Revideret budget for Fællesfonden 2003

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 28. maj 2003

Som led i kirkeminister Tove Fergos bestræbelser på at sikre en fornuftig udvikling i Fællesfondens økonomi har Kirkeministeriet netop givet stiftsøvrighederne og en række folkekirkelige institutioner melding om et revideret budget for indeværende år.

Fællesfondens samlede udgifter er i det reviderede budget 964,77 mio. kr.
Det er 6,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. De samlede indtægter er nu budgetteret til 971,85 mio. kr. Det er 6,6 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Årets resultat vil efter det reviderede budget blive et overskud på 7,1 mio. kr., mens det i det oprindelige budget var 6,6 mio. kr.

"Det er altid beklageligt at skulle reducere et budget, når man allerede er nogle måneder inde i budgetåret," siger kirkeminister Tove Fergo. "Det har imidlertid været nødvendigt for at undgå at havne i en situation som den, Fællesfonden har været i for mange gange i de senere år, nemlig at årsresultatet blev underskud, fordi udgifterne i årets løb steg mere end indtægterne, uden at der blev grebet ind."

"Jeg har besluttet budgetrevisionen efter indstilling fra den budgetfølgegruppe, som jeg nedsatte i fjor med den opgave at rådgive mig om Fællesfonden, og jeg er glad for det positive samspil, som følgegruppen har givet i denne sag. Det reviderede budget har desuden været forelagt for Finansministeriet, som jeg har bedt om at rådgive mig med henblik på både på kort og længere sigt at få bedre styr på Fællesfonden," slutter kirkeminister Tove Fergo.

Budgetrevisionen har især været nødvendig på grund af udviklingen på to af de områder, som betales af Fællesfonden.

Den ene er den såkaldte provstirevision, som reviderer de kirkelige kasser i sognene. Det oprindelige budget forudsatte, at der ved en omlægning af revisionsordningen kunne spares 7,1 mio. kr. Det har vist sig, at det ikke kan lade sig gøre. Derfor er udgiften til provstirevisionen i det reviderede budget sat til 14,9 mio. kr., som svarer til udgiften i tidligere år.

Det andet område, hvor udviklingen har gjort det nødvendigt at revidere budgettet, er folkekirkens forsikringfordning. Som følge af den almindelige udvikling på forsikringsmarkedet siden 11. september 2001 er præmieudgiften til de forsikringer, som indgår i ordningen, steget med 5,8 mio. kr. Da Fællesfondens budget skal afspejle den maksimale økonomiske risiko ved forsikringsordningen, er der nu er budgetteret med 75,8 mio. kr. mod 70 mio. kr. i det oprindelige budget.

En del af merudgifterne opvejes af, at Fællesfondens finansielle indtægter har kunnet forhøjes fra netto 40 mio. kr. til netto 47,1 mio. kr. Forhøjelsen af netto-indtægten skyldes, at der med Viborg Stift er aftalt et års rente- og afdragsfrihed på lån, som Fællesfonden i 2001 optog i stiftsmidler.

En række af Fællesfondens udgiftsposter er blevet reduceret med tilsammen 6,8 mio. kr. Løn og godtgørelser til præster og provster, som er Fællesfondens største udgiftspost er blevet reduceret 3,4 mio. kr. til 494,6 mio. kr. i det reviderede budget. Reduktionen er på 0,69 %.
Administrationsudgifterne, som består af løn og drift m.v. ved stiftsadministrationerne samt drift af folkekirkens IT-systemer er ligeledes reduceret med 0,69 %. Det samme gælder budgettet for nogle uddannelsesinstitutioner og andre mindre budgetposter.

På næste side er der en oversigt, hvoraf det oprindelige budget, det revidrede budget og afvigelser fremgår.Fællesfondens drift

Budget 2003

Rev. budget for 2003

Reduktion/

forøgelse

Mio.kr.

Mio.kr.

Mio.kr.

Indtægter

Landskirkeskat

923,24

923,240

0,000

Øvrige indtægter og fremmedkapital

2,00

1,500

-0,500

Finansielle poster

40,00

47,107

7,107

Indtægter i alt

965,240

971,847

6,607

Udgifter

Løn og øvrige udgifter til præster og provster

498,00

494,564

3,436

Pensioner (kirkefunktionærer/stiftspersonale)

61,70

61,700

0,000

Administration

Løn, godtgørelser (stiftsadministration)

41,30

41,015

0,285

Driftsudgifter (stiftsadministration)

21,20

21,054

0,146

Drift af Folkekirkens IT-systemer, etablering af DNK,

87,00

86,552

0,448

Anlæg (stiftsadministration)

0,00

0,000

0,000

Henlæggelse til reservefond

0,00

0,000

0,000

Øvrige udgiftsposter

Provstirevision

7,80

14,900

-7,100

Konsulenter

3,80

1,900

1,900

Stiftsudvalg vedr. økonomi

0,20

0,199

0,001

Mellemkirkelige stiftsudvalg

0,20

0,199

0,001

Det Mellemkirkelige Råd

4,90

4,866

0,034

Kirkeministerens rådighedssum

0,00

0,000

0,000

Døvemenigheder

2,60

2,582

0,018

Færøerne

8,70

8,640

0,060

Provstikasserevision

0,30

0,300

0,000

Forsikringer

70,00

75,793

-5,793

Studentermenigheder

2,20

2,185

0,015

Hørehæmmede

0,70

0,695

0,005

Fængselspræster

0,00

0,000

0,000

Uddannelse og efteruddannelse af præster

23,40

23,239

0,161

Kirkemusikskoler

15,40

15,400

0,000

Kordegneuddannelse

1,50

1,490

0,010

Graveruddannelse

0,20

0,000

0,200

Kirketjeneruddannelse

0,10

0,100

0,000

Skt. Petri tyske menighed

1,05

1,043

0,007

Kodaafgift

1,30

1,300

0,000

Nationalmuseet

0,60

0,600

0,000

Rigshospitalet

0,40

0,397

0,003

Div (forsøgsprojekter, udd., publikationer m.v.)

5,70

5,661

0,039

Udligningstilskud

98,40

98,400

0,000

Udgifter i alt

958,650

964,772

6,122

Overskud

6,590

7,075

0,485