Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos provstier og provstiudvalg

Indledning

Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser af 19. december 2000 for arkivalier hos provstierne og provstiudvalgene. I det følgende beskrives kort dækningsområdet samt hovedprincipperne i bevaringsbestemmelserne. Vejledningen rummer desuden forklaringer til de enkelte punkter i bestemmelserne.

Bestemmelserne gælder for alle arkivalier, der er skabt i provstierne og provstiudvalgene.

Bestemmelserne gælder både eksisterende arkivalier og arkivalier, der bliver skabt i fremtiden, indtil nye bestemmelser bliver udarbejdet.

 

Bestemmelserne kan benyttes til en løbende vedligeholdelse af arkiverne samt ved aflevering af arkivalier til Statens Arkiver. Provstierne og provstiudvalgene er forpligtet til at aflevere arkivalier til Statens Arkiver efter gældende bestemmelser.

Ved større ændringer af et provstis sammensætning, f. eks. ved nedlæggelse eller oprettelse, skal arkivalierne fra det gamle provsti så vidt muligt bevares samlet i arkivet.

Yderligere vejledning kan fås i publikationerne: »Arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder«, »Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver« og på Internettet på adressen: www.sa.dk.

 

Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse

Statens Arkiver udstedte 27. juni 2001 en bekendtgørelse nr. 639 om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder. Ifølge denne kan myndighederne til hver en tid kassere en række nærmere angivne arkivalier, når der ikke længere er administrativ eller retlig brug for dem.

Det drejer sig om følgende:
 - overtallige kopier, ekstra udskrifter af dokumenter m.v.
 - publiceret materiale (pjecer, brochurer), der ikke har givet anledning til sagsbehandling
 - andet materiale, der er modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling
 - stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse
 - materiale vedr. fremstilling af myndighedens/institutionenspublikationer (udkast, korrekturer m.v.)
 - alt regnskabsmateriale, bortset fra årsregnskaber m.v., der er skabt eller tilvejebragt før 31.12. 1979
 - alle personalesager med undtagelse af sager vedr. ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger
 - alle sager vedr. bygningsmæssig drift, udstyr og forsyninger
 - alle sager vedr. kontorhold, -maskiner samt inventar m.v.
 - samlinger af materiale, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i elektroniske registre, databaser m.v. (inddata)
 - samlinger af udskrifter fra edb-systemer, der alene anvendes til
 - opslag, orientering og kontrol (uddata).

 

Vejledning til bestemmelserne

Kravet til bevaringsplaner for arkivmateriale for statslige myndigheder er, at der kun bevares materiale af historisk værdi samt materiale til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder.

De nye bestemmelser baseres i højere grad end tidligere på positive bevaringsprincipper. Det betyder, at kun arkivalier, der er angivet til bevaring, skal bevares. De arkivalier, der ikke er nævnt som bevaringsværdige, kan kasseres, når de ikke længere har administrativ eller retlig betydning.

Bemærk, at alle arkivalier til og med 1922 skal bevares. Alle øvrige arkivalier skal bevares i henhold til bevaringsbestemmelserne for provstier og provstiudvalg.

Ifølge cirkulære nr. 24 af 8. marts 2002 skal ethvert elektronisk system, som en myndighed bruger til opsamling og arkivering af oplysninger, anmeldes til Statens Arkiver. Anmeldelsen vil resultere i særskilte bestemmelser for aflevering af det enkelte elektroniske system.

 

I nogle provstier har der før 1. februar 2000 været anvendt elektroniske journaler eller arkiveringssystemer. Disse elektroniske arkivalier skal udskrives på papir mindst en gang om året og afleveres til Statens Arkiver som andre papirarkivalier i det omfang, de er bestemt til bevaring.

Bestemmelserne træder i kraft straks. Følgende ældre bestemmelser ophæves hermed:

 • Kirkeministeriets cirkulære af 5. dec. 1955 vedr. kassation af de til provsteembederne og provstiudvalgene hørende arkivalier.

 • Statens Arkivers bevarings- og kassationsplan af 8. december 1993 for provsteembeder og provstiudvalg 1955-92.

Hvis arkivalier ældre end .... allerede er ordnet efter de ældre bestemmelser, og det vil være forbundet med en væsentlig arbejdsindsats at omordne arkivet efter de nye bestemmelser, kan det afleveres til landsarkivet i dets nuværende tilstand. Aftale herom skal træffes med det landsarkiv, som provstiet skal aflevere sine arkivalier til.

