Valg til menighedsråd 2014

I løbet af efteråret 2014 skal der vælges nye menighedsråd i folkekirken for de menighedsråd, der deltager i forsøg med en 2 årig funktionsperiode og kombinationsforsøget med valgforsamling og en 2 årig funktionsperiode.

Valgforsamlingsdagen er tirsdag den 9. september 2014.

 

Den officielle valgdag er tirsdag 11. november 2014. 

Den 11. november 2014 vælges de menighedsråd, hvor der er opstillet to eller flere kandidatlister, således at valget skal afgøres som et afstemningsvalg i lighed med kommunalvalg og folketingsvalg. 

Ifølge traditionen vil en meget stor del af menighedsrådene i folkekirken imidlertid blive valgt ved et aftalevalg, hvor der kun er opstillet en enkelt kandidatliste. For disse menighedsråd vil valget være afgjort nogle uger tidligere, når valgbestyrelsen har konstateret, at der kun er indleveret én kandidatliste, og at denne opfylder de krav, der stilles til en liste og kandidaternes valgbarhed. 

Reglerne for valget er fastsat i 

lov om valg til menighedsråd

bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd

bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat

bekendtgørelse om fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer samt

cirkulære om valg til menighedsråd den 13. november 2012.


Kirkeministeriet (i 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke) og Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde udarbejdet tre vejledninger for henholdsvis menighedsråd, valgbestyrelser samt kandidater og stillere:

Vejledning for menighedsråd (pdf)

Vejledning for valgbestyrelser (pdf)

Vejledning for kandidater og stillere (pdf)


Et overblik over både valgforsamling og valg efter de almindelige regler kan ses i tidsskema vedrørende menighedsrådsvalg 2014: 

 

Tidskema for menighedsrådsvalg 2014 (pdf)
I det følgende beskrives kort regler om opstilling af kandidater, valgret og valgbarhed samt forsøg med nye måder at afvikle menighedsrådsvalg på.


Opstilling af kandidater 

Forberedelserne til valget tager for alvor fart efter sommerferien. 

Det siddende menighedsråd skal fastsætte antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer for den kommende funktionsperiode efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen.

Reglerne for opstilling og indlevering af kandidatlister skal bekendtgøres ved gudstjenesterne den 7. og 14. september. Reglerne skal også bekendtgøres i dagblade eller lokalaviser i løbet af første halvdel af september. 

Hvert menighedsråd skal senest den 16. september holde et offentligt orienteringsmøde. Ved dette møde skal der orienteres om menighedsrådets arbejde siden valget i 2012 og om kommende opgaver. 

Desuden skal der ved mødet gives en gennemgang af reglerne for opstilling af kandidater. 

Der kan i forlængelse af orienteringsmødet holdes et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en eller flere kandidatlister. 

Kandidatlister kan tidligst indleveres til menighedsrådets valgbestyrelse tirsdag 23. september kl. 19.00. Kandidatlister skal senest være indleveret tirsdag 30. september kl. 19.00. 

Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 og op til det dobbelte af det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Kandidaterne skal skriftligt tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. 

Valgret og valgbarhed

Valgret til menighedsrådsvalg har som hovedregel ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller mindst har haft fast bopæl i riget i det seneste år forud for valgdagen. Medlemmer af en valgmenighed har dog ikke valgret. 

Som hovedregel er alle, der har valgret, også valgbare og kan opstille som kandidater. Præster, der er ansat i folkekirken, er dog ikke valgbare. Kirkefunktionærer og andre medarbejdere ved kirke eller kirkegård, der er ansat for mere end en måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer eller mere, er heller ikke valgbare til menighedsrådet ved den kirke, hvor de er ansat. 

Man har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor man bor. 

Sognebåndsløsere kan, samtidig med at de løser sognebånd, meddele, at de ønsker at udøve deres valgret og valgbarhed i det sogn, hvor den præst, de løser sognebånd til, er ansat. Hvis en sognebåndsløser ønsker at flytte sin valgret tilbage til bopælssognet, skal aftalen om sognebåndsløsning opsiges. 

Hvis man flytter fra et sogn til et andet inden for samme pastorat, kan man meddele, at man ønsker at udøve sin valgret i det sogn, man er flyttet fra. Det skal meddeles senest fire uger efter flytningen. Hvis man på et tidspunkt beslutte, at man i stedet vil udøve sin valgret i det nye bopælssogn, skal det meddeles til sognepræsten. 

Personer, som er bosat i flersognspastorater, kan meddele, at de ønsker at udøve deres valgret og valgbarhed i et andet sogn end bopælssognet. Det skal meddeles senest fire uger efter oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet. Hvis personen, bosat i et flersognspastorat, ønsker at flytte sin valgret tilbage til bopælssognet, skal det meddeles til sognepræsten.

Forsøg med nye valgmåder

Ved menighedsrådsvalget i 2012 blev der åbnet mulighed for, at menighedsråd efter ansøgning kunne gøre forsøg med nye måder at afvikle valget på. 

Kirkeministeriet (daværende Ministeriet for Ligestilling og Kirke) godkendte i 2012 forsøg ved valg til 190 menighedsråd, der tilsammen omfatter 244 sogne. Som led i forsøget har 122 menighedsråd valg igen i 2014. Disse omfatter 155 sogne.

Der er forsøg med en funktionsperiode på to år i stedet for de normale fire år.  Der er forsøg med en kombination af funktionsperiode på to år og hvor valget sker på en valgforsamling. 

Se mere om forsøgene på siden Forsøg med nye valgmåder