Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1015 København K

 

 

Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Tlf. (+45) 33 92 33 33

Fax  (+45) 33 32 80 30

E-post  [email protected]

 

10. september 2003

KM-projektgruppe

 


 

Status vedrørende SLS i Kirkeministeriet

Under henvisning til Kirkeministeriets brev af 5. september 2003 fremsendes hermed projektgruppens redegørelse for den nuværende status og de af projektgruppen igangsatte initiativer.

 

På Kirkeministeriets anmodning har projektgruppen siden udgangen af juni måned fungeret som koordinator i forhold til løsning af de udestående problemer som overgangen fra SCL til SLS har forudsaget. 

 

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

 

Projektgruppen kontaktede i første omgang Økonomistyrelsen, som iværksatte en række tilretninger af de leverede uddata, jf. Økonomistyrelsens brev til projektgruppen af 26. juni 2003. Disse tilretninger blev leveret i løbet af juli måned.

 

I forlængelse af de gennemførte tilretninger oplyste Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet, at der fortsat var problemer – bl.a. i forhold til fordelingen af lønudgifter mellem de respektive stifter.

 

Med henblik på at afklare og løse de udestående problemer indkaldte projektgruppen repræsentanter for alle implicerede parter (Kirkeministeriet, Undervisningsministeriets lønadministration, Fyns stift og Økonomistyrelsen) til møde d. 29. august 2003. Projektgruppen udfærdigede på baggrund af mødet et statusnotat (”Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet” af 8. september 2003 - vedlagt), der opridser de udestående opgaver og fastsætter deadlines for løsning af de resterende problemer vedrørende SLS-uddata. Statusnotatet har været i høring hos alle implicerede.

 

Projektgruppen har til brug for indeværende besvarelse indhentet en skriftlig redegørelse fra Økonomistyrelsen(vedlagt), der oplyser følgende:

 

”Såfremt lønadministrationen i Undervisningsministeriet leverer de nødvendige oplysninger som aftalt, vil Økonomistyrelsen kunne levere korrekte SLS-uddata inden udgangen af september måned i forbindelse med afvikling af månedskørslen i SLS. Der henvises til statusnotat af 8. september for yderligere oplysninger”

 

Projektgruppen har anmodet alle implicerede parter om at blive holdt løbende informeret om fremdriften i problemløsningen.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders V. Møller

 

 

 

 

Vedlagt: 

8. september 2003

KM-gruppen

 

Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet

Med henblik på at afklare og løse udestående problemer vedr. Kirkeministeriet SLS-uddata er der blevet afholdt to møder hhv. d. 29 august og d. 3. september om emnet. På mødet d. 29. august deltog:

 

Jette Esmarch, Undervisningsministeriet

Kirsten Hurwitz, Fyns Stift

Rasmus Rex, Kirkeministeriet

Eva H. Gustafsson, Økonomistyrelsen

Kurt Pedersen, Økonomistyrelsen

Christian Vidmar, Finansministeriets projektgruppe i Kirkeministeriet

 

På mødet d. 3. september deltog:

Jette Esmarch, Undervisningsministeriet

Rasmus Rex, Kirkeministeriet

Birgit Rajcic, Kirkeministeriet

Lone Klixbüll, Kirkeministeriet

Søren Eriksen, Ekstern konsulent for Kirkeministeriet

Christian Vidmar, Finansministeriets projektgruppe i Kirkeministeriet

 

Indeværende notat opridser den nuværende status og de udestående problemer.

 

Nuværende status og udestående leverancer

1.    Økonomistyrelsen har foreløbigt leveret følgende rapporter:

o     924 (specifikation til internt regnskab) og 852 (bilag til internt regnskab)

o     856 (refusionsopgørelse), dog mangler automatisk fremsendelse af kopi til Kirkeministeriet. Økonomistyrelsen oplyser, at der er afgivet bestilling heraf.

o     838 er leveret i elektronisk form, men enkelte stifter mangler fortsat at få fremsendt papirudgave. Økonomistyrelsen oplyser, at såfremt der stadig er mangler på dette område skal Undervisningsministeriet blot afgive bestilling heraf via supporten.


 

2.    Kirkeministeriet har tidligere oplyst, at de har behov for rapporterne 760 (automatisk oprykning), 707 (erindringer om personer, der fylder 60 & 67) & 763 (kommende jubilæer). Økonomistyrelsen oplyste i forbindelse med det første møde, at Undervisningsministeriet, der drifter SLS på vegne af Kirkeministeriet, selv kan trække disse rapporter.

 
Ad 2 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Undervisningsministeriet har efterfølgende undersøgt sagen og oplyser at, at Undervisningsministeriet ganske rigtigt kan trække rapporterne, men at data er struktureret i forhold til sogneniveauet, hvilket gør rapporterne uanvendelige for Kirkeministeriet. Såfremt rapporterne skal kunne anvendes meningsfuldt skal de struktureres i forhold til stiftsniveauet (administrativt tjenestested) og dette kræver tilretninger. Kirkeministeriet oplyser, at opgaven ikke er hastende, men at Kirkeministeriet evt. på sigt ønsker at få foretaget tilretningen. Proceduren for tilretning er således, at Kirkeministeriet skal afgive bestilling på tilretningen til Økonomistyrelsen, via Undervisningsministeriet. Tilretningen omfatter opsætning af én ny/ekstra sorteringsparameter vedr. GRP 90 (præstelønninger). 

