Afrapportering om mulige krænkelser ved Vor Frue Kirke i København

 

Kirkeministeriet har den 22. november 2022 modtaget den afrapportering om mulige krænkelser ved Vor Frue Kirke i København, som ministeriet anmodede et advokatfirma om bistand til i maj 2022.

Kirkeministeriet har i den forbindelse vurderet, at et anonymiseret uddrag af den modtagne afrapportering kan offentliggøres.

Baggrund

Efter medieomtale den 22. maj 2022 om, at en medarbejder ved Vor Frue Kirke i København skulle have udvist krænkende adfærd mod bl.a. en mindreårig, anmodede Kirkeministeriet den 23. maj 2022 advokatfirmaet Kromann Reumert om at bistå med at afdække, om nuværende og tidligere ansatte, menighedsrådsmedlemmer eller andre havde kendskab til krænkelsessager ved Vor Frue Kirke.

Kromann Reumert oprettede til formålet en indberetningsordning, som løb frem til den 30. juni 2022. Kromann Reumert har efterfølgende undersøgt faktum og foretaget en bevismæssig vurdering af de indberettede oplysninger, jf. kommissoriet for undersøgelsen, som kan læses her.

Kromann Reumerts afrapportering bygger bl.a. på indberetninger og interviews med en række personer og vedrører oplysninger om enkeltpersoners ansættelsesforhold. Afrapporteringen er derfor ikke underlagt aktindsigt. Afrapporteringens sammenfatning og afsnit om undersøgelsens nærmere rammer er dog anonymiserede og kan læses her.

Det fremgår af sammenfatningen, at Kromann Reumert ikke finder tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at konkludere, hvad der er passeret mellem den i medierne omtalte medarbejder ved Vor Frue Kirke og en mindreårig i 1990’erne. Kromann Reumert finder heller ikke bevismæssigt grundlag for at konkludere, at den pågældende medarbejder som omtalt i medierne har udvist krænkende adfærd over for to personer ved to festlige lejligheder i 2000’erne.

Kromann Reumerts undersøgelse har ikke været begrænset til en bestemt tidsperiode, og der har således kunnet ske indberetning af eventuelle krænkelser, uanset hvornår sådanne krænkelser måtte have fundet sted. På baggrund af undersøgelsen finder Kromann Reumert ikke grundlag for at antage, at der i Vor Frue Kirke i København skulle eksistere et miljø eller en kultur, hvor der systematisk eller gentagne gange har været udvist krænkende adfærd af personer med tilknytning til kirken.

Kirkeministeriet har fremsendt sammenfatningen af Kromann Reumerts rapport til menighedsrådet for Vor Frue Kirke med henblik på at kunne indgå i menighedsrådets personalesag i forhold til den pågældende medarbejder, som på menighedsrådet foranledning har været tjenestefritaget siden 22. maj 2022.

Kromann Reumerts rapport indgår endvidere sammen med redegørelser fra menighedsrådet og biskoppen i Kirkeministeriets videre opfølgning, herunder i forhold til arbejdsgiver- og tilsynsansvaret i forbindelse med den politianmeldelse af den pågældende medarbejder, som fandt sted i 2014, og som senere blev henlagt af politiet.

Kromann Reumerts rapport anfører afslutningsvist, at undersøgelsen har bibragt et indtryk af, at der i Vor Frue Kirke eksisterer en eller flere uløste samarbejdsrelaterede konflikter, samt at flere medarbejdere over for Kromann Reumert har givet udtryk for en oplevelse af, at den pludseligt opståede medieomtale har direkte rod heri.

Kirkeministeriet bemærker i den forbindelse, at det som udgangspunkt er en lokal opgave for de kirkelige arbejdsgivere at adressere samarbejdsrelaterede konflikter mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere i folkekirken. I lyset af samarbejdsrelationernes mulige sammenhæng med den kritik, som enkeltmedarbejdere har rejst i medierne, vil Kirkeministeriet – i dialog med menighedsrådet – inddrage dette i den videre opfølgning.

Kirkeministeriet har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.