Information fra Pensionskassen af 1950

23. december 2021

Finansloven for 2022 blev vedtaget af Folketinget den 22. december 2021, og der er dermed truffet politisk beslutning om omdannelse af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning. Det betyder, at Pensionskassen af 1950 pr. 1. januar 2022 omdannes til en statslig pensionsordning, der administreres af Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Du kan her læse mere om, hvilken betydning det har.

9. november 2021

Den 6. oktober 2021 blev der afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Pensionskassen af 1950. På mødet behandlede bestyrelsen bl.a. indkomne ansøgninger om oprykning til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende.

Ansøgerne får direkte besked om afgørelsen fra Pensionskassen.

Bestyrelsen mødes igen den 2. december 2021 hvor der afholdes ordinært bestyrelsesmøde. Også på dette møde vil bestyrelsen bl.a. behandle modtagne ansøgninger om oprykning til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende. Ansøgninger som ønskes behandlet på dette bestyrelsesmøde skal indsendes til Pensionskassen så de er Pensionskassen i hænde senest den 22. november 2021.

Det følger af § 8, stk. 4 i vedtægten for Pensionskassen af 1950, at der skal foreligge særlige grunde, såfremt et medlem skal kunne oprykkes til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende. I vurderingen heraf lægges der bl.a. vægt på, at:

  • Den udbetalte løn skal overstige slutløn i lønramme 16/31
  • Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt at lønnen svarer til LR 34
  • For at blive oprykket til lønramme 34 skal stillingen indholdsmæssigt og kvalitativt adskille sig fra en ’normal’ stilling i Pensionskassens regi.

For at give bestyrelsen det bedst mulige grundlag for at behandle ansøgningen, skal ansøgningen indeholde en uddybende begrundelse med oplysninger om de særlige grunde m.v., der taler for en oprykning til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende. Det er i sig selv ikke en særlig grund, at lønnen svarer til LR 34. Ansøgning skal vedlægges følgende dokumentation:

  • En motiveret ansøgning med de særlige grunde, der taler for en oprykning til lønramme 34
  • Dokumentation for vedkommendes aktuelle lønniveau
  • Arbejdsgivers holdning til ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at en evt. oprykning til lønramme 34 er personlig, så længe man er ansat i den samme stilling. Stillingen ’beholder’ ikke klassificeringen ved ledighed eller genbesættelse.

Vedr. ansøgning om oprykning til lønramme 34

15. september 2021

Ansøgninger om oprykning til lønramme 34 (i pensionsmæssig sammenhæng) behandles af pensionskassens bestyrelse. Denne praksis følger af § 8, stk. 4 i vedtægten for Pensionskassen af 1950.

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i Pensionskassen af 1950 den 6. oktober 2021. På dette møde vil allerede modtagne ansøgninger om oprykning til lønramme 34 (i pensionsmæssig sammenhæng) blive behandlet, ligesom ansøgninger, der er modtaget i Kirkeministeriet senest torsdag den 30. september 2021, vil blive behandlet på mødet.

Ansøgninger som modtages efter den 30. september 2021 behandles på et ordinært bestyrelsesmøde i slutningen af året 2021. Så snart datoen for det ordinære bestyrelsesmøde er endeligt fastsat, vil tidsfristen for rettidig indsendelse af ansøgninger til Kirkeministeriet blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Dokumentation for de evt. særlige grunde, der taler for en oprykning til LR 34
  • Dokumentation for vedkommendes aktuelle lønniveau
  • Dokumentation for arbejdsgivers holdning til ansøgningen.

En allerede indsendt ansøgning kan suppleres med nye oplysninger inden for de udmeldte tidsfrister, jf. ovenfor. med tydelig henvisning til den tidligere indsendte ansøgning.

