18. august 2003

KM-gruppen

Bemærkninger til Kirkeministeriets notat om fremtidige forsikringer for folkekirken

 

I Kirkeministeriets notat af 15. juli 2003 redegøres der for 8 scenarier for den fremtidig forsikring:

 

 1. Tilbage til decentral forsikring fra 2004
 2. Decentral forsikring med støtte fra fællesfonden
 3. Fælles tingskadeforsikring – decentral arbejdsskade- og ansvarsforsikring
 4. Nyt udbud af nuværende ordning
 5. Nuværende ordning med opkrævning af præmie fra menighedsrådene
 6. Chance for 2004 – derefter decentral forsikring
 7. Selvforsikring for fremtiden
 8. Pool-ordning – ”Nordisk Flyforsikringsgruppe”

 

Det er projektgruppens vurdering, at notatet ikke udgør et fyldestgørende beslutningsgrundlag for en beslutning om den fremtidige tilrettelæggelse af forsikringsorganisationen i folkekirken. Der skal i den forbindelse peges på følgende centrale problemstillinger:

 

For det første er de økonomiske kalkulationer for de respektive scenarier ikke umiddelbart sammenlignelige, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at scenarierne ikke konsekvent adresserer spørgsmålet om selvrisiko (selvbeholdet).

 

For det andet er konsekvenserne af eventuelt at overtage administrationen af en selvforsikringsordning ikke analyseret tilstrækkeligt, hverken i forhold til de økonomiske konsekvenser eller i forhold til det kompetencebehov, der vil opstå i forlængelse heraf.

 

For det tredje bør visse af scenarierne uddybes – det gælder navnlig scenarie 4 om nyt udbud og scenarie 8 om pool-ordning. Visse af de opstillede scenarier kunne eventuelt kombineres.

 

For det fjerde forekommer de opstillede tidsscenarier for indfasning og implementering af nye løsninger for ambitiøse. 

 

Projektgruppens anbefalinger for 2004

Det er projektgruppens vurdering, at mulighederne for indfasning og implementering af nye løsninger allerede fra 2004 er stærkt begrænsede, dels som følge af det fremskredne tidspunkt på året og dels fordi problemstillingen kræver en dybdegående analyse.

 

Det vurderes således, at følgende løsninger ikke er mulige at få implementeret inden 1. januar 2004:

 1. at alle menighedsråd decentralt tegner forsikringer for tingskader
 2. at der gennemføres et nyt udbud af centralt tegnede forsikringer
 3. at der fastsættes en præmie for tingskade for hvert menighedsråd
 4. at der etableres en administration af skadesanmeldelser mv. i forbindelse med en selvforsikringsordning

 

Projektgruppen anbefaler derfor for 2004 fornyelse af forsikringsaftale med Alm. Brand. Som følge af den af Alm. Brand varslede præmiestigning på 22,6 mio. kr. vil forsikringen belaste fællesfonden med 103-106 mio. kr. i 2004 (med fuld indbudgettering af selvbeholdet).

 

Da der er tale om en meget væsentlig stigning i fællesfondens udgifter til forsikring, og da fællesfonden er i økonomiske problemer, anbefales det at undersøge

 

·      om selvrisikoen for de lokale menighedsråd kan hæves

·      om fællesfondens selvbehold på 40 mio. kr. kan hæves.

 

Dette bør resultere i en lavere præmie til Alm. Brand.

 

Herudover anbefales det, at ansvars- og arbejdsskadeforsikring fortsat tegnes centralt med Alm. Brand, men at finansieringen heraf decentraliseres til menighedsrådene. Menighedsrådene skal således indbetale en beregnet præmie til fællesfonden for ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Det vil medføre en mindre nettoudgift i fællesfonden på 15-18 mio. kr. Det skal dog først klarlægges præcist, hvordan forsikringspræmien for de enkelte menighedsråd for denne type forsikring beregnes og administrativt behandles. 

 

Det anbefales endeligt, at ovenstående muligheder vurderes snarest, således at der inden den 27. august, hvor der er møde i budgetfølgegruppen, kan forelægges kirkeministeren et beslutningsgrundlag for valg af forsikringsløsning for 2004.

 

Projektgruppens anbefalinger på lang sigt

Med henblik på at etablere en langsigtet løsning på forsikringsproblematikken foreslår projektgruppen, at Kirkeministeriet arbejder videre med forskellige modeller. Projektgruppen bistår gerne i dette arbejde, der blandt andet bør involvere følgende:

·      opstilling og analyse af sammenlignelige modeller for den fremtidige tilrettelæggelse af forsikring i folkekirken

·      inddragelse af forsikringsfaglig ekspertise fra et eksternt konsulentfirma. Konsulenterne skal på baggrund af de opstillede scenarier beregne og sammenligne omkostningerne af de forskellige modeller – både på kort og lang sigt. Konsulenterne kan endvidere anvendes til vurdering af muligheder og begrænsninger ved anvendelse af udbud – f.eks. i forhold til indgåelse af eventuel rammeaftale. Konsulenterne kan også hjælpe med modeller for administrative løsninger af præmieberegning mv. 

·      anbefalinger om den fremtidige forsikringsorganisation

 

Det anbefales, at ovenstående initiativer vedrørende en langsigtet forsikringsløsning for folkekirken igangsættes snarest, således at der kan træffes endelig beslutning om valg af løsning inden udgangen af 2003. 2004 anvendes til forberedelse af den valgte løsning (f.eks. gennemførelse af eventuel udbudsforretning), således at den er fuldt implementeret med virkning fra 1. januar i 2005.