Penge til kirkemusikskoler og brugerinddragelse i folkekirkens it

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner kr. hvert af de efterfølgende tre år. Pengene kommer fra omprioriteringspuljen i budgettet for folkekirkens fællesfond.

Budgettet for folkekirkens fællesfond i 2019 er netop offentliggjort af kirkeministeren og kan ses her. 

Bevillingen skal bruges til gennemførelse af kirkemusikskolernes nye strategi, herunder for at opretholde det nuværende optag af især organister, som en nylig analyse viste, at der i fremtiden vil være efterspørgsel efter.

Kirkemusikskolerne modtager også knap en halv million kroner til opbygning af e-læring på skolerne. Det vil især komme studerende, der bor langt fra landets tre kirkemusikskoler, til gode.

Også Folkekirkens It får en ekstrabevilling på 2,5 mio. kr. om året til at styrke it-governance og forretningsudvikling i Folkekirkens It. Indsatsen er en udløber af kirkeministerens beslutning om at sikre større og mere systematisk inddragelse af folkekirkens aktører og brugere i styring og udvikling af it-aktiviteterne i folkekirken.

De nævnte bevillinger er blandt de i alt 10 projekter til samlet 8,3 millioner kroner, som budgetfølgegruppen har indstillet bevillinger til i omprioriteringspuljen 2019.

De øvrige projekter dækker et bredt felt af aktiviteter inden for fællesfonden.

Blandt andet modtager Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd 1 mio. kr. til information og forberedelse af det kommende menighedsrådsvalg i 2020, der for første gang skal afholdes efter den nye valgform, som blev vedtaget af Folketinget i april 2018.

Budgettet for folkekirkens fællesfond dækker primært løn til præster og provster. Denne post udgør knap to tredjedele af alle fællesfondens udgifter. Derudover dækker budgettet drift af stiftsadministrationerne, Folkekirkens It, folkekirkelige uddannelsesinstitutioner, pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer samt udligningstilskud.