 

Opdateret information vedr. lønramme 34

 

13. september 2021

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tidligere overfor Pensionskassen tilkendegivet, at der, skulle ske en suspendering af den praksis, som Pensionskassen hidtil har fulgt, indtil der forelå en vurdering fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nu vendt tilbage til sagen, og udtaler følgende:

 

”Af vedtægtens § 8, stk. 4 fremgår følgende:

 

Såfremt den lønning, der udbetales til et medlem, er lavere end den i § 2, stk. 3, l. pkt., fastsatte, træffer pensionskassens bestyrelse bestemmelse om, hvilken Iønning, der skal lægges til grund ved beregning af pension. Er lønningen højere, kan bestyrelsen, når særlige grunde taler derfor, med Finansministeriets [Skatteministeriet] og Kirkeministeriets godkendelse træffe bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket omfang den højere lønning skal lægges til grund ved beregning af pension.”

 

Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har siden 2019 foretaget et serviceeftersyn af administrationsgrundlaget for Pensionskassen af 1950. Gennemgangen har bl.a. vist, at der har været en administrativ praksis med pensionsmæssig oprykning til lønramme 34 i forhold til et på forhånd fast antal stillinger (”lodsystem”), hvor DSUK og fri- og valgmenighederne har haft nogle ”lodder”, hvorefter medlemmer af disse har kunnet oprykkes til lønramme 34, når der blev et ”lod” ledigt ved et medlems pensionering. Gennemgangen har ikke kunnet nærmere klarlægge, efter hvilke kriterier disse ”lodder” er blevet fordelt efter – hverken i forholdet mellem DSUK og fri- og valgmenighederne eller i forhold til udvælgelsen af de konkrete medlemmer, der er blevet oprykket.

 

Denne administrative praksis er ikke i overensstemmelse med vedtægten, da den reelt har ’låst’ det til enhver tid værende antal ’lodder’, og således afskåret den i vedtægten forudsatte individuelle og konkrete vurdering i forhold til, hvem der kunne/burde oprykkes til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende. Det kan muligvis også have afskåret medlemmer af Pensionskassen af 1950 fra at søge om pensionsmæssig oprykning.

 

Vedtægten fastsætter som nævnt ovenfor, at bestyrelsen – med Skatteministeriets og Kirkeministeriets godkendelse - kan træffe afgørelse om pensionsmæssig oprykning til lønramme 34 efter ansøgning, når særlige forhold taler derfor.

 

Vedtægtens mulighed for pensionsmæssig oprykning til lønramme 34 vil blive videreført i det regulativ, der udsendes, såfremt Pensionskassen af 1950 omdannes til en statslig pensionsordning. Der vil således også være mulighed for at ansøge om pensionsmæssig oprykning til lønramme 34 efter den påtænkte omdannelse af pensionskassen.”

 

28. maj 2021

På et medlemsmøde den 20. maj 2021 fremsatte regeringens repræsentanter i bestyrelsen for Pensionskassen af 1950, dvs. Kirkeministeriet som formand og Skatteministeriet ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som næstformand, forslag om en omdannelse af Pensionskassen. Der var stort fremmøde til medlemsmødet og mange spørgsmål, og det viste sig ikke muligt på den afsatte tid at besvare alle spørgsmål. Formanden besluttede derfor at udskyde afstemningen til et nyt medlemsmøde den 31. maj 2021, og det blev aftalt, at spørgsmål, som blev fremsendt til Kirkeministeriet senest den 25. maj 2021, i størst muligt omfang ville blive besvaret på Pensionskassens hjemmeside.

I de indledende bemærkninger på medlemsmødet understregede formanden, at forslaget om en omdannelse af pensionskassen ikke er rettet mod hverken folkekirken eller de private kirkelige institutioner, og at der tværtimod er en bred anerkendelse af det arbejde, de private kirkelige institutioner udfører, både i deres samarbejde med folkekirken og med den øvrige del af samfundet.

Omdannelsen af pensionskassen er alene udtryk for en normalisering af ansættelsesformerne i det, der principielt er private ansættelsesforhold, og i en situation, hvor tjenestemandsansættelser i det offentlige er langt mindre udbredte i dag, end de var i 1950, da pensionskassen blev etableret.