 

Her følger en nærmere gennemgang af bevaringsbestemmelserne, der ses i Bilag 1:

 

2.2.1 Provstiudvalget
Provstiudvalgets mødedagsordner, mødereferater og forhandlingsprotokoller bevares. Det varierer fra provsti til provsti, om der er benyttet forhandlingsprotokol eller løsbladssystem. Uanset hvad der er benyttet, skal materialet bevares.

 

Den overvejende del af provstiudvalgets arkivalier består af materiale, der kan karakteriseres som bilag til regnskaber og budgetter samt korrespondance vedr. økonomiske forhold. Dette materiale skal ikke bevares.

 

Af regnskabsmateriale bevares kun de endelige godkendte budgetter og årsregnskaber indtil 1980.

 

Forpagtningskontrakter for præstegårde og jorder bevares. Særlig i landsognene er præstegården, dens jord eller kirkens jord m.v. forpagtet ud. Forpagtningskontrakterne opbevares ofte i original i provstiudvalgenes arkiver.

 

2.2.2 Provsteembedets og provstiudvalgets administrative sager og korrespondancesager
Der er meget stor forskel på den måde, hvorpå provstiernes og provstiudvalgenes korrespondance og sager til forskellige tider er blevet registreret og henlagt i arkivet på. Nogle steder har journaler i protokoller eller på kartotekskort været benyttet, andre steder har man kunnet nøjes med en emneinddelt henlæggelsesplan i det daglige arbejde. I de fleste provstier er det elektroniske sagsstøttesystem for provstierne efterhånden blevet indført.

 

Uanset hvilket system der er blevet anvendt, skal alle journaler, henlæggelsesplaner og kartoteker bevares. Dette gælder også eventuelle registre eller andre hjælpemidler.

 

Alle elektroniske journaler samt Provstiernes Sagsstøttesystem skal jævnligt udskrives på papir. I mange systemer er det muligt at slette eller ændre indtastede oplysninger. Derudover forældes mange elektroniske systemer forholdsvis hurtigt og skiftes ud med nye. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at foretage en udskrift umiddelbart inden aflevering af arkivet til Statens Arkiver. Udskrift kan passende foretages en gang årligt, med mindre ændringer i systemet nødvendiggør hyppigere udskrifter.

 

I de fleste provstiarkiver er sagerne henlagt efter en forholdsvis summarisk emneplan i kronologisk rækkefølge eller nummerorden. Det vil derfor være nødvendigt at udskille de sager, der er bestemt til bevaring.

Sager vedr. tilsynet med ministerialbogsførelsen skal bevares. Det har aldrig været obligatorisk at lave notater eller at føre protokoller over tilsynet. Materiale af denne art findes derfor ikke i alle provstiarkiver.

 

Mødeindkaldelser og -referater vedr. præstemøder og lignende skal bevares. Denne bestemmelse gælder ethvert møde, som provsten har med præsterne. Det er ikke obligatorisk at lave referater m.v., og materiale af denne karakter findes derfor ikke i alle provstearkiver.

 

Oversigter over danske og tyske kirkelige handlinger skal bevares. Oversigterne findes ikke i alle provstearkiver. De er ofte lavet på provstens eget initiativ eller som en del af en indberetning til en anden kirkelig myndighed.

Sager vedr. mindretallets kirkelige forhold i Sønderjylland skal bevares. Materiale af denne karakter vil kun være aktuelt i Sønderjylland.

 

Sager vedr. provstesynet skal bevares. Ud over synsprotokollen gælder det sager, der er journaliseret på emnet »provstesyn«. Materiale, der har karakter af regnskabsbilag, kan kasseres. Det gælder kopier af regninger, håndværkertilbud m.v. vedr. mindre vedligeholdelsesarbejder.

 

Sager vedr. rådighedstjenesten skal bevares. Bestemmelsen gælder først og fremmest materiale, der belyser tjenestens art og omfang.

 

Sager vedr. valgmenigheder skal bevares.

En meget stor del af korrespondancen i provstiarkiverne består af orienteringsskrivelser fra andre kirkelige myndigheder vedrørende generelle kirkelige forhold. Hvis disse skrivelser ikke har givet anledning til selvstændig sagsbehandling i provstierne, kan de kasseres uanset indhold.

 

2.2.3 Skoledirektionen indtil 1935 og skoleprovsten indtil 1949
Indtil 1935 udgjorde amtmanden og provsten skoledirektionen, der havde overopsynet med skolerne i provstiet. Herefter og indtil 1949 var en af amtets provster, kaldet skoleprovsten, medlem af skoledirektionen. I flere ældre provstiarkiver kan der derfor findes sager vedr. skoler. I de fleste provstier er de ældre dele af arkivet allerede afleveret til landsarkivet, og der vil derfor ikke længere være skolesager i arkivet. Hvor de findes, skal skolearkivalierne bevares.

