Høring vedrørende adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje

Som tidligere oplyst arbejder Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og med bistand fra Kammeradvokaten på en adfærdskodeks for sognepleje.

Adfærdskodeksen har til formål at opstille klare og konkrete retningslinjer og procedurer for menighedsrådet som dataansvarlig med henblik på at sikre lovlig behandling af personoplysninger inden for menighedsrådets sognepleje.

Sognepleje vil i menighedsrådet ofte blive varetaget af lægmænd, som ikke nødvendigvis har kendskab til reglerne om databeskyttelse. Adfærdskodeksen skal derfor fungere som et brugbart og effektivt værktøj for de personer, der behandler personoplysninger som led i sogneplejen.

Tilslutning til adfærdskodeksen er frivillig, og kodeksen gælder alene for de menighedsråd, der vælger at tilslutte sig kodeksen.

Tilslutning til og overholdelse af denne kodeks kan anvendes som et element til at påvise, at de tilsluttede menighedsråd lever op til deres forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Tilslutning til og overholdelse af denne adfærdskodeks er dog ikke i sig selv et bevis på overholdelse af databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven – heller ikke for så vidt angår de bestemmelser i forordningen og loven, som kodeksen omfatter.

I forbindelse med udarbejdelse af en adfærdskodeks bør der i henhold til databeskyttelsesreglerne foretages høring af relevante interessenter.

Adfærdskodeksens formål og indhold er derfor i høring med frist for bemærkninger den 18. december 2019. Høringssvar bedes fremsendt til adfaerdskodeks(at)km.dk .

Adfærdskodeksen vil indeholde beskrivelser og retningslinjer for nedenstående områder:

 

INDLEDNING OG FORMÅL

BEHANDLINGSAKTIVITETER OMFATTET AF DENNE ADFÆRDSKODEKS

JURIDISK AFGRÆNSNING AF DENNE ADFÆRDSKODEKS

DATAANSVAR

                            Menighedsrådet som dataansvarlig

                            Fælles dataansvar

                                          Anvendelse af Kirkeministeriets fælles it-systemer

                                          Samarbejdende menighedsråd

                                          Samarbejde med øvrige parter

TVÆRGÅENDE EMNER

                             Behandlingsgrundlag (hjemmel)

                             Sikker opbevaring

                                           Fysisk opbevaring

                                           Elektronisk opbevaring

                             Sikker kommunikation

                             Direkte henvendelser

                             Oplysningspligt

                             Fortegnelser

                             Sletning

DATABESKYTTELSE VED SOGNEPLEJE

                             Kirkelige aktiviteter

                                            Arrangementer

                                            Klubber, grupper og øvrige aktiviteter

                                             Besøgstjenester

                                             Julehjælp

                             Gudstjenester og kirkelige handlinger

                                             Allehelgensaften

                                             Indsamling (kollekt), arv og gaver

                                             Kirkebil

                                             Transmission og optagelser af gudstjenester og kirkelige handlinger

                             Lån/leje af kirke, sognegård og øvrige lokaler

                                             Indledning

                                             Indsamling af oplysningerne

                                             Videregivelse af oplysningerne

                                            Behandlingsgrundlaget

                                            Opbevaring af oplysningerne

                                            Underretning om behandlingen

DOKUMENTATION

KONTROL OG TILSYN

TILSLUTNING TIL ADFÆRDSKODEKSEN

OFFENTLIGGØRELSE AF ADFÆRDSKODEKSEN

NÆRMERE OM DET RETLIGE GRUNDLAG FOR ADFÆRDSKODEKSEN

ÆNDRINGER TIL OG UDVIDELSER AF ADFÆRDSKODEKSEN

OPHØR AF TILSLUTNING