Den lokale økonomi - økonomisk oversigt

Tabel 1:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

Tabel 4: 

Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Tabellerne er 10-årige tidsserier og vises i det seneste pris og løn-niveau, dvs. renset for inflation. Det er dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år. 

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi indtil 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser (kirkegårde og - indtil 2009 - præstegårdskasser), har været medregnet to gange. I konsolideringen af folkekirkens økonomi er der taget højde for dette for værdierne i 2013 og frem. På udgiftssiden kan værdierne for før 2012 være for høje; afvigelsen skønnes at udgøre 50-100 mio. kr. i 2011 og 2012.

 

 

 

 

Tabel 1: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015

Løn

2.841

2.839

2.858

2.835

3.029

3.101

3.072

3.042

3.058

 3.105

Øvrige driftsudgifter

1.891

1.994

2.104

2.059

2.100

2.251

2.147

2.179

2.179

 2.173

Anlæg

   932

     841

   1.001

 898

   1.015

1.046

1.073

907

1.032

 1.027

Udgifter i alt

5.664

5.674

5.964

5.791

6.144

6.398

6.292

6.128

6.270

6.306

Tabel 1 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2006 til 2015. 

Lønudgifterne omfatter bl.a. løn til organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere, kirkegårdsledere og andre medarbejdere ved kirkegården.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

I 2015 havde folkekirkens lokale kasser samlede udgifter på ca. 6,3 mia.kr. Udgifterne er primært anvendt til lønninger. Anlægsudgifterne har været svingende i hele perioden.  

 

 

 

Tabel 2: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Løn: kirkefunktionærer

1.616

1.676

1.692

1.691

1.844

1.914

1.913

1.936

1.949

1.982

Løn: kirkefunktionærer, kirkegård

1.225

1.162

1.155

1.127

1.168

1.157

1.128

1.073

1.072

1.083

Løn: lokalt finansierede præster

0

0

11

    17

    16

    30

    31

    33

    37

    40

Øvrige driftsudgifter

1.500

1.581

1.685

1.650

1.680

1.757

1.677

1.718

1.695

1.699

Driftsudgift kirkegård

  392

  413

  419

  408

  421

  494

  469

  461

  485

  475

Anlæg

  793

  740

  882

  717

  831

  930

  933

  795

  906

  906

Anlæg, kirkegård

  138

  101

  119

  181

  183

  116

  140

  112

  126

  121

Udgifter i alt

5.664

5.674

5.964

5.791

6.144

6.398

6.292

6.128

6.270

6.306

Kursiverede værdier er dannet på baggrund af daværende kontoplan.

 

Tabel 2 er en udspecificering af udgifterne til løn, drift og anlæg i de lokale kasser fra 2006 til 2015. Lønudgiften er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården og løn til lokalt finansierede præster.

Øvrig drift og anlæg er specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken. Det er dermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet. Fra 2011 blev det muligt at udskille kirkegårdenes økonom fra den daglige drift. Værdier fra før 2011 er således beregnet ud fra den daværende kontoplan og skal derfor iagttages med et vist forbehold. 

 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lokal ligning

4.666

5.128

5.228

5.133

5.205

5.129

5.189

5.296

5.439

5.478

Indtægter kirkegård

 287

  365

  390

  416

  479

 702

   699

   624

   700

   726

Øvrige indtægter

  149

  225

  213

  207

  239

  273

   303

   267

   249

   265

Renteindtægter

    68

    90

   142

  142

  107

  -67

   -63

   -53

   -38

   -38

Tilskud fra fællesfonden: udligning og forsøg

  105

  106

  105

  109

  108

  107

  106

  106

  106

  107

Tilskud fra fællesfonden: pension

  86

   6

     16

    47

    57

    71

    86

    88

    92

    96

Tilskud fra fællesfonden: generelt tilskud

     0

   90

   72

    47

    33

    16

    0

      0

      0

     0

Tilskud fra staten: istandsættelse

   32

  49

   27

    23

    29

    20

    19

    20

    20

   23

Tilskud fra staten: kompensation

   101

0

     0

      0

     0

      0

      0

      0

      0

     0

Indtægter i alt

5.493

6.058

6.195

6.124

6.258

6.252

6.340

6.348

6.567

6.657

 Kursiverede værdier er dannet på baggrund af daværende kontoplan.

 

 

Tabel 3: Øvrige indtægter er bl.a. betaling til kirkegårde, boligbidrag fra præster, provster og biskopper og indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme samt renteindtægter. 

Staten ydede fra 2004 en kompensation til folkekirken for mistede kirkeskatteindtægter som følge af forskellige ændringer i skattelovgivningen. Fra 2007 udbetales kompensationsordningen fra staten til fællesfonden og ikke til de lokale kirkelige kasser. Ordningen er afskaffet fra 2013.

I 2015 havde den lokale kirkelige økonomi indtægter for ca. 6,7 mia. kr. Den største indtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

 

 

 

 

Tabel 4: Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løn: kirkefunktionærer, kirkegård

1.225

1.162

1.155

1.127

1.168

1.157

1.128

1.073

1.072

1.083

Driftsudgift kirkegård

  392

  413

  419

  408

  421

  494

  469

  461

   485

   475

Anlæg, kirkegård

 138

 101

 119

 181

 183

 116

 140

  112

   126

   121

Udgifter til kirkegårde i alt

1.755

1.677

1.693

1.717

1.772

1.767

1.737

1.647

1.683

1.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter kirkegårde

-287

 -365

 -390

 -416

 -479

 -702

 -699

 -624

 -700

 -726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegårde, resultat

1.468

1.312

1.303

1.300

1.293

1.066

1.038

1.022

983

  953

 Kursiverede værdier er dannet på baggrund af daværende kontoplan. 

 

 

 

Af tabel 4 fremgår det, at der i 2015 var udgifter for 1,7 mia. kr. og indtægter for 0,7 mia. kr. Forskellen på ca. 1 mia. kr. finansieres af den lokale kirkeskat.

I 2011 blev det muligt at foretage en mere sikker opgørelse over kirkegårdenes økonomi. Værdier fra før 2011 er beregnet ud fra den daværende kontoplan og skal derfor iagttages med et vist forbehold.

Der er i 2007 indført nye udbetalingsprincipper for indbetalte gravstedskapitaler. Det betyder, at flere af kirkegårdens indtægter falder tidligere og fordeles mere jævnt over årene. 

Det er ikke meningen, at kirkegårdens økonomi skal hvile i sig selv. Det resultatmæssige underskud vedrørende kirkegårdens økonomi skal ses i lyset af udgifter, der falder udenfor de aktiviteter, der finansieres ved brugerbetaling. Disse er blandt andet erhvervelse af nye gravsteder for folkekirkemedlemmer, der har bidraget til kirkegårdens drift via kirkeskatten og ren- og vedligeholdelse af tomme gravsteder.