DNK-styregruppen - der blev nedsat i 1995 - overvejer for tiden en række mulige tiltag vedrørende fremtidens tilbud, organisering og gennemførelse af IT-undervisning for ansatte i folkekirken og for menighedsrådsmedlemmer. Det kan dreje sig om almindelig grunduddannelse i brug af IT-værktøjer, eller mere specialiserede områder, f.eks. brug af DNK eller redigering af sognets egen hjemmeside. DNK-styregruppen består nu bl.a. af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, biskopperne, Danmarks Kordegneforening og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.

Endvidere har et provsti meldt sig til et projekt, hvor man i samarbejde med Kirkeministeriet nærmere undersøger fordelene ved at lade sognene foretage elektronisk regnskabsindberetning til provstiudvalget via Internettet.

 

Kirkeministeriet har i december 2000 oprettet en Sogneportal på Internettet. Herfra kan enhver finde en række standardoplysninger om folkekirkens sogne, menighedsråd og provstier. I lyset af, at flere og flere menighedsråd opretter sogne-hjemmesider, hvor de lokale forhold præsenteres på en måde, der direkte afspejler de lokale beslutninger, har ministeriet i foråret 2001 påbegyndt en omlægning af portalen: Hvor der før kun blev vist standardoplysninger fra KIS, vil søgninger på Sogneportalen fremover vise sognenes egne hjemmesider. For de sogne, der ikke har oprettet hjemmesider, vil det fortsat være oplysningerne fra KIS der vises.

Både løsningen af disse opgaver og de forbedrede kommunikationsmuligheder har været med til at styrke samspillet mellem Kirkeministeriet og folkekirken og til at afprøve nye relationer. Helt afgørende har det været - og vil fortsat være - at samspillet foregår i en gensidig respekt for andres kompetence og professionalisme.


Således har Kirkeministeriet på anmodning af Landsforeningen af Menigheds- rådsmedlemmer iværksat en forsøgsordning, hvor en række menighedsrådsformænd har fået en Kirkenets-pc.

Brugen af IT i folkekirken og i Kirkeministeriet

Med etableringen af Den Ny Kirkebog (DNK) er der sket en udbredelse af Kirkenettet, så det omfatter alle pastorater, samtidig med at alle præster og kirkekontorer har mulighed for at få en pc tilknyttet nettet.

 

De kommende DNK-brugere (kirkebogsførende præster, provster og kordegne) er i den forbindelse tilbudt deltagelse i et grundlæggende IT-kursus for begyndere, introduktion til en CD-ROM med de syv moduler i pc-kørekortet, samt et specielt udviklet kursus i brug af Verificeringsmodulet.

 

Samtidig med den tekniske opbygning af moderne arbejdspladser er der udviklet systemer, som understøtter opgaveløsningen på tværs af organisatoriske enheder. Kirkeministeriet og stifterne har således i fællesskab taget et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem i brug. Opgaver og procedurer bliver løbende tilpasset de nye forhold.

En lettere og mere effektiv arbejdsdag

IT kan give adgang til en lang række opslagsværker, oversigter og selvbetjeningssystemer.


Præsterne kan indberette ferieønsker til provsten direkte i den fælles provstikalender. Diæt- og kørselsregnskabet indberettes ligeledes elektronisk via en side, der samtidig giver den enkelte overblik over beregningsregler og afregnede kilometer. De lønansvarlige kan indberette løn direkte til FLØS via en side på Internettet. Fra KIS kan menighedsrådet udtrække statistikker til brug for budgetlægningen og økonomistyringen. Med andre ord gør IT det let og hurtigt at finde og bruge de relevante oplysninger - og hverdagen bliver nemmere.

Til toppen

Formidling til borgerne

Sognets hjemmeside kan formidle oplysninger til borgerne, men kan også benyttes i en dialog med borgerne. De mest almindelige borgerrettede blanketter kan således med fordel gøres tilgængelige via hjemmesiden, og et debatforum på sognets hjemmeside kan bruges i de lokale diskussioner om aktuelle emner, f.eks. som optakt til kommende menighedsrådsmøder.

 

Hvis sognepræsten ønsker det, kan manuskriptet til den seneste prædiken desuden offentliggøres på sognets hjemmeside. På sidens debatforum kan borgerne så i løbet af ugen forholde sig til prædikenen, og sognepræsten kan løbende følge med i og bidrage til debatten. Endvidere kan hjemmesiden inddrages i konfirmandundervisningen.