Ønsket om en normalisering af ansættelsesvilkårene er på samme måde baggrunden for, at de fleste andre tilsvarende statsgaranterede pensionskasser er blevet omdannet i de senere år. Det drejer sig blandt andet om Pensionsordningen af 1925 for private Eksamensskoler, Pensionsordningen for lærere i friskoler og efterskoler og Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. Pensionskassen af 1950 er således i dag én af blot to tilbageværende pensionskasser af sin art.

Formanden orienterede endvidere om, at Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i løbet af 2019-2020 gennemførte et eftersyn af Pensionskassen af 1950, herunder af administration og vedtægt. På den baggrund er det vurderingen, at pensionskassen ikke længere er tidssvarende.

Forholdene på det danske arbejdsmarked har således ændret sig markant siden 1950’erne. Ikke mindst er tjenestemandsansættelse væsentligt mindre udbredt i dag, hvor ansættelse på overenskomstvilkår med bidragsfinansierede pensionsordninger er langt det almindeligste på det danske arbejdsmarked, både i det private og i det offentlige. Det gælder også i folkekirken, hvor langt de fleste kirkefunktionærer og en stigende andel af folkekirkens præster (pt. omkring en femtedel) er ansat på overenskomstvilkår.

En gennemgang af Pensionskassens nuværende medlemmer viser desuden, at kun omkring 20 pct. har søgt optagelse i pensionskassen direkte fra en tjenestemandsansættelse i folkekirken. Pensionskassen vurderes på den baggrund i praksis kun i begrænset omfang at understøtte muligheden for at skifte mellem tjenestemandsansættelse i folkekirken og ansættelse i de omfattede private kirkelige organisationer.

I stedet indebærer Pensionskassen af 1950 i realiteten, at der er stillinger i private kirkelige institutioner, som pensionsmæssigt er stillet bedre end tilsvarende overenskomstansatte præster i folkekirken, og bedre end andre privatansatte. Hertil kommer, at det i henhold til vedtægterne kun er udvalgte private kirkelige organisationer, som har det privilegium. Formanden pegede på, at det umiddelbart er vanskeligt at opretholde en sådan forskelsbehandling i lyset af grundlæggende ligebehandlingsprincipper.

Formanden anførte, at en omdannelse ikke kommer til at påvirke de nuværende medlemmer i pensionskassen, som bevarer deres optjening af ret til tjenestemandslignende pension, så længe deres nuværende ansættelsesforhold varer. De nuværende medlemmers pension vil fremover blive administreret af Udbetaling Danmark.

De private kirkelige institutioner, som i dag har medarbejdere i Pensionskassen, vil efter en omdannelse skulle tilbyde deres medarbejdere en bidragsfinansieret pensionsordning på linje med, hvad der gælder for andre private arbejdsgivere. Det kunne fx være i PFA Pension, hvor de overenskomstansatte præster i folkekirken også er pensionsdækket i dag.

Det vil indebære en vis merudgift for de berørte arbejdsgivere, da arbejdsgiverbidraget til Pensionskassen af 1950 kun er 1,5 procent. Formanden anførte i den forbindelse, at regeringen er særligt opmærksomme på Danske Sømands- og Udlandskirker og Dansk Kirke i Sydslesvig, som begge har deres præster i Pensionskassen, og hvis præstelønninger delvist finansieres af et tilskud på finansloven. Regeringen er derfor indstillet på at kompensere DSUK og DKS i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger i form af en forhøjelse af tilskuddet, som tager højde for et arbejdsgiverbidrag svarende til bidraget for overenskomstansatte præster.