 

2.2.4 Legater
I de fleste provstier findes der legater. Legaternes formål kan være forskellige, men er ofte helt eller delvist socialfilantropiske. For legaterne bevares fundatser/bestemmelser og forhandlingsprotokoller. Øvrigt materiale såsom ansøgninger og regnskaber kan kasseres.

 

2.2.5 Andre arkivalier
I provstiarkivet kan der findes arkivalier, der i særlig grad belyser provstiets eller sognenes historie. Det kan være egentlige krøniker eller sager, der har haft principiel betydning for kirkelivet, forholdet mellem menighed og præst eller mellem præst og øvrighed. Det kan være svært at afgøre, hvilke arkivalier der har historisk værdi. Generelt skal arkivalier, der bevares af hensyn til deres historiske værdi, være unikke. De bør endvidere udelukkende omhandle det pågældende provsti. Trykte publikationer, skrivelser fra andre myndigheder samt materiale, der vedrører provstier, kirker og sogne i almindelighed, kasseres.

 

Kassation af papirarkivalier, der ikke skal afleveres til Statens Arkiver

Det er op til provstierne selv at vurdere og beslutte, hvornår det materiale, der ikke skal afleveres til Statens Arkiver, kan kasseres under hensyntagen til den retlige og administrative brug. Undtaget fra dette skøn er materiale, hvor anden lovgivning tilsiger opbevaringspligt i et bestemt åremål, f. eks. regnskabsmateriale. Selv om Statens Arkiver giver bemyndigelse til kassation af bestemte arkivalier og dermed tilkendegiver, at man ikke ønsker at modtage disse, kan der således være andre hensyn, som gør det nødvendigt/tilrådeligt, at provstierne bevarer arkivalierne i en årrække. Embedet må kun aflevere til landsarkiverne.

 

I Bilag 2 er der tilføjet en vejledende liste over materiale, som ikke skal afleveres og kan kasseres.

 

Destruktion af papirarkivalier kan foretages på to måder - enten ved makulering eller forbrænding. Hvis embedet træffer aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal embedet sikre sig, at transporten foregår i aflåst container, og at forbrændingen rent faktisk finder sted.

 

Aflevering af papirarkivalier

De arkivalier, der i følge de nye bestemmelser bevares, skal afleveres til landsarkiverne, inden de er 30 år gamle, jf. lovbekendtgørelse af lov nr. 740 af 17. juli 2000, § 13. Dermed sikres, at statslige arkivalier kan være tilgængelige for brugerne på Statens Arkivers læsesale i det øjeblik, de er 30 år gamle.

Fristerne for aflevering regnes for protokollernes vedkommende fra det tidspunkt, da protokollen er udskrevet, og for sagernes vedkommende fra udgangen af det år, der står anført uden på den pågældende arkivæske.

 

Ved aflevering skal arkivalierne være pakket og mærket efter Statens Arkivers almindelige regler. Der kan læses mere om afleveringsreglerne i »Arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder«, ligesom det er muligt at rekvirere vejledningen, »Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver«, som omhandler proceduren for en aflevering.

 

Uanset om arkivalier skal afleveres eller ikke, gælder dog i henhold til arkivlovgivningen, at alle offentlige myndigheder, og dermed også provstier, skal sikre, at de varetager arkivmæssige hensyn. Det indebærer bl.a., at bevaringsværdige arkivalier skal opbevares og sikres, således at de kan genbruges på et senere tidspunkt.

 

Provster og provstiudvalg vil få en henvendelse fra landsarkiverne om aflevering i år 2005.

 

Afleveringer til landsarkiverne kan ske uden ordning af materialet mod betaling som indtægtsdækket virksomhed til en pris af 2500 kr. ekskl. moms, når materialet fylder mindre end én meter og 2500 kr. ekskl. moms yderligere pr. løbende meter.

 

Materiale, som ikke skal indgå i arkivsager

Dette er en generel liste, der vedrører alle typer af myndigheder. Oversigten er ikke udtømmende.