Til toppen

IT kan skabe kontakt

Med IT er kollegerne tættere på. Når man ønsker det, kan man "mødes" med ligesindede og udveksle erfaringer og meninger. På den fælles debatside kan alle med adgang til en pc aflevere og læse indlæg om aktuelle emner. Nogle nyhedsgrupper er åbne for alle. Men en kreds af brugere kan også oprette en lukket nyhedsgruppe. IT-teknologien tilbyder således et supplement til den debat, der i dag udspiller sig i bl.a. fag- og dagbladene.IT kan integreres i eksisterende og/eller nye uddannelser og kursustilbud for præster, kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer. På folkekirkens uddannelsesinstitutioner kunne man f.eks. blive optaget i en nyhedsgruppe sammen med de øvrige studerende. Nyhedsgrupperne kan opretholdes, også efter at uddannelsen er gennemført. Teknologien kan her understøtte opbygningen af faglige netværk, hvor deltagerne kan udveksle
erfaringer.

 

Præstehøjskolen kan anvende intranettet til efteruddannelsesaktiviteter. Det kan være et supplement til opholdene i Løgumkloster for de kursister, som gerne vil ind i nogle længerevarende kursusforløb, men har svært ved at være hjemmefra i længere tid ad gangen.

 

Blandt mulighederne kan også tænkes nogle mere private og kulturelle tilbud. På intranettets markedsplads kan der bl.a. skabes muligheder for at leje et sommerhus af en kollega.

Til toppen

Ud over en god nyhedsformidling giver forsiden et overblik over valgmuligheder. Man kan hurtigt finde og vælge den information, man søger.

Til toppen

Fremtidens IT i hverdagen

Når man kommer ind på sognets hjemmeside eller når man tænder sin Kirkenets-pc, mødes man af en forside. Forsiden indeholder en let tilgængelig indgang til informationerne.

 

Sådan kunne intranettet i princippet præsentere sig for brugeren.

Forord

Den almindelige udbredelse af Informations Teknologi (IT) har allerede sat sig flere spor i vores hverdag: Vi kan f.eks. bruge telefonen, hvis vi skal rette i selvangivelsen, bibliotekerne tilbyder adgang til pc´er, og Net-caféer er begyndt at præge bybilledet. En stadig større del af befolkningen har desuden prøvet at købe rejser, bøger, musik mm. fra virksomheder, der udbyder varer via hjemmesider, og e-post er blevet en væsentlig kilde til kommunikation, både indbyrdes mellem private og mellem private og offentlige myndigheder.

 

Udfordringen for os er at tage aktivt del i denne udvikling. Det stiller krav om nye måder at udvikle og dele viden på. Det stiller krav om nye måder at arbejde sammen på. Og det stiller krav om nye måder at kommunikere med omverdenen på.

 

I IT-strategien for Kirkeministeriet og folkekirken foreslåes en række initiativer, hvor den moderne teknologi kan inddrages som et aktiv for både folkekirken og folkekirkens administrative myndigheder. Denne pjece gengiver de væsentligste forslag fra strategien, og har ajourført den aktuelle situation til foråret 2001.

 

Formålet med udsendelsen af pjecen er at få IT-strategiens forslag ud til en bred debat på alle niveauer i det folkekirkelige landskab. Jeg vil i den forbindelse opfordre til, at man også benytter det elektroniske debat-forum på Internettet (www.debat.km.dk), så andre kan følge med i diskussionerne og bidrage med egne synspunkter. Dette debatforum er
nærmere omtalt bagerst i denne pjece.

 

Når debatten har fået en rimelig tid at udspille sig i, vil der blive set på, hvilke IT-strategiske initiativer der med fordel kan igangsættes i folkekirken.

 

Til det formål har jeg i april 2001 nedsat en styregruppe for IT-strategien. Styregruppen be-står af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, biskopperne samt Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. Der vil desuden være mulighed for efter behov at supplere styregruppen med personer, der
skønnes at kunne bidrage til gruppens arbejde.

 

Jeg ser frem til en udbytterig debat, og hilser alle kommentarer og forslag velkommen!

 

 

Johannes Lebech
Kirkeminister

Til toppen