Valg til stiftsråd 2017

Ordinært valg til stiftsrådet skal foretages inden udgangen af oktober 2017. Valget gælder fra 1. november, og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

Forud for valget til stiftsrådet indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden 14. august til 3. september 2017. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet.  

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet (menighedsrepræsentanter i Lolland-Falsters Stift)

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og stk. 3. Derimod har en repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, ikke stemmeret ved valg til stiftsråd jf. lov om menighedsråd § 4 sidste pkt. modsætningsvis.

 

Valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet

Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet – bortset fra domprovsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af præsterepræsentanten. 

Kredsen omfatter således alle præster ansat i stiftet uanset ansættelsens længde og uanset, om vedkommende er ansat i et pastorat eller ved en institution.

Provster opfylder også betingelserne for valgret og valgbarhed som præsterepræsentant.

 

Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet

Valgbar er alle provster – bortset fra domprovsten, der er født medlem af stiftsrådet.

Valgret har alle provster – også domprovsten.

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet foretages ved afstemning på et menighedsrådsmøde. Valget aflyses, hvis der kun er afleveret en gyldig kandidatliste. De kandidater, der ikke er valgt, er stedfortrædere, medmindre kandidaten indleverer en særlig stedfortræderliste. Den særlige stedfortræderliste skal være afleveret til valgbestyrelsen senest den 1. november 2017.

Resultatet af valg af menighedsrådsrepræsentant tilføres provstiudvalgets beslutningsprotokol. En udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol sendes straks efter valgets opgørelse til stiftsadministrationen.

Valg af et stifts præsterepræsentanter forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet. Afstemning sker ved en urafstemning blandt stiftets præster. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger og resultatet af valget af præsterepræsentanter indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol.

Valg af et stifts provsterepræsentant forberedes og ledes af domprovsten. Afstemningen sker på et møde. Domprovsten orienterer stiftsadministrationen om valget.

 

Fristerne for afvikling af valg af menighedsrådsrepræsentant, præsterepræsentanter og provsterepræsentant:

14. august 2017: Valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentanter bekendtgør valget.

I perioden 14. august til 3. september 2017 afholdes et offentligt orienterende møde i hvert provsti. På mødet vælges en valgbestyrelse, der forbereder og leder valget af menighedsrepræsentanter fra hvert provsti til stiftsrådet.

I perioden 4. september 2017 til 8. oktober 2017 afholdes et møde for stiftets provster, hvor disse vælger provsterepræsentanten. Domprovsten indkalder til dette møde. Indkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Domprovsten orienterer straks efter mødet stiftsadministrationen om, hvem der er valgt.

Den 11. september 2017 kl. 19.00 udløber fristen for indlevering af kandidatlister til brug for valg af menighedsrådsrepræsentant(er) og præsterepræsentanter til formanden for de respektive valgbestyrelser.

Valgbestyrelserne skal senest 13. september 2017 underrette en kandidatlistes kontaktperson om eventuelle mangler.

Afhjælpning af mangler kan ske indtil 18. september 2017 kl. 19.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til stiftsråd.

 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses):

Valgbestyrelserne aflyser afstemningen og orienterer stiftsadministrationen om valgets resultat. Orientering sker for så vidt angår valg af menighedsrepræsentant ved en udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol, og for så vidt angår valg af præsterepræsentanter ved en udskrift af stiftsrådets beslutningsprotokol.

Valgbestyrelsen orienterer den/de valgte kandidat(er) og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.

Valgbestyrelsen underretter den/de valgte kandidat(er) om, at der senest den 1. november 2017 kan indleveres en særlig stedfortræderliste.

Senest den 24. oktober 2017 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg af præsterepræsentanterne, mens det er valgbestyrelsen i det enkelte provsti, der sørger for offentliggørelse af, hvem der er valg som menighedsrepræsentant.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 24. oktober 2017. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemnings- valg gennemføres):

Vedkommende valgbestyrelse sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.

Den 27. september 2017 er sidste frist for valgbestyrelsens offentliggørelse af kandidater og eventuelle listeforbund ved valg af præsterepræsentanter.

Stemmemateriale ved valg af præsterepræsentanter skal være den enkelte stemmeberettigede præst i hænde senest den 2. oktober.

Stemmematerialet (stemmesedler med tilhørende kuverter) til valg af menighedsrepræsentant skal være formanden for de enkelte menighedsråd i hænde senest 2. oktober 2017.

De lukkede kuverter indeholdende de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2017 kl. 19.00.

Optælling af stemmesedler og opgørelse af valgene skal være afsluttet den 17. oktober 2017. Valgets resultat for valg af menighedsrepræsentant indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. Valgets resultat for valg af præsterepræsentant indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. De valgte repræsentanter og eventuelle stedfortrædere underrettes om valgets resultat.

Senest den 24. oktober 2017 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg af præsterepræsentanterne, mens det er valgbestyrelsen i det enkelte provsti, der sørger for offentliggørelse af, hvem der er valg som menighedsrepræsentant. Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 24. oktober 2017. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Spørgsmål om valget kan rettes til:

Specialkonsulent Jørgen Kroer tlf. nr. 33923927 eller

fuldmægtig Katrine G. Søndergaard tlf. nr. 33923916 eller

på mail til: km@km.dk

Kandidatliste, bekendtgørelse og cirkulære

Bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd - retsinformation.dk.

I bekendtgørelsen henvises til cirkulære nr. 9359 af 19. april 2016 om valg til menighedsråd den 8. november 2016.

Kandidatliste til valg af lægt medlem / læge medlemmer til stiftsråd 2017.