Følgende materiale journaliseres ikke selvstændigt:

Adresseforandring
Aftaler
Anordninger
Aviser
Avisartikler
Bankkontoudtog
Beretninger udgivet af andre
Bestilling af publikationer mv.
Betænkninger
Biblioteksmateriale
Boglister og -fortegnelser
Brochurer
Bøger
Check
Cirkulærer udgivet af andre
Cirkulæreskrivelser udgivet af andre
Fakturaer
Ferielister
Følgesedler
Følgeskrivelser til regnskaber og lign. uden selvstændigt indhold
Girokontoudtog
Girolister og -fortegnelser
Håndbøger
Indbetalingslister, -fortegnelser og -oversigter
Indbydelser
Instrukser udgiver af andre
Kasseforskudsanmodninger
Kontoudtog fra kreditorer
Korrekturmateriale
Kursusansøgninger
Lovbekendtgørelser
Love
Lægeerklæringer
Lønningslister
Lønoversigter
Månedsudskrifter
Personalelister, -fortegnelser og -oversigter
Pressemeddelelser
Publikationer
Raskmeldinger
Refusionsanmodninger
Reglementer udgivet af andre
Regninger
Regnskaber
Regulativer udgivet af andre
Rejseafregninger
Rejseforskudsanmodninger
Reklamer
Rekvisitioner
Rekvisitionskopier
Restancelister
Sparekassekontoudtog
Statistiske meddelelser og indberetninger
Sygemeldinger
Takkeskrivelser
Telefonfortegnelser og -forandringer
Tidsskrifter
Udbetalingslister, -fortegnelser og -oversigter
Udsendelseslister
Ugeskrifter
Underhåndsmeddelelser
Varefortegnelser og -kataloger
Årsberetninger udgivet af andre

 

Arkivering af papirarkivalier

Ved papirarkivalier forstås arkivalier, hvor lagringsmediet er papir, som f. eks. protokoller, kartotekskort, sager med indhold, kort, tegninger og fotografier.

Protokoller arkiveres i kronologisk rækkefølge med den ældste protokol først.
Kartotekskort arkiveres i alfabetisk orden i de af Statens Arkiver godkendte kasser af fiber eller svært pap.
Journalsager arkiveres i journalnummerorden årgangsvis.

I arkivæskerne placeres sagerne således, at de nyeste sager med de højeste sagliste- eller journalnumre ligger øverst.

Kort, tegninger og fotografier skal arkiveres i mapper fremstillet af syrefrit materiale.

Tidspunktet for udskillelse af de bilag, der ikke skal bevares, er embedets egen afgørelse. Det mest hensigtsmæssige og anbefalelsesværdige vil være, at den ansvarlige, efter hver enkelt sags afslutning, renser sagen for overflødigt materiale såsom clips, elastikker, plastomslag samt for de bilag, der i følge de nye bestemmelser skal kasseres.

Ønskes bilagsmaterialet ud fra et historisk skøn bevaret, noteres et B på sagsomslaget, når sagen afsluttes, inden sagen henlægges i arkivet.

Det skal præciseres, at materiale, der er nævnt i bevaringsplanen, men som ikke længere føres ved embedet, skal bevares til sluttidspunktet.


 

BILAG 1: Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for

arkivalier

hos provstier og provstiudvalg

I medfør af §8 stk. 2 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919

af 28. november 1997 om offentlige arkivalier m.v. fastsættes følgende

bestemmelse om bevaring af arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt i

provstierne og provstiudvalgene.

1 Område
Bestemmelsen gælder for alle arkivalier, der er

skabt eller tilvejebragt eller i fremtiden skabes eller tilvejebringes i

provstierne og provstiudvalgene.

Bestemmelsen gælder også for arkivalier, der er lagret på

elektronisk medium og oprettet før 1. februar 2000. Bestemmelserne gælder ikke

for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium og oprettet efter 1. februar

2000. For disse vil der blive udstedt særskilte bevarings- og

kassationsbestemmelser, når der er sket anmeldelse til Statens Arkiver (jf.

cirkulære nr. 5 af 14. januar 2000 om anmeldelse og godkendelse af statslige

myndigheders elektroniske arkivalier).

