Budgettet for folkekirkens fællesfond 2020 ligger nu fast

    

 

Sjælesorg på nettet. Uddannelse og efteruddannelse af præster. Og styrkelse af folkekirkens ti stiftsadministrationer.

Det er blandt prioriteterne for kirkeministerens beslutning om tildeling af omprioriteringsmidler som led i beslutningen om budgettet for folkekirkens fællesfond 2020.

Kirkeminister Benny Engelbrecht udtaler:

Folkekirkens liv og mangfoldighed udfolder sig først og fremmest i Danmarks over 2000 sognemenigheder, som råder over deres egen økonomi. Men folkekirken har også udgifter, som skal dækkes af den fælles kasse. Inden for den samlede økonomi skal der findes midler til nye initiativer og fælles opgaver.

I år har der været særlig stor efterspørgsel efter de begrænsede omprioriteringsmidler. Alligevel er jeg sikker på, at vi med de initiativer, som støttes, får en positiv udvikling for alle i folkekirken.

Folkekirkens fællesfond har et budget på i alt ca. 1,2 mia. kr. om året. Budgettet for 2020 kan læses her.

Hvert år beslutter kirkeministeren desuden, hvordan de såkaldte omprioriteringsmidler skal anvendes. Der var i år ansøgninger om omprioriteringsmidler for i alt 32,0 mio. kr., hvoraf kirkeministeren har besluttet at imødekomme ansøgninger for i alt 22,9 mio. kr.

Den største tildeling af omprioriteringsmidler sker til folkekirkens ti stiftsadministrationer. Det sker blandt andet for at forbedre stifternes evne til at rådgive provstier og menighedsråd og til at indgå i samspil med andre aktører i og uden for kirken til gavn for stiftets kirkelige liv og det øvrige samfundsliv. Læs mere om styrkelsen af stiftsadministrationerne her.

Kirkeminister Benny Engelbrecht glæder sig over perspektivet i styrkelsen af stiftsadministrationerne og de muligheder, det åbner:

Folkekirken har brug for kompetente stiftsadministrationer, som kan understøtte menighedsråd og provstiudvalg i deres vigtige lokale arbejde. Med de tiltag, som vi nu gennemfører, vil stiftsadministrationerne være bedre rustede til både at understøtte menighedsrådene og til at engagere sig aktivt i det samfund, som kirken er en del af.

Baggrund

Folkekirkens fællesfond er folkekirkens fælles kasse til nationale udgifter. Fællesfonden finansieres af landskirkeskatten, som er en andel af de lokale kirkeskatter, der betales af folkekirkemedlemmerne.

Langt de fleste udgifter går til præsteløn og pensioner, samt til drift af fællesfondens institutioner, herunder bl.a. uddannelsesinstitutioner, stiftsadministrationer og Folkekirkens It.

For at sikre løbende prioritering og udvikling af fælles opgaver bidrager alle fællesfondsinstitutioner hvert år med et omprioriteringsbidrag på 2 pct. af driftsbevillingerne. Omprioriteringsmidlerne fordeles af kirkeministeren efter rådgivning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Budgetfølgegruppens medlemmer er repræsentanter for folkekirkelige interessenter med økonomisk ansvar. Fordelingen af omprioriteringsmidler for 2020 fremgår af tabel 9.2 i fællesfondens budget for 2020, som kan læses her.

OBSrettelse den 4. november 2019: Beløbet for imødekommelse af ansøgninger er i ovenstående angivet til 22,9 mio. kr. Det rette beløb er 22,7 mio. kr.