Klar til fond for Kaj Munks Mindestue og Formidlingscenter

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 16. april 2002

 

Alt er nu klar til dannelse af en fond, der skal stå for oprettelse og drift af "Kaj Munks Mindestue og Formidlingscenter" i Vedersø Gl. Præstegård. Der er udarbejdet en vedtægt for fonden samt formuleret en aftale mellem Kirkeministeriet og arvingerne efter Kaj Munk om, hvad hver af disse parter bidrager med til fonden. Ringkøbing Amtskommune og Ringkøbing Kommune har erklæret sig villige til at yde tilskud til driften af Kaj Munks Mindestue og Formidlingscenter, når det er blevet etableret.

 

"Jeg er meget glad for, at det nu endelig er lykkedes at nå frem til en aftale med arvingerne og til en fondsvedtægt, som alle parter kan tilslutte sig," siger kirkeminister Tove Fergo. "Det har været en langvarig proces, hvor alle de involverede parter naturligt nok hver for sig har haft nogle ønsker, som måtte bøjes mod hinanden."

 

"Det er min overbevisning, at vi nu har et godt grundlag for, at Vedersø Gl. Præstegård kan fortsætte som et center til minde om Kaj Munk og de holdninger, som han stod for, og som førte til, at han blev likvideret under besættelsen," fortsætter Tove Fergo.

 

"Når aftalen er underskrevet, har jeg også et grundlag for at forsøge at skaffe de økonomiske midler, som er nødvendige, for at Kaj Munks Mindestue og Formidlingscenter kan etableres i fuldt omfang," slutter Tove Fergo.

 

Formålet med Fonden til oprettelse af Kaj Munks Mindestue og Formidlingscenter bliver:

  • at istandsætte Kaj Munks præstegård, Vedersø Gl. Præstegård
  • at oprette mindestue og formidlingscenter
  • at formidle viden om, indsigt i og interesse for Kaj Munks forfatterskab og virke
  • at støtte dansk og international forskning i Kaj Munks forfatterskab og virke
  • at værne om og fremvise for offentligheden stuer med effekter, der har tilhørt Kaj Munk
  • at give forskere og forfattere midlertidigt ophold i præstegården
  • at vedligeholde og administrere Vedersø Gl. Præstegård med tilhørende have og avlsbygninger.

 

Fonden skal ledes af en bestyrelse, hvis formand udpeges af kirkeministeren. Blandt bestyrelsens øvrige medlemmer skal være repræsentanter for amt og kommune, to medlemmer med henholdsvis en teologisk og en journalistisk tilgang til og indsigt i Kaj Munks produktion, et medlem udpeget af Kaj Munks arvinger og deres børn, og repræsentanter for menighedsråd og borgerforening i Vedersø.

 

Kirkeministeriet skal overdrage Vedersø Gl. Præstegård til fonden, og Vedersø Menighedsråd skal overdrage de avlsbygninger, som ligger i tilknytning til præstegården. Kirkeministeriet skal desuden yde 1,5 mio. kr. til istandsættelse af præstegårdsbygningen, og Kulturministeriet har givet tilsagn om at yde 250.000 kr. til istandsættelse af haveanlægget.

 

Kirkeminister Tove Fergo vil desuden arbejde på at skaffe yderligere ca. 5,3 mio. kr. fra private tilskudsgivere. Disse midler skal bruges til istandsættelse og ombygning af avlsbygningerne, så de kan anvendes til beboelse, kursusejendom m.v.

 

Arvingerne efter Kaj Munk skal efter aftalen stille bohave og andre effekter, som har tilhørt Kaj Munk, og som hidtil har været i Vedersø Gl. Præstegård til rådighed for mindestuen. Kaj Munks børn og børnebørn får mulighed for at bo i præstegården nogle uger hvert år.