21. maj 2021

I tilknytning til den påtænkte omdannelse af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner blev der den 20. maj 2021 afholdt virtuelt medlemsmøde i Pensionskassen af 1950. Mødet var indkaldt med henblik på at stemme om en omdannelse, som betyder, at Pensionskassen nedlægges i den nuværende form og omdannes til en statslig pensionsordning, der administreres i Udbetaling Danmark. Det vil kræve en ændring af vedtægten, som skal besluttes ved afstemning på et medlemsmøde.

Der var stort fremmøde til medlemsmødet og da spørgelysten var stor, viste det sig ikke muligt på den afsatte tid at besvare de mange spørgsmål eller at gennemføre medlemsafstemning om omdannelse af pensionskassen. 

Af respekt for medlemmernes interesser valgte formandskabet derfor at udskyde afstemningen til et nyt medlemsmøde den 31. maj 2021.

Frem mod afstemningen vil medlemmer og institutioner have mulighed for at stille yderligere spørgsmål. Spørgsmålene kan indsendes til pensionskassen km@km.dk, så de er pensionskassen i hænde senest den 26. maj 2021.

Kirkeministeriet opretter en FAQ med spørgsmålene, som offentliggøres her på pensionskassens hjemmeside. FAQ’en vil løbende blive opdateret frem mod medlemsmødet. Derudover offentliggøres hovedbudskaberne fra medlemsmødet den 20. maj 2021 om baggrundenden for den påtænkte omdannelse her på hjemmesiden.

Medlemmer og institutioner vil inden medlemsmødet den 31. maj 2021 få tilsendt hovedbudskaberne fra medlemsmødet samt en samlet FAQ.

Påtænkt omdannelse af Pensionskassen af 1950.

10. maj 2021

På baggrund af en indstilling fra Kirkeministeriet, Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet ønsker regeringen at omdanne Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Omdannelsen betyder, at Pensionskassen nedlægges i dens nuværende form og omdannes til en statslig pensionsordning, der administreres i Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark står allerede i dag for udbetaling af pensionerne. Staten hæfter som hidtil fuldt ud for medlemmernes krav på pension.

For alle nuværende medlemmer i Pensionskassen af 1950 vil en omdannelse ikke få direkte betydning. I forbindelse med en omdannelse af pensionskassen vil der formelt skulle udstedes et regulativ til afløsning af Pensionskassens vedtægt, som herefter vil være det juridiske grundlag for medlemmernes krav på pension. Medlemmernes pensionsrettigheder vil således blive videreført uændret.

En omdannelse medfører, at Pensionskassen af 1950 fra den 1. januar 2022 ikke optager nye medlemmer, og at bestyrelsen samtidig nedlægges.

Lignende statsgaranterede pensionskasser er i dag lukket for tilgang, fx Pensionskassen for Erhvervsskoler og Pensionskassen for højskoler mv. og er på tilsvarende vis blevet omdannet til statslige pensionsordninger, der ligeledes administreres i Udbetaling Danmark.

Pensionskassens bestyrelse, institutioner med medlemmer i Pensionskassen og aktive medlemmer af Pensionskassen orienteres særskilt om processen.

 

 

Information vedr. oprykning til lønramme 34 for medlemmer af Pensionskassen af 1950

15. marts 2021

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har overfor Pensionskassen tilkendegivet, at der, som følge af det manglende hjemmelsgrundlag i vedtægten for en oprykning, skal ske en suspendering af den praksis, som Pensionskassen hidtil har fulgt, indtil der foreligger en vurdering fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Konkret betyder det, at der i øjeblikket ikke kan foretages oprykning af nogen medlemmer i pensionskassen ej heller af medlemmer, som enten er på vej til at fratræde, eller som er fratrådt. Disse medlemmer vil ikke efterfølgende kunne søge og gøre krav på en oprykning til lønramme 34, som får pensionsmæssig virkning, idet det er en forudsætning, at medlemmet er indplaceret på lønrammen (skalatrinnet) før pensioneringstidspunktet.

Pensionskassen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vurdering foreligger. Der henvises til at følge med her på hjemmesiden, hvor vurderingen vil blive offentliggjort.