2 Arkivalier, som skal bevares
   2.1 Alle

arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt til og med 1922

   2.2 Blandt arkivalierne, som er skabt eller tilvejebragt

efter 1922, bevares:

2.2.1 Provstiudvalget:
      a) Mødedagsordener, mødereferater

og forhandlingsprotokoller
      b) Godkendte budgetter og årsregnskaber

indtil 1970
      c) Forpagtningskontrakter for præstegårde og jorder

2.2.2 Provsteembedets og provstiudvalgets administrative sager og

korrespondancesager:
      a) Journaler, henlæggelsesplaner og

kartoteker
      b) Sager og protokoller vedr. følgende emner:
         1)

Sager vedr. tilsynet med ministerialbogsførelsen
         2) Oversigter over

danske og tyske kirkelige handlinger
         3) Mødeindkaldelser og

-referater vedr. provstisamråd, provstikonvent m.v.
         4) Mindretallets

kirkelige forhold i Sønderjylland
         5) Provstesynet
         6)

Rådighedstjeneste
         7) Valgmenighederne

2.2.3 Skoledirektionen indtil 1935 og skoleprovsten indtil

1949:
      a) Skoledirektionsprotokoller og skoledirektionssager i

provstiets varetægt
      b) Skoleprovstens sager indtil ....

2.2.4 Legater:
      Fundatser og forhandlingsprotokoller for

legater, som administreres af provsten

2.2.5 Andre arkivalier
      Sager, der efter provstiets skøn i

særlig grad belyser provstiets eller sognenes historie.

3 Kassation af arkivalier, som ikke skal

bevares
Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan

kasseres, når de ikke længere har administrativ eller retlig betydning.

4 Elektroniske arkivalier, som skal bevares på

papir
Arkivalier skabt på elektronisk medium før 1. februar 2000, og som

i henhold til afsnit 2.2.2. skal bevares, udskrives mindst en gang om året og

afleveres til Statens Arkiver som papirarkivalier.

5 Ikrafttrædelse m.v.
Bestemmelsen træder i kraft

straks. Samtidig ophæves alle hidtil gældende bestemmelser om bevaring og

kassation af arkivalier i provstiarkiverne. Eventuelle overgangsordninger kan

aftales med det af landsarkiverne, som det enkelte provsti og provstiudvalg

afleverer arkivalier til.

BILAG 2: Vejledende fortegnelse over arkivmateriale hos

provster og provstiudvalg efter 1923, som kan kasseres

Provstiudvalg
Korrespondancesager
   Bortset fra

sager under punkt 2.2.2 i bevaringsbestemmelserne om

provstesynet
Godkendte budgetter, regnskaber og overslag fra 1980

vedr.
   kirke-, kirkebetjenings-, menighedsråds-, præstelønnings- og

præstegårdskasserne
Budget- og

regnskabsbilag
Revisionsprotokollater
Udskrifter af

synsprotokoller
Opgørelser over aktiver og passiver
Kirkegårdsvedtægter og

-takster
Regulativer for kirkegårde
Gravstedskontrakter
Sager vedr.

legatgravsteder
Tingbogsattester
Ikke gældende skøder og

lejekontrakter
Lønanvisninger

Provsteembedets og provstiudvalgets administrative sager og

korrespondancesager
Korrespondancesager
   Bortset fra sager under

punkt 2.2.2. i bevaringsbestemmelserne om:
1. Tilsynet med

ministerialbogsførelsen
2. Oversigter over danske og tyske kirkelige

handlinger
3. Mødeindkaldelser og -referater vedr. præstemøder mv.
4.

Mindretallets kirkelige forhold i Sønderjylland
5. Provstesynet
6.

Rådighedstjeneste
7. Valgmenighederne

Sager/indberetninger vedr. valg

til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsudvalg, bispevalg o.lign.
Protokol

over sygevakancer, ordinære vakancer
Sager vedr. ferier, orlov,

ansøgninger
Sager vedr. ansættelse af præster
Indberetninger om

sognebåndsløsere
Bekendtgørelser fra Kirkeministeriet og

stiftskontorerne
Cirkulærer fra Kirkeministeriet og

stiftskontorerne
Orienteringsskrivelser fra stiftskontorerne

Legater
Korrespondance vedr.

legater
Legatregnskaber
Ansøgninger om legater


 

Landsarkivernes adresser m.m.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og

Bornholm
Jagtvej 10
220 København N
Tlf. 35 24 82 00
Fax 35 24

82 01
E-mail: mailbox(at)lak.sa.dk

Landsarkivet for Fyn
Jernbanegade 36 A
5000 Odense

C
Tlf. 66 12 58 85
Fax 66 14 71 70
E-mail: mailbox(at)lao.sa.dk

Landsarkivet for Sønderjylland
Haderslevvej 45
6200

Aabenraa
Tlf. 74 62 58 58
Fax 74 62 32 88
E-mail: mailbox(at)laa.sa.dk

Landsarkivet for Nørrejylland
Ll. Sct. Hans Gade

5
8800 Viborg
Tlf. 86 62 17 88
Fax 86 60 10 06
E-mail: mailbox(at)lav.sa.dk