Kirkestatistik for 2004

Den 1. januar 2005 var der 4.498.703 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 83,1 % af alle indbyggere i Danmark.

 

Det fremgår af Kirkestatistik for 2004, som Kirkeministeriet har udarbejdet. Kirkestatistikken er baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) samt på oplysninger fra Den Nye Kirkebog (DNK). Statistikken offentliggøres kun på internettet, hvor den kan findes via Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - under menupunktet Folkekirken.  

 

Der er tale om den første kirkestatistik, efter at Kirkeministeriets samarbejde med Danmarks Statistik om udarbejdelse af kirkestatistik sluttede med offentliggørelse af kirkestatistik for 2001.  

 

Ud over medlemstal for folkekirken omfatter kirkestatistikken oplysninger om antallet af fødte og døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Alle disse oplysninger er opgjort på landsplan, for hvert stift, for hvert provsti og for hvert sogn. Lands- og stiftstal findes på http://www.stift.dk/. Tallene for de enkelte provstier findes på http://www.provsti.dk/. Tallene for de enkelte sogne findes på http://www.sogn.dk/.  

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden 1990-2004. Tallene for de tidligere år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser.  

 

Dåbsprocent for børn født i 2003
Der er desuden opgjort en dåbsprocent for de børn, der blev født i 2003. Den er opgjort på grundlag af, hvor mange af disse børn der var medlemmer af folkekirken ved udgangen af 2004. Dåbsprocenten for alle børn, der er født i 2003, er 75,5. Blandt børn født i 2003, hvis forældre er danske statsborgere, er dåbsprocenten opgjort til 79,1.

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i dåbsprocenten i perioden 1990-2004.  

 

Kirkelige handlinger
For landet som helhed er der opgjort følgende tal for kirkelige handlinger i 2004:

 

  • Døbte: 54.888 (dette tal omfatter alle, der er døbt i 2004, altså både spædbørn, større børn og voksne)
  • Konfirmerede: 46.506
  • Vielser: 16.384 (det svarer til ca. 43 % af alle vielser i 2004)
  • Kirkelige velsignelser af borgerligt viede: 1.674
  • Kirkelige begravelser: 50.747 (det svarer til, at ca. 90 procent af alle, der døde i 2004, blev begravet under medvirken af en præst)