Ledige præstestillinger

Opslået: 14/08 2018   |  Udløber: 03/09 2018

Stillingen som sognepræst i Lendum-Hørmested-Tolne-Mosbjerg-Ugilt Pastorat i Hjørring nordre provsti i Aalborg Stift er ledig.
 
Stillingen er...

Læs mere
Opslået: 14/08 2018   |  Udløber: 03/09 2018

 

En stilling som sognepræst i Haslund-Ølst Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet en forpligtelse til at betjene Randers Arrest...

Læs mere
Opslået: 14/08 2018   |  Udløber: 03/09 2018

Stillingen som Sydslesvigprovst og som den ene af to præster ved Helligånds Sogns Menighed i Flensborg er ledig til besættelse d. 1. december 2018. ...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat i Roskilde Stift er ledig. ...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

 

En stilling som deltidsbeskæftiget, korshærspræst i Slagelse Provsti i Roskilde Stift er ledig.

 

Til stillingen er knyttet forpligtelse svarende...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

Stillingen som sognepræst i Skt. Povls Kirke i Korsør i Roskilde Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

En stilling som institutionspræst ved Anker Fjord Hospice, Fjordengen 25, 6960 Hvide Sande er ledig til besættelse. 

Stillingens kvote udgør 40 % af...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Torsted Pastorat i Aarhus Stift er ledig.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.

Ansættelse og...

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

En stilling som sognepræst i Arden sogn, Storarden Pastorat i Hadsund provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution....

Læs mere
Opslået: 07/08 2018   |  Udløber: 27/08 2018

 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift til særligt at tage vare på undervisning af børn med særlige...

Læs mere

SAMTYKKEERKLÆRING TIL KIRKEMINISTERIETS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM ABONNENTER I FORBINDELSE MED UDSENDELSE AF NYHEDSBREVE FRA KM.DK SAMT OPLYSNING OM SELVE BEHANDLINGEN

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Kirkeministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

Kirkeministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Det navn, du har indtastet
  • Den e-mailadresse, du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du abonnerer på

Kirkeministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører dine personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Kirkeministeriet opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig ministeriets nyhedsbreve, eller disse ophører.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a - i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Folkekirkens It er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder Folkekirkens It's kontaktoplysninger nedenfor.

Folkekirkens It
Rådhusstræde 2
1466 København K
Telefon: 7020 2535
Mail: [email protected]
Hjemmeside: https://www.folkekirkensit.dk/

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, som kan kontaktes via email databeskyttelsesraadgiver(at)km.dk, eller via:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon: 33 92 33 90
Mail: [email protected]

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Kirkeministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Folkekirkens It. Du kan se kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Folkekirkens It på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller via borger.dk. Du kan også trække dit samtykke tilbage på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk eller ved at klikke på linket vedrørende ændring af dit abonnement på Kirkeministeriets nyhedsbreve, som fremgår nederst i de nyhedsbreve, du modtager fra ministeriet.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til [email protected] eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Kirkeministeriet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.