Mission, vision og strategiske målsætninger

Kirkeministeriets mission

Kirkeministeriet er bindeleddet mellem stat og kirke og samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke.

 

Kirkeministeriets vision

Kirkeministeriet giver kirken en plads i fremtidens Danmark og arbejder for retten til frit at dyrke sin tro.

 

Kirkeministeriets strategiske målsætninger 2018-2021

Kirkeministeriets strategiske målsætninger udmønter ministeriets mission og vision i et 3-5-årigt perspektiv og sætter rammerne for sammenhængende styring med fokus på kerneopgaven i Kirkeministeriet.

Kirkeministeriets varetager opgaver vedrørende den danske folkekirke og trossamfund uden for folkekirken.

Folkekirkens særstilling i Danmark er bestemt i grundloven. Folketinget og regeringen er lovgiver for folkekirken, og Kirkeministeriet er folkekirkens øverste, administrative myndighed, samtidig med at der er et udstrakt, lokalt selvstyre.

Folkekirken har en lang tradition for decentral opbygning på grundlag af de lokale sognemenigheder, og der er ikke noget demokratisk, kirkeligt organ på landsplan med generel kompetence til at drøfte eller tage stilling til folkekirkelige forhold. Det stiller særlige krav til Kirkeministeriets varetagelse af sine opgaver i forhold til folkekirken.

Retten til frit at dyrke sin tro i trossamfund uden for folkekirken er også grundlovssikret. Kirkeministeriet har bl.a. ansvaret for tilsyn med andre trossamfund, som ønsker officiel anerkendelse.

Kirkeministeriets mission og vision er formuleret i dette lys.

Med henblik på at sikre en sammenhængende styring af Kirkeministeriets indsats fastlægger ministeriet et antal strategiske målsætninger med udgangspunkt i mission og vision og med et 3-5-årigt perspektiv. De strategiske målsætninger tilpasses i lyset af regeringsgrundlag og-politik på Kirkeministeriets område.

De strategiske målsætninger suppleres årligt med et antal 1-2-årige prioriteter. Som led i den løbende opfølgning udarbejdes relevant og beslutningsunderstøttende ledelsesrapportering til vurdering af målopnåelse og ressourceforbrug.

 For perioden 2018-2021 har Kirkeministeriet følgende tre strategiske målsætninger:

1. Understøtte og udvikle de politiske og retlige rammer for folkekirken og andre trossamfund i Danmark

Det særlige forhold mellem kirke og stat i Danmark indebærer blandt andet, at folkekirkens styre ordnes ved lov vedtaget af Folketinget og forvaltes af regeringen med skønsomhed og i dialog med folkekirkelige repræsentanter. Kirkeministeriet bistår kirkeministeren i relationen med såvel Folketinget som folkekirkens myndigheder, institutioner og interessenter.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre rettidig og gennemtænkt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og implementering af lovforslag, betjening af Folketinget, samt sekretariatsbetjening af lovforberedende og andre udvalg om folkekirkens og andre trossamfunds forhold.

2. Understøtte og udvikle effektiv administration og brugerrettede løsninger i folkekirken

En nutidig kirke kræver nutidige rammer og redskaber, som kan bidrage til en ressourcebevidst, langsigtet og udviklingsorienteret understøttelse af folkekirkens liv og vækst i dialog og samarbejde med kirkens interessenter.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre effektiv organisation, styring og udvikling af folkekirkens økonomi, bygninger, personale og it-løsninger. Det skal ske i et samspil mellem udvikling og forvaltning af de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer; udvikling og brug af tværgående tiltag inden for økonomistyring, digitalisering, personalepolitikker og samarbejdsformer; samt udvikling af tidssvarende og brugerrettede løsninger og ydelser.

3. Sikre transparent og smidigt tilsyn med anerkendte trossamfund i Danmark

Den nye trossamfundslov trådte i kraft den 1. januar 2018 og indfriede dermed grundlovens § 69 om, at forholdene for andre trossamfund end folkekirken skal ordnes ved lov. Centralt for loven er fastholdelse af den lange og grundlovssikrede tradition for religionsfrihed i Danmark. Loven pålægger Kirkeministeriet løbende at føre tilsyn med anerkendte trossamfund i Danmark.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre et transparent og smidigt tilsyn med trossamfund uden for folkekirken, herunder med anerkendelse af trossamfund, offentliggørelse af regnskaber og vedtægter samt tildeling af vielsesbemyndigelse til forkyndere.