 

3.    Økonomistyrelsen oplyste, at Kirkeministeriet i forbindelse med overgangen til SLS ikke var markeret til at være Navisionbruger f.s.v.a. GRP 90 (præstelønninger). Dette har medført en række problemer i forbindelse med overførsel af løndata fra SLS til Navision, herunder at forbruget i løngruppe 49 (departement + biskopper) fra og med løngeneration 200306/1 til og med løngeneration 200308/1 og i løngruppe 90 (provster og præster) fra og med løngeneration 200305/1 til og med løngeneration 200308/1 mangler i Kirkeministeriets Navisionregnskab. Problemerne har desuden medført, at Kirkeministeriet ikke har kunne validere/afstemme data mellem Navision og SLS-uddata (rapport 856).

 
Ad 3 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Økonomistyrelsen oplyste, at man er opmærksom på problemet og at der arbejdes på sagen. Når problemerne bliver løst vil år til dato forbruget være korrekt i Navision og det vil endvidere være muligt at afstemme i forhold til år til dato forbruget i rapport 856. Økonomistyrelsen lovede at problemet er løst i forbindelse med den 2. lønkørsel i september.

 


4.    Kirkeministeriet oplyste, at der er fejl i de uddata (månedsrapporter) stifterne anvender til bogføring i SØS (rapport 924). Fejlen skyldes hovedsagligt forkert angivelse af administrativt tjenestested for enkelte præster. Feltet administrative tjenestested anvendes i SLS til at fordele lønnen til de respektive stifter. Konsekvensen af denne fejl er, at visse af præsteudgifterne for enkeltpersoner (bl.a. feriepenge) er henført til forkerte stifter.

 

Ad 4 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Økonomistyrelsen oplyste indledningsvis, at fejlene ikke kan korrigeres bagudrettet, idet en sådan korrektion kræver en helt ny lønkørsel. Sagt med andre ord kan de månedsrapporter, der allerede er fremsendt til stifterne, ikke korrigeres. Efterfølgende oplyste Økonomistyrelsen, at fejlen kan rettes fremadrettet (ved kommende lønkørsler), således at år til dato forbruget – både totalen og fordelingen mellem de enkelte stifter - bliver korrekt. Forudsætningen for at fejlen kan rettes er, at Undervisningsministeriet leverer oplysninger om, hvilke personer, der er påført en forkert kode for administrativt tjenestested. På baggrund af disse oplysninger vil Økonomistyrelsen ”pløje” det historiske datasæt og derigennem korrigere år til dato totalen, således at den bliver korrekt fordelt mellem de respektive stifter. De negative følger af fejlretning er, at stifterne ikke vil være i stand til at udarbejde et korrekt periodiseret regnskab vedr. præsteløninger for årets første måneder. De positive konsekvenser af fejlretningen er, at år til dato forbruget vil være korrekt og muligt at bogføre i de enkelte stifter (i SØS), således at der ultimo året kan udarbejdes et retvisende årsregnskab. Økonomistyrelsen afventer p.t. at Undervisningsministeriet leverer oplysninger om, hvilke personer, der er påført en forkert kode for administrativt tjenestested. Undervisningsministeriet forventer, at oplysningerne er Økonomistyrelsen i hænde senest d. 8. september. Økonomistyrelsen oplyste, at de kan genere retvisende data i forbindelse med den derpå følgende lønkørsel.

 


5.    Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet oplyste, at de konstaterede fejl i forhold til pkt. 4 udelukkende påvirker fordelingen af lønnen mellem de respektive stifter og således ikke de samlede og periodiserede lønudgifter. I den forbindelse oplyste Økonomistyrelsen, at der kan leveres en særlig rapport med det samlede år til dato forbrug (dog ikke fordelt på stifter). 

 

Ad 5 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Kirkeministeriet nærede ønske om en særkørsel til opgørelse af det samlede lønforbrug år til dato, fordelt på hhv. præster og særpræster samt samlet refusion år til dato fra fællesfonden til staten. Det blev aftalt, at Kirkeministeriets bestilling af disse uddata skal gå via Undervisningsministeriet til Økonomistyrelsen, hvilket skete i forlængelse af det første møde. Rapporten kan leveres fra Økonomistyrelsen med kort varsel, dog skal det være i forbindelse med en lønkørsel.

 

6.    Kirkeministeriet oplyste, at enkelte stifter har påbegyndt bogføringen i SØS med udgangspunkt i de fejlbehæftede SLS-uddata.  Der er, jf. pkt. 4, en potentiel fare for at der er bogført udgifter, der rettelig burde have været bogført i et andet stift. 

