Økonomisk oversigt - Samlet

 

Folkekirkens udgifter 

 

Tabel 1:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2015 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg) (mio. kr. Faste 2015 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. Faste 2015 priser)

 

Folkekirkens indtægter

 

Tabel 4:

Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2015 priser)
 

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne er 10-årige tidsserier (2006-2015) og vises i det seneste pris og løn-niveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

 

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi indtil 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser (kirkegårde og - indtil 2009 - præstegårdskasser), har været medregnet to gange. Der er i opgørelsen fra 2013 og frem foretaget en gennemgang af disse kasser, som derfor ikke længere udgør et problem, men de historiske tal for de lokale kassers indtægter og særligt udgifter kan være for høje. På udgiftssiden skønnes fejlen at udgøre 50-100 mio. kr. i 2011 og 2012.

 

 

Tabel 1: Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio.kr. - Faste 2015 priser)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lokale kasser

5.664

 5.674

 5.964

5.791

6.144

6.398

6.292

6.128

6.270

6.306

Fællesfonden

   939

    854

    876

   879

   894

   875

873

     900

     915

   945

Staten

   722

    740

    739

   733

   744

   747

759

     737

     742

   719

Udgifter i alt

 7.326

 7.268

 7.578

7.404

7.782

8.020

7.924

7.765

7.928

7.970

Det fremgår af tabel 1, at der i folkekirken i 2015 var udgifter for 8,0 mia. kr. Knap 80% af udgifterne blev afholdt af de lokale kirkelige kasser. 

Differencen mellem statens udgifter (jf. tabel 1) og indtægter (jf. tabel 4) skyldes, at statens tilskud vedrørende istandsættelse af kirker, samt kompensation for navneloven, indregnes som udgift i de lokale kasser.

 

 

 

Tabel 2: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg, mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løn

4.143

4.134

4.159

4.124

4.325

4.399

4.384

4.357

4.386

4.428

Øvrig drift

2.251

2.293

2.418

2.383

2.443

2.574

2.467

2.501

2.509

2.514

Anlæg

 932

   841

   1.001

   898

   1.015

1.046

1.073

  907

  1.032

1.027

Udgifter i alt

7.326

7.268

7.578

7.404

7.782

7.020

7.924

7.765

7.928

7.970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løn i %

  57

  57

  55

  56

  56

  55

  55

  56

  55

  55,6

Øvrig drift i %

  31

  32

  32

  32

  31

  32

  31

  32

  32

  31,5

Anlæg i %

  13

  12

  13

  12

  13

  13

  14

  12

  13

  12,9

Udgifter i alt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabel 2 viser udgifternes fordeling på de tre hovedkategorier: løn, øvrig drift og anlæg over de sidste 10 år.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Løn: kirkefunktionærer

1.616

1.676

1.692

1.691

1.844

1.914

1.913

1.936

1.949

1.982

Løn: kirkefunktionærer, kirkegård

1.225

1.162

1.155

1.127

1.168

1.157

1.128

1.073

1.072

1.083

Løn: lokalt finansierede præster

     0

     0

    11

    17

    16

   30

    31

    33

     37

    40

Løn: præster, provster og biskopper

1.228

1.221

1.224

1.212

1.220

1.221

1.235

1.236

1.250

1.242

Løn: stifter og departement

    74

 74  77

   77

       77

       77

       77

         79

         78

     81

Øvrig drift

1.859

1.880

1.999

1.974

2.022

2.081

1.998

2.040

2.024

2.040

Øvrig drift, kirkegård

  392

     413

   419

   408

   421

  494

   469

   461

   485

   475

Anlæg

  793

   740

   882

   717

   831

  930

   933

   795

   906

   906

Anlæg, kirkegård

  138

     101

   119

   181

   183

  116

   140

   112

   126

   121

Udgifter i alt

7.326

7.268

7.578

7.404

7.782

8.020

7.924

7.765

7.928

7.970

Tal i kursiv er beregnet ud fra den daværende kontoplan

Tabel 3 viser folkekirkens udgifter yderligere specificeret. Lønudgifterne er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården, løn til lokalt finansierede præster, løn til præster, provster og biskopper samt løn til stift og departement.

Øvrig drift og anlæg er i tabel 3 specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken m.v. Det er hermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet.

Øvrige driftsudgifter er udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

 

 

 

Tabel 4: Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio.kr. Faste 2015 priser)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lokale kasser

5.169

5.807

5.974

5.898

6.030

6.037

6.129

6.134

6.350

6.431

Fællesfonden

1.141

985

   866

   802

   1.046

1.100

1.111

1.140

1.135

1.139

Staten

   861

   942

   1.016

1.145

911

   815

   787

   767

   770

   750

Indtægter i alt

7.171

7.734

7.856

7.845

7.988

7.952

8.027

8.041

8.256

8.321

 

 

Tabel 4 viser, at folkekirken i 2015 havde indtægter for i alt 8,3 mia. kr. Folkekirkens hovedindtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

Staten ydede fra 2004 en kompensation til folkekirken for mistede kirkeskatteindtægter som følge af forskellige ændringer i skattelovgivningen. Ordningen er afskaffet fra 2013. Kompensationen blev først modregnet i den lokale kirkeskat og fra 2007 i landskirkeskatten for at neutralisere virkningen af ændringerne i skattelovgivningen.