Menighedsrådsvalg 2022

I år skal der være valg til menighedsråd, der har en funktionsperiode på 2 år. 

Du kan orientere dig om valgloven via nedenstående link:

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Menighedsrådsmedlemmer kan med fordel orientere sig om valget i Valgvejledningen, der er tilgængelig på Den digitale Arbejdsplads (DAP)

Kontakt Kirkeministeriet

Du er også velkommen til at kontakte Kirkeministeriet på tlf. nr. 33923390. På valgdagen den 20. september 2022 vil telefonerne være åbne efter kl. 17 på 70202595.

For hjælp og bistand til Valgsystemet skal du kontakte Folkekirkens it.

Orienteringsmøde

I år skal orienteringsmødet afholdes senest den 10. maj 2022 . Menighedsrådet skal senest to uger innden orienteringsmødet bekendtgøre tid og sted for mødet ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Indkaldelse til og annoncering af valgforsamlingen

Valgbestyrelsen skal senest 4 uger inden valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 23. august 2022, bekendtgøre, at der holdes valgforsamling. For at synliggøre mødet overfor en bred en kreds af interesserede mødedeltagere, skal valgbestyrelsen som minimum bekendtgøre tid og sted både ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver. 

Valgforsamling

Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 20. september 2022 og skal afvikles efter en fast dagsorden.

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Ekstraordinær valgforsamling

Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der afholdes en ekstraordinær valgforsamling.

Valgbestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære valgforsamling senest en uge efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 27. september 2022. Bekendtgørelsen skal ske på samme måde som ved den ordinære valgforsamling.

En ekstraordinær valgforsamling skal afholdes tirsdag den 11. oktober 2022.

På den ekstraordinære valgforsamling, som afvikles på samme måde som den ordinære valgforsamling, foretages der alene udfyldningsvalg. Der stemmes således kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Offentliggørelse af resultatet

Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen orienterer samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg.

Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 27. september 2022.

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som stedfortrædere, og offentliggørelsen skal derfor som minimum ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

Hvis der er afholdt en ekstraordinær valgforsamling offentliggøres resultatet af denne valgforsamling hurtigst muligt og senest en uge efter den ekstraordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 18. oktober 2022.

Indberetning i Valgsystemet af valgets resultat

Valgbestyrelsen har ansvaret for at indberette resultatet af valgforsamlingen i Valgsystemet. Valgbestyrelsen skal blandt andet indtaste oplysninger om kandidater og stedfortrædere samt valgets resultat.

Efter valgforsamlingen og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 27. september 2022, indtaster valgbestyrelsen resultatet af valgforsamlingen i Valgsystemet.

Hvis der er afholdt en ekstraordinær valgforsamling, skal valgbestyrelsen indtaste resultatet af denne valgforsamling hurtigst muligt og senest en uge efter den ekstraordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 18. oktober 2022.

Indtastningen foretages af valgbestyrelsens formand eller af en person, der er bemyndiget hertil af valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsens formand har automatisk adgang til Valgsystemet.

Hvis valgbestyrelsen ønsker, at stiftsadministrationen skal varetage indtastningsopgaverne, skal valgbestyrelsen angive dette i Valgsystemet senest den 16. september 2022. Valgbestyrelsen har dog fortsat ansvaret for, at oplysningerne bliver tastet korrekt og skal sørge for at give oplysningerne til stiftsadministrationen inden for de respektive frister.

Eventuelt afstemningsvalg

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 18. oktober 2022, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Afstemningsvalget skal afholdes den 22. november 2022.

Valgbestyrelsen skal i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre muligheden for at udløse afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste.

Valgret og valgbarhed

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være medlem af folkekirken
 • Du skal være fyldt 18 år på valgdagen
 • Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen
 • Ikke være medlem af en valgmenighed
 • Være optaget på valglisten i sognet.

For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over betingelserne om valgret desuden et krav, at du:

 • Ikke er ansat som præst i folkekirken
 • Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Du kan ikke være stiller for listen samtidig med, at du er kandidat på samme liste (men du må gerne være stiller på én liste, samtidig med at du er kandidat på en anden liste).

Du har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor du bor. Der gælder særlige regler i følgende tilfælde:

 1. Har du løst sognebånd, kan du samtidig med sognebåndsløsningen vælge at flytte din valgret/valgret til sognebåndsløserpræstens sogn.
 2. Flytter du inden for et pastorat med flere sogne, kan du senest fire uger efter flytningen meddele en af pastoratets præster, at du fortsat ønsker at stemme/opstille i dit tidligere bopælssogn.
 3. Bor du i et i nyoprettet flersognspastorat eller i et flersognspastorat, der ændres, kan du vælge at udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn end bopælssognet. Du skal meddele dette til sognepræsten senest fire uger pastoratets oprettelse eller ændring af flersognspastoratet.
 4. Flytter du til et flersognspastorat, kan du vælge at udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn i pastoratet end dit nye bopælssogn. Du skal meddele dit valg til sognepræsten senest fire uger efter, at du er flyttet til pastoratet. 

Klager over valgbestyrelsen og valget

Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 29. november 2022.

Inden biskoppen træffer afgørelse, indhentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen. 

Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2022 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn.

Behandling af personoplysninger 

Oplysninger om behandling af personoplysninger i forbindelse med menighedsrådsvalget kan findes her.

GDPR-vejledning vedr. blanketter til menighedsrådsvalget 2022 kan findes her.