Mission, vision og strategiske målsætninger

Kirkeministeriets mission

Kirkeministeriet er bindeleddet mellem stat og kirke og samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke.

 

Kirkeministeriets vision

Kirkeministeriet giver kirken en plads i fremtidens Danmark og arbejder for retten til frit at dyrke sin tro.

 

Kirkeministeriets strategiske målsætninger 2022-2026

Kirkeministeriets strategiske målsætninger udmønter ministeriets mission og vision i et 3-5-årigt perspektiv og sætter rammerne for sammenhængende styring med fokus på kerneopgaven i Kirkeministeriet.

For perioden 2022-2026 har Kirkeministeriet følgende tre strategiske målsætninger:

1. Understøtte og udvikle de politiske og retlige rammer for folkekirken og andre trossamfund i Danmark

Det særlige forhold mellem kirke og stat i Danmark indebærer blandt andet, at folkekirkens styre ordnes ved lov vedtaget af Folketinget og forvaltes af regeringen med skønsomhed og i dialog med folkekirkelige repræsentanter. Kirkeministeriet bistår kirkeministeren i relationen med såvel Folketinget som folkekirkens myndigheder, institutioner og interessenter. Kirkeministeriet bistår endvidere med faglig rådgivning om trossamfundsrelaterede spørgsmål, også på andre ministerområder.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre rettidig og gennemtænkt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og implementering af lovforslag, betjening af Folketinget, samt sekretariatsbetjening af lovforberedende og andre udvalg om folkekirkens og andre trossamfunds forhold.

2. Understøtte og udvikle effektiv administration og brugerrettede løsninger i folkekirken

En nutidig kirke kræver nutidige rammer og redskaber, som kan bidrage til en ressourcebevidst, langsigtet og udviklingsorienteret understøttelse af folkekirkens liv og vækst i dialog og samarbejde med kirkens interessenter.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre effektiv organisation, styring og udvikling af folkekirkens økonomi, bygninger, personale og it-løsninger. Det skal ske i et samspil mellem udvikling og forvaltning af de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer; udvikling og brug af tværgående tiltag inden for økonomistyring, digitalisering, personalepolitikker og samarbejdsformer; samt udvikling af tidssvarende og brugerrettede løsninger og ydelser.

3. Sikre åbenhed om anerkendte trossamfunds forhold

Trossamfund har mulighed for at opnå officiel anerkendelse og dermed adgang til at ansøge relevante myndigheder om visse fordele mod opfyldelse af yderligere krav. Anerkendelse giver omvendt pligt til at offentliggøre en række oplysninger om organisation, trosgrundlag og økonomi. Kirkeministeriet behandler ansøgninger om anerkendelse og fører tilsyn med anerkendte trossamfunds overholdelse af oplysningspligten.

Det er en strategisk målsætning for Kirkeministeriet at sikre åbenhed om anerkendte trossamfunds forhold i forbindelse med anerkendelse, offentliggørelse af regnskaber og vedtægter mv., samt tildeling af vielsesbemyndigelse til forkyndere.