Lokale regler og rammer

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

Benyttelse
Gravsteders størrelse
Fredningstid
Takster

De lokale regler og rammer for brugen af kirkegårdene skal fastlægges i kirkegårdsvedtægten.

Der skal ved enhver kirkegård være en vedtægt for orden på kirkegården og dennes benyttelse. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om gravstedernes størrelse og fredningstidens længde. Desuden skal der i vedtægten fastsættes takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder.

 

Generelt kan man sige, at alle regler, som begrænser, hvad man må foretage sig på kirkegården, skal være indarbejdet i kirkegårdsvedtægten, for at man kan kræve dem overholdt. Reglerne behøver ikke være ens for hele kirkegården. Der kan laves forskellige regler for forskellige dele af kirkegården, f.eks. med hensyn til udformning af gravsteder og gravminder. Man kan således også for nogle afsnit af kirkegårdene fastsætte regler, som imødekommer ønsker fra mennesker, der ikke er medlemmer af folkekirken.