Menighedsrådsvalg 2018

For de menighedsråd, der i 2016 blev valgt for en 2-årig funktionsperiode, nærmer menighedsrådsvalget sig, og ministeriet har nu lavet en tidslinje vedrørende valget.

Den officielle valgdag er tirsdag den 13. november 2018, og menighedsrådsvalget skal afholdes efter de hidtidige regler.

Den 13. november 2018 vælges de menighedsråd, hvor der er opstillet to eller flere kandidatlister, således at valget skal afgøres som et afstemningsvalg i lighed med kommunalvalg og folketingsvalg.

En meget stor del af menighedsrådene vil imidlertid blive valgt ved et aftalevalg, hvor der kun er opstillet en enkelt kandidatliste. For disse menighedsråd vil valget være afgjort nogle uger tidligere, når valgbestyrelsen har konstateret, at der kun er indleveret én kandidatliste, og at denne opfylder de krav, der stilles til en kandidatliste og at kandidaterne er valgbare. 

Reglerne for valget er fastsat i:

·        Lov om valg til menighedsråd 

·        Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016.

·         Vejledning om struktur og offentligt opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016.

·         Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

·        Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i flersognspastorater.

·        Bekendtgørelse om udarbejdelse og fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

Reglerne kan findes på www.retsinformation.dk.

Et overblik over valget kan ses i tidsskema vedrørende menighedsrådsvalg 2018:

·         Tidslinje for menighedsrådsvalget den 13. november 2018

Blanketter, som er obligatoriske at anvende kan ses her:

·       Kandidatliste

·        Bestilling af valgliste og valgkort til menighedsrådsvalg

·        Beslutningsprotokol - Afstemningen aflyses

·        Beslutningsprotokol - Afstemningsvalg

·        Beslutningsprotokol - Fælles menighedsråd

I det følgende gives en kort beskrivelse af reglerne om opstilling af kandidater, valgret og valgbarhed.

Opstilling af kandidater

Forberedelserne til valget tager for alvor fart efter sommerferien. 

Det siddende menighedsråd skal fastsætte antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer for den kommende funktionsperiode efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen.

Reglerne for opstilling og indlevering af kandidatlister skal bekendtgøres ved gudstjenesterne den 2. og 9. september 2018. Reglerne skal også bekendtgøres i dagblade eller lokalaviser i løbet af første halvdel af september. 

Hvert menighedsråd skal senest den 18. september 2018 holde et offentligt orienteringsmøde. Ved dette møde skal der orienteres om menighedsrådets arbejde siden valget i 2016 og om kommende opgaver. 

Kirkeministeren og formanden for Landsforeningen af Menighedsråd har med et brev til de menighedsråd, der skal have menighedsrådsvalg i 2018, opfordret til at de afholder et opstillingsmøde samtidig med orienteringsmødet.

Formålet med at afholde et offentligt orienterings- og opstillingsmøde er at få flere kandidater til at stille på og at få et tilstrækkeligt antal stedfortrædere til den kommende funktionsperiode.

Orienterings- og opstillingsmødet bør afvikles som beskrevet i vejledning om struktur og offentligt opstillingsmøde, der blev udstedt i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2016. 

Kandidatlister kan tidligst indleveres til menighedsrådets valgbestyrelse tirsdag 25. september kl. 19.00. Kandidatlister skal senest være indleveret tirsdag 2. oktober kl. 19.00. 

Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 og op til det dobbelte af det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Kandidaterne skal skriftligt tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. 

Valgret og valgbarhed

Valgret til menighedsrådsvalg har som hovedregel ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller mindst har haft fast bopæl i riget i det seneste år forud for valgdagen. Medlemmer af en valgmenighed har dog ikke valgret. 

Som hovedregel er alle, der har valgret, også valgbare og kan opstille som kandidater. Præster, der er ansat i folkekirken, er dog ikke valgbare. Kirkefunktionærer og andre medarbejdere ved kirke eller kirkegård, der er ansat for mere end en måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer er ikke valgbare til menighedsrådet ved den kirke, hvor de er ansat. 

Man har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor man bor. 

Sognebåndsløsere kan, samtidig med at de løser sognebånd, meddele, at de ønsker at udøve deres valgret og valgbarhed i det sogn, hvor den præst, de løser sognebånd til, er ansat. Hvis en sognebåndsløser ønsker at flytte sin valgret tilbage til bopælssognet, skal aftalen om sognebåndsløsning opsiges. 

Hvis man flytter fra et sogn til et andet inden for samme pastorat, kan man meddele, at man ønsker at udøve sin valgret i det sogn, man er flyttet fra. Det skal meddeles senest fire uger efter flytningen. Hvis man på et tidspunkt beslutte, at man i stedet vil udøve sin valgret i det nye bopælssogn, skal det meddeles til sognepræsten. 

Personer, som er bosat i flersognspastorater, kan meddele, at de ønsker at udøve deres valgret og valgbarhed i et andet sogn end bopælssognet. Det skal meddeles senest fire uger efter oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet. Hvis personen, bosat i et flersognspastorat, ønsker at flytte sin valgret tilbage til bopælssognet, skal det meddeles til sognepræsten.