Den lokale økonomi - økonomisk oversigt

Tabel 1:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2020 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2020 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2020 priser)

 

Tabel 4: 

Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2020 priser)

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2012 og vises i det seneste løn- og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

 

 

 

 

Tabel 1: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. faste 2020 priser)

  

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lønninger

3.210

3.239

3.205

3.251

3.290

3.354

3.361

3.392

 3.344

Øvrige driftsudgifter

2.109

2.190

2.184

2.181

2.284

2.253

2.289

2.240

 2.223

Anlægsinvesteringer

 1.132

   976

1.103

1.084

1.103

1.107

1.235

1.165

 1.245

Udgifter i alt

6.450

6.405

6.493

6.516

6.677

6.714

6.884

6.797

 6.812

Tabel 1 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2012 til 2020. 

Lønudgifterne omfatter bl.a. løn til organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere, kirkegårdsledere og andre medarbejdere ved kirkegården.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

I 2020 havde folkekirkens lokale kasser samlede udgifter på 6,8 mia.kr.

 

 

 Tabel 2: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2020 priser)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Lønninger: kirkefunktionærer

1.973

1.996

2.007

2.038

2.069

2.111

2.141

2.174

 2.122

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.207

1.158

1.171

1.177

1.194

1.170

1.159

 1.161

Lønninger: lokalt finansierede præster

34

36

40

43

44

48

50

59

 61

Øvrige driftsudgifter

1.629

1.694

1.683

1.690

1.768

1.741

1.754

1.710

 1.696

Driftsudgift kirkegård

480

496

501

491

516

 

512

534

529

 527

Anlægsinvesteringer

986

850

969

956

962

977

1.088

1.018

 1.082

Anlæg, kirkegård

146

126

135

128

141

130

147

147

 163

Udgifter i alt

6.450

6.405

6.493

6.516

6.677

6.714

6.884

6.797

 6.812

 

Tabel 2 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2012 til 2020.

Tabellen er på løn udspecificeret på løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården og løn til lokalt finansierede præster.

Øvrig drift og anlæg er specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken. Det er dermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet. 

 

 

 Tabel 3: Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. faste 2020 priser)

  

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Lokal ligning

5.459

5.643

5.773

5.815

5.878

5.942

5.935

5.914

 5.955

Indtægter kirkegård

716

690

724

751

734

694

676

688

 702

Øvrige indtægter

318

311

310

333

312

317

338

347

 304

Renteindtægter

-66

-55

-39

-40

-32

-37

-37

-28

 -34

Tilskud fra fællesfonden: generelt tilskud

1,0

0,1

0,1

0,0

-

-

0,2

-

  -

Tilskud fra staten: istandsættelse

15

10

7

9

13

6

6

5

 9

Indtægter i alt

6.443

6.599

6.775

6.868

6.905

6.922

6.918

  6.926

 6.936

 

 

Tabel 3 viser fordelingen af de lokale kassers indtægter.

I 2020 havde den lokale kirkelige økonomi indtægter for ca. 6,9 mia. kr.

Størstedelen (86 pct.) af indtægterne udgøres af den lokale kirkeskat samt udligningstilskuddet, som ydes af fællesfonden til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet. Sidstnævnte indgår i linjen ”lokal ligning” og udgjorde i 2020 113 mio. kr.

Øvrige indtægter er bl.a. betaling til kirkegårde, boligbidrag fra præster, provster og biskopper samt indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme.   

 

 

 

Tabel 4: Kirkegårdenes økonomi   (mio. kr. faste 2020 priser)

  

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

  

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.207

1.158

1.171

1.177

1.194

1.170

1.159

 1.161

Driftsudgift kirkegård

  480

 496

  501

  491

 516

512

534

529

 527

Anlæg, kirkegård

 146

 126

 135

 128

 141

130

147

147

 163

Udgifter til kirkegårde i alt

1.829

1.829

1.794

1.789

1.834

1.836

1.851

1.835

 1.851

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indtægter kirkegårde

 -716

 -690

 -724

 -751

 -734

-694

-676

-688

 -702

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kirkegårde, resultat*

1.113

1.139

1.070

1.038

1.100

1.142

1.175

1.148

 1.149

 

 

 

 

*Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser (kirkegårde og - indtil 2009 - præstegårdskasser), har været medregnet to gange. I konsolideringen af folkekirkens økonomi er der taget højde for dette for værdierne i 2013 og frem. På udgiftssiden kan værdierne for 2012 være for høje; afvigelsen skønnes at udgøre 50-100 mio. kr. Endvidere er der for tallene i 2019 og 2020 identificeret visse fejl i konteringerne af indtægter og udgifter i de igangsatte forsøg i ht. lov om forsøg i folkekirken. Det betyder konkret, at de samlede udgifter og indtægter i den lokale økonomi bliver større end de reelt er, da interne overførsler indgår i den samlede opgørelse. Indtægter og udgifter skønnes i 2019 og 2020 at være ca. 120 mio. kr. for høje, svarende til 1,8 % af den samlede lokale økonomi.

 

Tabel 4 viser en oversigt over folkekirkens kirkegårdes økonomi.

I 2020 havde kirkegårdene samlet udgifter for 1,85 mia. kr., mens de havde indtægter for 0,7 mia. kr., hvorfor de netto havde udgifter for 1.1 mia. kr. Lønudgifterne til kirkegårdenes personale udgjorde i 2019 63 pct. af kirkegårdenes bruttoudgifter.