere udgifter til server- og Pc-udstyr, henholdsvis 0,464 mio. kr. og 2,462 mio. kr. - udgifter der er afholdt til allerede anskaffet udstyr. Der forventes ikke yderligere udgifter til serverudstyr i 2003, idet disse er omfattet af indgåede servicekontrakter. Hvad angår Pc-udstyr må der forventes en mindre merudgift til udskiftning af materiel, som måtte bryde ned i resten af året. Da der imidlertid ikke er afsat yderligere midler hertil, må der forventes en mindre budgetoverskridelse til udskiftning af defekt materiel.

 

Diverse

Der forventes yderligere regninger for 0,015-0,020 mio. kr. i forbindelse med virusangreb i august 2003, som ikke er indeholdt i budgettet.

 

IT-kontoret har indgået licensaftaler, som løber fra 1. april 2003 til 31 marts 2004. Det er i budgettet for 2003 forudsat, at denne udgift kan fordeles forholdsmæssigt over 2003 og 2004, hvilket projektgruppen er enig i.

 

Budgettet indeholder endvidere:

·     en faktura fra WM-data vedr. drift for november og december 2002. Fakturaen indgik ikke i det oprindelige budget for 2003.

·     en udgift til Dansk Internetselskab for licenser anskaffet til udvikling af intranet og IT-skrivebord (Intrasuite). Fakturaen indgik ikke i det oprindelige budget for 2003.

 

Projektgruppen har fundet en fejl på budgetposten svarende til 2,900 mio. kr. Fejlen vedrører primært, at der ikke har været afsat midler i budgettet for 2003 til dækning af ovenstående to fakturaer.

 

Opsummering, infrastruktur

Det vurderes, at udgifterne til infrastruktur indebærer en betydelige risiko for budgetoverskridelser. Der må således forventes ekstraudgifter på indtil 3,320 mio. kr. (2,900 mio. kr. + 0,420 mio. kr.), som følge af budgetafvigelse, forventet merudgift til teknisk assistance, et mindre beløb til udskiftning af defekt Pc-udstyr og til afholdelse af udgifter som følge af virusangreb.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at det indførte udgiftsstop vil kunne frigøre op til 0,060 mio. kr. til reserve for andre budgetposter, samt frigøre yderligere 0,105 mio. kr. i besparelse vedrørende aktiviteter. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.16  Datakommunikation

Fællesfondens udgifter til datakommunikation er budgetteret til 19,456 mio. kr. med et forventet forbrug på 19,456 mio. kr., jf. tabel 4.17.

 

Tabel 4.17 Fællesfondens årsbudget 2003 til IT-skrivebord

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Datakommunikation

19,456

19,456

 

 

ADSL, fast forbrugsafgift

15,668

 

 

 

ADSL, oprettelse & ændring

0,012

 

 

 

MPLS, fast afgift

2,260

 

 

 

MPLS, serviceafgift

1,279

 

 

 

Telefon, isdn & erhvervsbonus

0,082

 

 

 

Telefon, forbrugsafgifter

0,106

 

 

 

Internet tilslutning

0,049

 

 

 

 

Budgettet til datakommunikation omfatter ADSL og MPLS dataforbindelser samt telefon og internettilslutninger.

 

Den væsentligste post på budgettet er en fastprisaftale med TDC for levering af ADSL-forbindelser til sogne, provstier og stifter på 15,668 mio. kr. Prisen fastlægges på baggrund af antal linier. Aftalen er fastsat således, at alle maskiner med DNK installeret får betalt udgiften til ADSL. Ved behov for yderligere linier betaler sognene selv. De samme principper er gældende for MPLS-linier med en udgift på 2,260 mio. kr.

 

IT-kontoret indgik på et tidligere tidspunkt, hvor der blev anvendt ISDN-forbindelser til datakommunikation, en erhvervsbonusaftale med TDC for derved at opnå rabatter ved datakommunikationen. Udgiften til aftalen beløber sig til 0,400 mio. kr. om året. Som følge af den ændrede kommunikationsform har IT-kontoret ikke længere gavn af denne aftale. Sognene nyder derimod i stor udstrækning godt af aftalen.

 

Det vurderes, at datakommunikation ikke indebærer nogen risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

Projektgruppen og Kirkeministeriet er enige om, at udgiften og budgettet til erhvervsbonusaftalen med TDC bør overføres til en anden budgetpost i fællesfonden.

 

4.17  Sikkerhedsaktiviteter

Fællesfondens udgifter til sikkerhedsaktiviteter er budgetteret til 0,707 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,707 mio. kr., jf. tabel 4.18.

 

Tabel 4.18 Fællesfondens årsbudget 2003 til sikkerhedsaktiviteter

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Sikkerhedsaktiviteter

0,707

0,707

 

 

Applikationer, licensafgift

0,229

 

 

 

Net- & operativsystem

0,185

 

 

 

Centralt udstyr

0,031

 

 

 

Forudbetalte omkostninger

0,258

 

 

 

 

Budgettet til sikkerhedsaktiviteter omfatter udgifter til antivirusprogrammer, udstyr samt nødvendigt software.

 

Licenser til antivirusprogrammer udgør den væsentligste post på budgettet. Der er i 2003 afholdt en udgift på 0,197 mio. kr. til antivirusprogrammer for en aftale, der løber frem til 2005. Det er i budgettet forudsat, at omkostningerne hertil kan fordeles forholdsmæssigt over årene. Dette princip er projektgruppen enig i.

 

Det vurderes, at budgettet ikke indebærer væsentlig risiko for budgetoverskridelse.

