Manglende årsregnskaber kan koste anerkendte trossamfund og menigheder deres anerkendelse

  

På trods af flere rykkere mangler seks anerkendte trossamfund og menigheder stadig at indberette årsregnskab for 2018 til Trossamfundsregistret.

Kravet om at indberette og offentliggøre årsregnskabet i Trossamfundsregistret følger af den nye trossamfundslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. I 2019 er det derfor første gang, anerkendte trossamfund og menigheder har pligt til indberette årsregnskaberne.

Alle anerkendte trossamfund og menigheder fik i foråret 2019 besked om, at de nu kunne indberette deres årsregnskab til Trossamfundsregistret. Årsregnskaberne for trossamfund med kalenderåret som regnskabsår skulle indberettes senest 31. maj 2019. Kirkeministeriet har løbende fulgt op over for de trossamfund, som ikke har foretaget indberetningen, med henblik på at give trossamfundene op til 6 måneder til at bringe forholdet i orden, sådan som trossamfundsloven foreskriver.

Seks trossamfund og menigheder med kalenderåret som regnskabsår har dog endnu ikke indberettet deres årsregnskaber for 2018. Kirkeministeriet har den 11. oktober 2019 sendt 3. påmindelse til disse trossamfund og menigheder. I brevet gør ministeriet opmærksom på, at såfremt oplysningerne ikke indberettes i Trossamfundsregistret inden 8. november 2019, agter Kirkeministeriet at tilbagekalde trossamfundenes og menighedernes anerkendelse uden yderligere varsel.

Kirkeminister Benny Engelbrecht opfordrer til, at trossamfundene indberetter årsregnskaberne hurtigst muligt:

- Der er bred enighed om, at det er et rimeligt krav, at trossamfundenes årsregnskaber skal være tilgængelige på Trossamfundsregistrets hjemmeside, og at det er trossamfundenes ansvar, at det sker. Så jeg vil stærkt opfordre trossamfundene til at indberette de krævede oplysninger senest den 8. november 2019.

BAGGRUND

  • Det er ikke en forudsætning for at være trossamfund i Danmark, at man er anerkendt efter trossamfundsloven. Det følger af den grundlovssikrede religionsfrihed.
  • Efter trossamfundsloven er det dog muligt at opnå anerkendelse som trossamfund eller menighed. Trossamfundsloven blev vedtaget i december 2017 af et bredt flertal i Folketinget og trådte i kraft den 1. januar 2018.
  • Der er i dag ca. 200 anerkendte trossamfund i Danmark og yderligere ca. 250 menigheder tilknyttet anerkendte trossamfund.
  • De er alle forpligtede til at indberette en række oplysninger om deres organisation, økonomi og trosgrundlag til Trossamfundsregistret. De anerkendte trossamfund og menigheder skal hvert år indberette det seneste årsregnskab til Trossamfundsregistret. Oplysningerne er offentligt tilgængelige på Trossamfundsregistrets hjemmeside.
  • Hvis et trossamfund ikke er anerkendt, bortfalder de retsvirkninger, der følger af anerkendelsen. Det betyder, at trossamfundets religiøse forkyndere ikke kan søge om vielsesbemyndigelse, ligesom dets økonomiske grundlag muligvis forringes, idet skattebegunstigelser mv. er betinget af anerkendelse.
  • Ifølge trossamfundslovens § 22 har kirkeministeren en lovfæstet adgang til at tilbagekalde et trossamfunds anerkendelse, hvis betingelserne for anerkendelse og forpligtelserne fastsat i loven ikke overholdes.
  • En eventuel tilbagekaldelse af anerkendelsen medfører ikke et forbud mod eller indskrænkning af trossamfundets lovlige aktiviteter.
  • Den 25. oktober 2019 tilbagekaldte Kirkeministeriet for første gang anerkendelsen af trossamfund. Det skete, da fire trossamfund trods gentagne rykkere havde undladt at indberette de stamoplysninger til Trossamfundsregistret, som de er forpligtet til.
  • Kirkeministeriet fører løbende tilsyn med, at anerkendte trossamfund og menigheder indberetter de lovpligtige oplysninger til Trossamfundsregistret.