Stillingsopslag:

50% sognepræst i Højbjerg-Elsborg Pastorat, Viborg Østre Provsti og 50% Stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift

O P S L A G

Stillingen som 50% sognepræst i Højbjerg-Elsborg Pastorat, Viborg Østre Provsti og 50% Stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse vedrørende sognepræstedelen, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises. For så vidt angår den af Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde udarbejdede stillingebeskrivelse vedrørende stiftspræstedelen, henvises ligeledes til Viborg Stifts hjemmeside.

For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes fælles hjemmeside http://www.hoejbjergkirke.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Der tages forbehold for, hvornår der vil kunne ske indflytning i tjenesteboligen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Bjarne Bæk Markussen, Viborg Østre Provsti:
Telefon 3033 1680 ∙ E-mail: bbma(at)sogn.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib(at)km.dk                

 

Opslået:        13. marts 2018
Udløber:            2. april 2018