Den lokale økonomi - økonomisk oversigt

Tabel 1:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2018 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2018 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2018 priser)

 

Tabel 4: 

Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2018 priser)

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2011 og vises i det seneste løn- og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

 

 

 

 

Tabel 1: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. faste 2018 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lønninger

3.178

3.109

3.138

3.105

3.150

3.187

3.249

3.256

Øvrige driftsudgifter

2.209

2.084

2.164

2.158

2.155

2.257

2.226

2.261

Anlægsinvesteringer

1.105

 1.119

   964

1.090

1.071

1.089

1.094

1.220

Udgifter i alt

6.492

6.311

6.266

6.354

6.376

6.534

6.569

6.737

Tabel 1 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2011 til 2018. 

Lønudgifterne omfatter bl.a. løn til organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere, kirkegårdsledere og andre medarbejdere ved kirkegården.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

I 2018 havde folkekirkens lokale kasser samlede udgifter på 6,7 mia.kr.

 

 

 Tabel 2: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2018 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lønninger: kirkefunktionærer

1.944

1.911

1.934

1.944

1.974

2.004

2.045

2.074

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.166

1.169

1.122

1.134

1.141

1.157

1.133

Lønninger: lokalt finansierede præster

31

33

35

39

41

42

47

48

Øvrige driftsudgifter

1.709

1.610

1.674

1.663

1.670

1.747

1.721

1.734

Driftsudgift kirkegård

500

474

490

495

485

510

 

506

528

Anlægsinvesteringer

936

974

840

957

945

951

966

1.075

Anlæg, kirkegård

169

144

124

133

126

139

128

145

Udgifter i alt

6.492

6.311

6.266

6.354

6.376

6.534

6.569

6.737

 

Tabel 2 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2011 til 2018.

Tabellen er på løn udspecificeret på løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården og løn til lokalt finansierede præster.

Øvrig drift og anlæg er specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken. Det er dermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet. 

 

 

 Tabel 3: Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. faste 2018 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lokal ligning

5.268

5.330

5.510

5.637

5.678

5.739

5.802

5.795

Indtægter kirkegård

712

707

681

715

742

725

686

668

Øvrige indtægter

294

315

307

306

329

308

313

334

Renteindtægter

-69

-65

-54

-39

-39

-32

-36

-36

Tilskud fra fællesfonden: generelt tilskud

16,8

1,0

0,1

0,1

0,0

 

 

0,2

Tilskud fra staten: istandsættelse

13

15

10

7

9

13

6

6

Indtægter i alt

6.236

6.303

6.454

6.627

6.718

6.754

6.771

6.766

 

 

Tabel 3 viser fordelingen af de lokale kassers indtægter.

I 2018 havde den lokale kirkelige økonomi indtægter for ca. 6,7 mia. kr.

Størstedelen (86 pct.) af indtægterne udgøres af den lokale kirkeskat samt udligningstilskuddet, som ydes af fællesfonden til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet. Sidstnævnte indgår i linjen ”lokal ligning” og udgjorde i 2018 111 mio. kr.

Øvrige indtægter er bl.a. betaling til kirkegårde, boligbidrag fra præster, provster og biskopper samt indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme.   

 

 

 

Tabel 4: Kirkegårdenes økonomi   2018 mio. kr.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.166

1.169

1.122

1.134

1.141

1.157

1.133

Driftsudgift kirkegård

  500

  474

 490

  495

  485

 510

506

528

Anlæg, kirkegård

 169

 144

 124

 133

 126

 139

128

145

Udgifter til kirkegårde i alt

1.872

1.784

1.784

1.751

1.745

1.790

1.791

1.806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter kirkegårde

-712

 -707

 -681

 -715

 -742

 -72

-686

-668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegårde, resultat

1.160

1.076

1.102

1.035

1.003

1.064

1.105

1.139

 

 

 

 

Tabel 4 viser en oversigt over folkekirkens kirkegårdes økonomi.

I 2018 havde kirkegårdene samlet udgifter for 1,8 mia. kr., mens de havde indtægter for 0,7 mia. kr., hvorfor de netto havde udgifter for 1.1 mia. kr. Lønudgifterne til kirkegårdenes personale udgjorde i 2018 62 pct. af kirkegårdenes bruttoudgifter.