Stift

Et stift er et geografisk afgrænset område, der består af provstier og herunder sogne. Danmark er inddelt i 10 stifter. Der er én domkirke og én biskop i hvert stift.

Kirken i Grønland hører med hensyn til lovgivning og finansiering under Grønlands Selvstyre. 

Folkekirken på Færøerne hører med hensyn til lovgivning og finansiering under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.

 

Nederst på siden kan du finde links til de enkelte stifter.

 

Biskoppen

I hvert stift vælges der en biskop, som er den øverste gejstlige myndighed i stiftet. Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for forhold vedrørende tjenesteboliger for præster, som stiftet skal inddrages i. Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg og er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser. Biskoppen er også klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen har desuden ansvar for administrationen af Folkekirkens Lønservice (FLØS) og for de forhold vedrørende kirkefunktionærer, som stiftet skal inddrages i. 

Biskoppen udgør sammen med direktøren for statsforvaltningen (stiftamtmanden) stiftsøvrigheden. Direktøren for statsforvaltningen kan dog delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere ved statsforvaltningen på kontorchefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand.

Administration af fællesfonden samt overordnet ledelse af stiftsadministrationen blev ved Lov 647 af 12/06/2013 flyttet fra stiftsøvrigeden til biskoppen.

Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg samt, godkendelse af nogle menighedsrådsbeslutninger om kirker og kirkegårde (bygningsarbejder).

Biskoppen og stiftsøvrigheden bistås af stiftsadministrationen, hvis daglige leder er stiftskontorchefen. 

Stiftsadministrationerne finansieres af fællesfonden. 

Stiftsøvrigheden er sammensat, så staten og folkekirken er repræsenteret som ligeværdige parter.

 

Stiftsråd

Siden 1. november 2009 har der i hvert stift skullet være et stiftsråd.  Et stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

 

Stiftsrådets opgaver

Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler.

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for: 

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og bestemmer, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage en bestemt opgave i stiftet.

Herudover kan stiftsrådet drøfte forskellige emner af betydning for det kirkelige liv i stiftet.