Stillingsopslag:

Overenskomsansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj Pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse hurtigst muligt. Beskæftigelsesgraden er 100% af fuldtidsansættelse.

Stillingen er oprettet til betjening af et stort forsorgcenter og 3 plejehjem, alle beliggende i Svenstrup sogn, denne del udgør 75% af stillingen, 25 % af stillingen er tilknyttet Svenstrup sogn med en lille andel til rådighed for provsten i Aalborg Vestre provsti.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.