Fællesfonden

Fællesfondens udgifter var i 2018 1,15 mia. kr. og indtægterne var 1,18 mia. kr. Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten. 

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.

Kirkeministeren fastsætter fællesfondens samlede budget og landskirkeskatten efter høring af en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef samt en repræsentant for Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppen afgiver indstilling om budgettet efter drøftelse med et budgetsamråd, der består af en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Fællesfondens indtægter

Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten.

 

Fællesfondens udgifter

Fællesfondens udgifter går primært til løn til præster og provster. Denne post udgør knap to tredjedele af alle fællesfondens udgifter. Andre store poster på fællesfondens budget er:

  • Drift af stiftsadministrationerne
  • Drift af folkekirkens IT
  • Drift af folkekirkelige uddannelsesinstitutioner
  • Pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
  • Udligningstilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet 

Derudover bevilger Fællesfonden midler til en række forskellige folkekirkelige aktiviteter og institutioner herunder www.folkekirken.dk og Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Tabel 1: Fællesfondens udgifter 2018, faste priser

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lønninger; præster og provster 591 590 610 618 635 618 619 624
Lønninger; stifter 59 60 58 59 63 62 61 66
Øvrige driftsudgifter 258 260 268 273 285 259 270 245
Tilskud til lokale kasser; udligning og forsøg 109 109 110 110 111 110 110 111
Tilskud til lokale kasser; generelt tilskud 17              
Pensions, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd 73 89 92 96 100 103 103 104
Udgifter i alt 1.107 1.108 1.138 1.156 1.193 1.151 1.163 1.150