Den lokale økonomi - økonomisk oversigt

Tabel 1:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

Tabel 4: 

Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for 2011 og 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser (kirkegårde og - indtil 2009 - præstegårdskasser) har været medregnet to gange. I konsolideringen af folkekirkens økonomi er der taget højde for dette for værdierne i 2013 og frem. På udgiftssiden kan værdierne for 2011 og 2012 være for høje - afvigelsen skønnes at udgøre 50-100 mio. kroner.

 

 

 

 

Tabel 1: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Løn

2.880 2.880 2.797 2.976 3.095

3.027

3.055

3.023

3.067

3.104

3.164

Øvrige driftsudgifter

2.022 2.134 2.087 2.130

2.191

2.067

2.147

2.141

2.138

2.239

2.209

Anlægsinvesteringer

871 1.037 930 1.050

1.084

 1.097

   945

1.069

1.050

1.068

1.073

Udgifter i alt

5.773 6.050 5.814 6.157

6.369

6.191

6.147

6.234

6.255

6.411

6.445

Tabel 1 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2011 til 2017. 

Lønudgifterne omfatter bl.a. løn til organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere, kirkegårdsledere og andre medarbejdere ved kirkegården.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

I 2017 havde folkekirkens lokale kasser samlede udgifter på ca. 6,4 mia.kr.   

 

 

Tabel 2: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lønninger: kirkefunktionærer

2.880 2.880 2.797 2.976

1.873

1.861

1.883

1.893

1.922

1.952

1.992

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

       

1.172

1.135

1.139

1.093

1.104

1.111

1.127

Lønninger: lokalt finansierede præster

       

30

32

34

38

40

41

45

Øvrige driftsudgifter

2.022 2.134 2.087 2.130

1.695

1.597

1.661

1.650

1.657

1.733

1.707

Driftsudgift kirkegård

       

  496

  470

  486

  491

  481

  506

502

Anlægsinvesteringer

871 1.037 930 1.050

  918

  955

  824

  938

  926

  932

947

Anlæg, kirkegård

       

  166

  141

  122

  131

  124

  136

126

Udgifter i alt

5.773 6.050 5.814 6.157

6.369

6.191

6.147

6.234

6.255

6.411

6.445

 

Tabel 2 er en udspecificering af udgifterne til løn, drift og anlæg i de lokale kasser fra 2011 til 2017. Lønudgiften er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården og løn til lokalt finansierede præster.

Øvrig drift og anlæg er specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken. Det er dermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet. 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lokal ligning

5.270 5.361 5.181 5.257

5.221

5.241

5.402

5.516

5.555

5.627

5.694

Indtægter kirkegård

       

 706

  702

  676

  710

  736

 720

680

Øvrige indtægter

598 612 632 729

  292

312 305

  304

  326

  306

311

Renteindtægter

91 144 144 109

   -68

    -65

   -54

   -38

  -39

  -32

-36

Tilskud fra fællesfonden: generelt tilskud

90,9 73,3 47,9 33,6

  17

    0

  0

  0

  0

  0

0

Tilskud fra staten: istandsættelse

50 28 24 31

   12

  14

   10

    7

    9

    13

6

Indtægter i alt

6.101 6.218 6.029 6.159

6.181

6.204

6.339

6.498

6.587

6.634

6.655

Anm: a) De lokale kassers øvrige indtægter er ændret i forhold til den senest offentliggjorte statistik. Ændringen skyldes en korrektion af finansielle poster, der i indeværende statistik er isoleret under posten renteindtægter. Korrektionen medfører en nedskrivning  af de lokale kassers indkomster på 100 mio. kr. i 2011 faldende til ca. 46 mio. kr. i 2017. 

 

Tabel 3: Øvrige indtægter er bl.a. betaling til kirkegårde, boligbidrag fra præster, provster og biskopper og indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme. 

I 2017 havde den lokale kirkelige økonomi indtægter for ca. 6,7 mia. kr. Den største indtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

 

 

 

Tabel 4: Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2017 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.172

1.135

1.139

1.093

1.104

1.111

1.127

Driftsudgift kirkegård

  496

  470

 486

  491

  481

 506

502

Anlæg, kirkegård

 166

 141

 122

 131

 124

 136

126

Udgifter til kirkegårde i alt

1.833

1.746

1.747

1.715

1.709

1.753

1.754

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter kirkegårde

-706

 -702

 -676

 -710

 -736

 -720

-680

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegårde, resultat

1.127

1.045

1.071

1.005

973

1.033

1.074