Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Den Folkekirkelige Udviklingsfond yder økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke.

Den folkekirkelige Udviklingsfond blev etableret i 2007 og uddeler ca. 2 mio. kr. årligt. I alt har 181 projekter fået tilsagn om støtte fra udviklingsfonden.

Indsatsområde 2019: Unge og Kirken

I de fleste år har der været udmeldt en række områder, der har fået særligt fokus ved uddelingen af årets pulje. På samme måde er det for 2019 besluttet, at det overordnede fokusområde er Unge og Kirken

Ansøgningsfristen for projekter, der ønsker at opnå støtte i 2019 er 1. november 2018.  Link til ansøgningsskemaet findes i bunden af denne side.

Fokusområde 2019: Unge og Kirken

 Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019 støtter særligt projekter, som har til formål at bygge bro mellem folkekirken og de unge i aldersgruppen 16-25. Indsatsområdet Unge og Kirken kan indeholde en flerhed af projekter, men grundlæggende handler det om, at møde de unge der hvor de allerede befinder sig, hvilket både inkluderer de digitale medier og den fysiske tilstedeværelse. 

Folkekirken opererer på mange forskellige digitale platforme og anvender forskellige digitale medier, hvilket de unge i særdeleshed også gør. Et øget fokus på, hvordan man anvender de digitale medier på måder, der interesserer de unge, kan være med til at styrke båndet mellem de unge og folkekirken.

Ydermere er der mange unge som netop i aldersgruppen 16-25 vælger at flytte hjemmefra – måske til en anden by, hvor de ikke er bekendte med folkekirkens virke. I den forbindelse kan der tænkes i projekter, hvor de unge i højere grad inddrages og involveres, eller projekter som rækker udover det kirkelige rum, som kan agere i virkeligheden, på de steder de unge befinder sig.

Folkekirken kan være med til at etablere et rum til unge, hvor der er plads til sårbarheden, begrænsningerne, det ufuldstændige samt refleksioner over hvad livet byder. Men for at dette kan lade sig gøre, kræver det også, at de unge ved hvor de skal gå hen for at møde folkekirken.  

Udviklingsfonden yder ikke støtte til enkelte personers studie-eller uddannelsesprojekter. Støtte ydes som startkapital. Der kan ikke ydes støtte til rene driftsudgifter.

Ved bedømmelsen af ansøgningerne lægges der vægt på følgende:

·         At projektet tilgodeser årets fokusområder, herunder et eller flere af de tre særlige indsatsområder beskrevet ovenfor.

·         At projektet / initiativet er nyskabende og sandsynliggør en klar nyttevirkning for folkekirken

·         At projektet / initiativet har bred geografisk dækning, f.eks. indebærer et samarbejde mellem flere stifter

·         At projektet gennem sit eksempel og formidlingen heraf kan omsættes til andre dele af folkekirken samt danne inspiration for nye tiltag, f.eks. gennem dokumentation eller publikation af projektet i rapporter eller på internettet

·         At frivilligt arbejde indgår som en del af projektet.

Der kan gives støtte til udvikling af nye initiativer. Der kan også gives støtte til videreudvikling af initiativer, der er udviklet lokalt, men som kan bruges til inspiration for andre dele af folkekirken.

Ansøgning og vilkår for støtte

Ansøgninger om støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond bedømmes af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef, en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og en repræsentant fra Kirkeministeriet.

Den danske Præsteforening vil blive inddraget i bedømmelsen af ansøgningerne. Der kan desuden inddrages ekstern bistand til bedømmelsen.

Kirkeministeriet varetager sekretariatsfunktionen for Den folkekirkelige Udviklingsfond. Når ansøgningerne er behandlet af budgetfølgegruppen, giver Kirkeministeriet besked til ansøgerne om tilsagn eller afslag.

Hvis der i forhold til en ansøgning kun gives delvist tilsagn, meddeles det ansøgeren, hvilke dele af initiativet der ydes støtte til.

Hvis der opstår forhold hos tilskudsmodtageren, som afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, skal tilskudsmodtageren straks give Kirkeministeriet meddelelse herom.

Tildelte midler skal være brugt senest 6 måneder efter det kalenderår, som tildelingen gælder for. Det skal i ansøgningen anføres, i hvilket eller hvilke år midlerne påtænkes brugt.

Udbetaling af støttemidler vil som udgangspunkt ske på baggrund af et indsendt regnskab, evaluering og ledelses- eller revisionserklæring. Hvis særlige forhold taler for det, kan støtte udbetales på forhånd. 

 Regnskabskrav

1) Projekter med et samlet projektbudget på mindre end 300.000 kr.

Ledelsen afgiver en ledelseserklæring, hvori ledelsen erklærer:

 • at tilskuddet er anvendt til formålet
 • at regnskabet er rigtigt og retvisende, samt at der ikke mangler indtægter/udgifter i regnskabet
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


2) Projekter, hvor tilskudsmodtagers regnskab revideres af Rigsrevisionen eller et revisionsselskab, der reviderer i henhold til den af Kirkeministeriet indgået aftale om revision af menighedsråd, forsynes projektregnskabet med en ledelseserklæring, hvori ledelsen erklærer:

 • at tilskuddet er anvendt til formålet
 • at regnskabet er rigtigt og retvisende, samt at der ikke mangler indtægter/udgifter i regnskabet
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


3) Projekter med et samlet projektbudget på 300.000 kr. og mindre end 1.000.000 kr.

Revisionserklæringen skal indeholde følgende:

 • om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler
 • om tilskuddet er anvendt til formålet
 • om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og afsluttende evalueringer m.v., som det fremgår af vilkårene for tilsagnet og i henhold til projektbeskrivelsen
 • om øvrige vilkår i henhold til tilsagnet er opfyldt.

Endvidere skal projektledelsen erklære:

 • at der ikke mangler indtægter og udgifter
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


4) Projekter med et samlet projektbudget på 1.000.000 kr. og derover.

For institutioner eller foreninger, der modtager tilskud på 1 mio. kr. og derover, skal institutionens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller Rigsrevisionen. Kirkeministeriet fastsætter i tilsagnsbrevet særlige krav og betingelser i forhold til den økonomiske og faglige rapportering på projektet for dels af sikre, at der sker løbende opfølgninger på, at midlerne anvendes til de bevilgede formål og, at der foretages en efterfølgende evaluering af projektets resultater, når projektet er afsluttet.