Den lokale økonomi - økonomisk oversigt

Tabel 1:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. Faste 2019 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2019 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. Faste 2019 priser)

 

Tabel 4: 

Kirkegårdenes økonomi (mio.kr. Faste 2019 priser)

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2011 og vises i det seneste løn- og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

 

 

 

 

Tabel 1: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift, anlæg) (mio.kr. faste 2019 priser)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lønninger

3.178

3.109

3.138

3.105

3.150

3.187

3.249

3.256

3.341

Øvrige driftsudgifter

2.209

2.084

2.164

2.158

2.155

2.257

2.226

2.261

2.231

Anlægsinvesteringer

1.105

 1.119

   964

1.090

1.071

1.089

1.094

1.220

1.156

Udgifter i alt

6.492

6.311

6.266

6.354

6.376

6.534

6.569

6.737

6.729

Tabel 1 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2011 til 2019. 

Lønudgifterne omfatter bl.a. løn til organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere, kirkegårdsledere og andre medarbejdere ved kirkegården.

Øvrige driftsudgifter indbefatter udgifter til den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester. 

Anlægsarbejde omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

I 2019 havde folkekirkens lokale kasser samlede udgifter på 6,7 mia.kr.

 

 

 Tabel 2: Folkekirkens lokale kasser, udgifter konsolideret efter art - specificeret (mio.kr. Faste 2019 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lønninger: kirkefunktionærer

1.977

1.943

1.967

1.977

2.008

2.039

2.080

2.109

2.142

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.224

1.185

1.189

1.141

1.153

1.160

1.177

1.152

1.142

Lønninger: lokalt finansierede præster

32

33

35

39

42

43

47

49

58

Øvrige driftsudgifter

1.729

1.629

1.694

1.683

1.690

1.768

1.741

1.754

1.704

Driftsudgift kirkegård

506

480

496

501

491

516

 

512

534

527

Anlægsinvesteringer

950

989

853

971

959

965

980

1.091

1.010

Anlæg, kirkegård

172

146

126

135

128

141

130

147

146

Udgifter i alt

6.589

6.406

6.360

6.449

6.471

6.632

6.668

6.838

6.729

 

Tabel 2 viser fordelingen af udgifterne mellem: løn, øvrig drift og anlæg fra 2011 til 2019.

Tabellen er på løn udspecificeret på løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården og løn til lokalt finansierede præster.

Øvrig drift og anlæg er specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken. Det er dermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet. 

 

 

 Tabel 3: Folkekirkens lokale kasser, indtægter (mio.kr. faste 2019 priser)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lokal ligning

5.348

5.410

5.593

5.772

5.763

5.826

5.889

5.882

5850

Indtægter kirkegård

721

716

690

724

751

734

694

676

685

Øvrige indtægter

298

318

311

310

333

312

317

338

346

Renteindtægter

-69

-66

-55

-39

-40

-32

-37

-37

-28

Tilskud fra fællesfonden: generelt tilskud

17,0

1,0

0,1

0,1

0,0

-

-

0,2

-

Tilskud fra staten: istandsættelse

13

15

10

7

9

13

6

6

5

Indtægter i alt

6.236

6.303

6.454

6.627

6.718

6.754

6.771

6.766

 

 

 

Tabel 3 viser fordelingen af de lokale kassers indtægter.

I 2019 havde den lokale kirkelige økonomi indtægter for ca. 6,9 mia. kr.

Størstedelen (85 pct.) af indtægterne udgøres af den lokale kirkeskat samt udligningstilskuddet, som ydes af fællesfonden til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet. Sidstnævnte indgår i linjen ”lokal ligning” og udgjorde i 2019 112 mio. kr.

Øvrige indtægter er bl.a. betaling til kirkegårde, boligbidrag fra præster, provster og biskopper samt indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme.   

 

 

 

Tabel 4: Kirkegårdenes økonomi   2018 mio. kr.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.224

1.185

1.189

1.141

1.153

1.160

1.177

1.152

1.142

Driftsudgift kirkegård

  506

  480

 496

  501

  491

 516

512

534

527

Anlæg, kirkegård

 172

 146

 126

 135

 128

 141

130

147

146

Udgifter til kirkegårde i alt

1.901

1.811

1.811

1.778

1.772

1.817

1.819

1.834

1.815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter kirkegårde

-721

 -716

 -690

 -724

 -751

 -734

-694

-676

-685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegårde, resultat*

1.180

1.095

1.122

1.054

1.021

1.083

1.125

1.158

1.130

 

 

 

 

*Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for 2011 og 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser (kirkegårde og - indtil 2009 - præstegårdskasser), har været medregnet to gange. I konsolideringen af folkekirkens økonomi er der taget højde for dette for værdierne i 2013 og frem. På udgiftssiden kan værdierne for 2011 og 2012 være for høje; afvigelsen skønnes at udgøre 50-100 mio. kr. Endvidere er der for 2019-tallene identificeret visse fejl i konteringerne af indtægter og udgifter i de igangsatte forsøg i ht. lov om forsøg i folkekirken. Det betyder konkret, at de samlede udgifter og indtægter i den lokale økonomi bliver større end de reelt er, da interne overførsler indgår i den samlede opgørelse. Indtægter og udgifter skønnes at være ca. 120 mio. kr. for høje, svarende til 1,8 % af den samlede lokale økonomi.

 

Tabel 4 viser en oversigt over folkekirkens kirkegårdes økonomi.

I 2019 havde kirkegårdene samlet udgifter for 1,8 mia. kr., mens de havde indtægter for 0,7 mia. kr., hvorfor de netto havde udgifter for 1.1 mia. kr. Lønudgifterne til kirkegårdenes personale udgjorde i 2019 63 pct. af kirkegårdenes bruttoudgifter.