 

4.18  IT-kontoret

Fællesfondens udgifter til IT-kontoret er budgetteret til 14,637 mio. kr. med et forventet forbrug på 14,653 mio. kr., jf. tabel 4.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.19 Fællesfondens årsbudget 2003 til IT-kontoret

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

IT-kontoret

14,637

14,653

0,016

 

Personale

12,441

12,457

 

 

Kontorhold

2,196

2,196

 

 

ITK-Konsulenter (jan.-apr.)

6,695

7,011

0,016

 

Lønudgifter (maj-dec.)

5,317

 

 

 

Kursusafgifter

0,021

 

 

 

Rejser, oph & fortær (jan-apr)

0,287

 

 

 

øvrige udgifter

0,025

 

 

 

Offentlig befordring

0,040

 

 

 

Egen befordr (opl plgt km-gg)

0,028

 

 

 

Oph & fortær efter regning

0,013

 

 

 

Egen befordr (skt plgt km-gg)

0,012

 

 

 

Husleje mm

1,745

 

 

 

Forbrugsartikler, kontorhold

0,023

 

 

 

Inventar, køb

0,002

 

 

 

Inventar, leasing

0,027

 

 

 

Kantine mm

0,009

 

 

 

Rengøring & vedligeholdelse

0,291

 

 

 

Porto & forsendelse

0,030

 

 

 

Sikringsanlæg

0,012

 

 

 

Tidsskrifter & litteratur

0,050

 

 

 

 

Budgettet omfatter udgifter til løn (for perioden frem til 1. maj) og erstatningsbeløb til PLS, løn til personale i IT-kontoret, befordring og tjenesterejser samt øvrig kontorhold. Der udestår en mindre merudgift på 16.000 kr. til PLS.

 

Lønudgiften indgår på budgettet med en samlet udgift på 5,317 mio. kr. for perioden efter insourcing af IT-konsulenter fra PLS til Kirkeministeriet. Den samlede udgift til PLS udgør 6,695 mio. kr., der dækker løn og erstatningsbeløb. Det forventes, at lønbudgettet ikke indebærer nævneværdig risiko for budgetoverskridelser, dog vil der kunne komme budgetoverskridelser ved behov for merarbejde. IT-kontoret vurderer, at der kan opstå merarbejde.

 

Udgiften til husleje udgør 1,745 mio. kr., og det vurderes, at der ingen væsentlig risiko er forbundet med udgiften.

 

IT-kontoret foretager rejser til sogne, provstier og stifter ved behov for IT-hjælp, som ikke kan klares telefonisk. IT-kontoret vurderer, at der er en mindre usikkerhed forbundet med udgiften til befordring og tjenesterejser.

 

Det vurderes, at budgetposten for IT-kontoret indebærer en mindre risiko for budgetoverskridelser i indeværende år.

 

Kirkeministeriet har vurderet, at der ved besparelse vedrørende aktiviteter kan opnås et provenu på 0,225 mio. kr. Projektgruppen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt dette er realistisk, men har taget Kirkeministeriets vurdering til efterretning.

 

4.19  Helpdesk-systemer

Fællesfondens udgifter til helpdesk-systemer er budgetteret til 0,516 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,662 mio. kr., jf. tabel 4.20.

 

Tabel 4.20 Fællesfondens årsbudget 2003 til helpdesk-systemer

 

 

 

Afvigelse

(mio. kr.)

Budget  (B)

Forventet forbrug (B+F)

Forventet merforbrug (F)

Risiko for yderligere merforbrug

Helpdesk

0,516

0,662

0,146

 

IT-kontoret, helpdesk

0,225

0,320

0,095

 

Applikationer, timeafregnet

0,225

 

 

 

IT-kontoret, regnskab

0,171

0,222

0,051

 

Applikationer, licensafgift

0,017

 

 

 

Applikationer, timeafregnet

0,094

 

 

 

Applikationer & rammesystem

0,014

 

 

 

Pc & officeprogrammer

0,023

 

 

 

Datakøb, eksterne parter

0,023

 

 

 

IT-kontoret, telefonsystem

0,120

0,120

 

 

ITK's telefonsys, drift & service

0,120

 

 

 

 

Budgettet omfatter IT-kontorets helpdesk, EDB-regnskabssystem samt telefonsystem.

 

Budgettet til IT-kontorets helpdesk omfatter systemvedligeholdelse. Såfremt der opstår behov for systemændringer, vil der være en risiko for budgetoverskridelser. IT-kontoret forventer en merudgift på 0,095 mio. kr.

 

Budgettet til EDB-regnskabssystemet (IT-kontoret-regnskab) omfatter udgifter til licens samt timeafregnet applikationsudvikling. Det vurderes, at budgettet indebærer en mindre risiko for budgetoverskridelse på 0,051 mio. kr.

 

Budgettet til telefonsystemet omfatter en fast betaling til Slots- og Ejendomsstyrelsen og indebærer ingen risiko for budgetoverskridelser.

 

Det vurderes, at budgettet til helpdesk-systemer indebærer en mindre risiko for budgetoverskridelser i indeværende år – bl.a. som følge af at der ikke er afsat midler til uforudsete udgifter i den resterende del af året.

 

4.20  Morarenter

Der er for periode 1-8 afholdt udgifter til morarenter på 0,214 mio. kr., som følge af for sent betalte regninger. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet, men Kirkeministeriet forventer udgifterne dækket inden for budgettets samlede ramme for 2003.

 

 

4.21  Verserende voldgiftssag

Der udestår afklaring vedrørende en verserende voldgiftssag. Afgørelsen vil kunne medføre en udgift på op til 2 mio. kr.

 

4.22  Korrektion for forudbetalte udgifter

Korrektion for forudbetalte udgifter omhandler to indgåede og betalte licensaftaler som er gældende for perioden 2003-04 samt 2003-05. Korrektion omfatter udgifter, som skal udgiftsføres i 2004 og 2005.