 

Ad 6 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Det blev aftalt, efter ønske fra Kirkeministeriet, at eventuelle fejlkonteringer findes og omposteres manuelt frem for maskinelt. Endvidere blev det aftalt, at Kirkeministeriet udarbejder en skrivelse til de respektive stifter, der instruerer i, hvordan bogføringen skal foretages med udgangspunkt i de fremtidige/retvisende år til dato totaler i SLS-uddata (rapport 924). Skrivelsen skal adressere tre mulige situationer i et givent stift: (1) Endnu ingen bogføring af præsteløn i stiftet, (2) Bogføring af løn, men i forhold til forkerte SLS-uddata & (3) Bogføring af løn, men i forhold til forkerte SLS-uddata og med efterfølgende manuelle korrektioner. Skrivelsen skal ligeledes informere de respektive stifter om, at perioderegnskaberne vedr. præsteløn ikke vil være retvisende, jf. pkt. 4, for årets første 8 måneder. Kirkeministeriet forventer, at der foreligger et udkast til skrivelse senest d. 5. september.

 

7.    Kirkeministeriet oplyste, at de også har behov for rapport 914 og 980.

 

Ad 7 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Det blev aftalt, at bestillingen af disse rapporter går fra Undervisningsministeriet til Økonomistyrelsen.

 


8.    Kirkeministeriet oplyste, at de ikke har modtaget uddata vedr. tjenestemandspensioner (uddatanr. 748, regnr. 90332) for juli og august måned.

 

Ad 8 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Det blev aftalt, at Undervisningsministeriet i første omgang kontrollerer om uddata forefindes i Undervisningsministeriets eksisterende uddata materiale. Såfremt dette ikke er tilfælde rettes en forespørgsel til Økonomistyrelsen via de gængse kanaler. Undervisningsministeriet har afgivet bestilling til Økonomistyrelsen den 3. september.     

 

9.    Kirkeministeriet oplyste, at der er problemer med uddata for juli måned vedr. Pensionskassen af 1950 (uddatanr. 748, regnr. 90527).

 

Ad 9 Det videre forløb og tidsperspektiver for problemløsning

Undervisningsministeriet oplyste, at problemet er rejst i forhold til Økonomistyrelsen. Det blev aftalt, at Undervisningsministeriet indledningsvis kontakter Økonomistyrelsen med henblik på afklaring af status. Undervisningsministeriet informerer Kirkeministeriet og Christian Vidmar om status. Økonomistyrelsen har oplyst at nye uddata er bestilt.

 

 


 

Finansministeriet

Att: Anders Vilhelm Møller

Christiansborg Slotsplads 1

1218 København K

 

                                                                                                      10-09-2003

                                                                                                      JPM

 

Vedr. SLS uddata på Kirkeministeriets område

 

Kære Anders Møller

 

Under henvisning til Kirkeministeriets brev til Finansministeriets projektgruppe af 5. september 2003 fremsendes hermed Økonomistyrelsens bemærkninger.

 

Som anført i skrivelse af 26. juni 2003 er der ved overgangen fra det tidligere statslige lønsystem, SCL, til det nuværende lønsystem, SLS, sket ændringer i de uddata som Økonomistyrelsen leverer til de enkelte stifter i Folkekirken.

 

Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet har givet udtryk for, at der er problemer i forhold til visse af de leverede uddata.

 

Med baggrund heri iværksatte Økonomistyrelsen, i juli måned, en række tilretning af de leverede uddata, jf. skrivelse af 26. juni 2003.

 

I forlængelse af de gennemførte tilretninger oplyste Kirkeministeriet og lønadministrationen i Undervisningsministeriet, at der fortsat var problemer – bl.a. i forhold til fordelingen af lønudgifter mellem de respektive stifter. Baggrunden herfor var, at der var en række fejlbehæftede registreringer på lønregistrene vedrørende tjenestesteder for præster, således at den ønskede sortering af uddata ikke kunne gennemføres korrekt.

 

Med henblik på at få et præcist billede af de udestående problemer deltog Økonomistyrelsen i et statusmøde d. 29. august 2003 med deltagelse af Kirkeministeriet, Fyns stift, lønadministrationen i Undervisningsministeriet og Finansministeriets projektgruppe. På mødet blev status gennemgået og der blev aftalt en leverings- og tidsplan for de resterende tilretninger, herunder procedure for færdiggørelse af opretning af fejlagtig tjenestestedsangivelse.

 

I forlængelse af mødet udarbejdede Finansministeriets projektgruppe et statusnotat (”Status vedr. SLS-problemer i Kirkeministeriet” af 8. september 2003), der opridser de udestående opgaver og fastsætter deadlines for løsning af de resterende problemer vedrørende SLS-uddata.

 

Såfremt lønadministrationen i Undervisningsministeriet leverer de nødvendige oplysninger som aftalt, vil Økonomistyrelsen kunne levere korrekte SLS-uddata inden udgangen af september måned i forbindelse med afvikling af månedskørslen i SLS. Der henvises til statusnotat af 8. september for yderligere oplysninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders Nørskov