Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Den Folkekirkelige Udviklingsfond yder økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke.

Den folkekirkelige Udviklingsfond blev etableret i 2007 og uddeler ca. 2 mio. kr. årligt. I alt har 193 projekter fået tilsagn om støtte fra udviklingsfonden.

Indsatsområde 2020: Unge og Kirken

I de fleste år har der været udmeldt en række områder, der har fået særligt fokus ved uddelingen af årets pulje. På samme måde er det for 2020 besluttet, at det overordnede fokusområde er Unge og Kirken, med særligt fokus på unge i konfirmationsalderen.

Ansøgningsfristen for projekter, der ønsker at opnå støtte i 2020 er 1. november 2019.  Link til ansøgningsskemaet findes i bunden af denne side.

Fokusområde 2020: Unge og Kirken

Den Folkekirkelige Udviklingsfond vil i 2020 støtte projekter, som har til formål at fremme relationen mellem folkekirken og de unge i aldersgruppen 13-25. Indsatsområdet Unge og Kirken kan indeholde en flerhed af projekter, men for 2020 vil der være et særligt fokus på projekter, som henvender sig til sårbare unge og unge i konfirmationsalderen, herunder unge der vælger at blive døbt i konfirmationsalderen.  

Medierne er fulde af historier om unge med ondt i livet – det kan dreje sig om alt fra forvirring, rodløshed og tristhed over mere alvorlige tilstande som angst, depression og til mere alvorlige diagnoser som selvskade og spiseforstyrrelser.

Det rammer i meget forskellige grader: For de fleste fører det heldigvis ikke til direkte psykiatriske diagnoser, men ikke desto mindre er der i forhold til behovet få steder at henvende sig om de små og store spørgsmål til livet, som de 13-15-årige i særdeleshed går og spekulerer over.

Folkekirken er et af de få steder. Med sin tilstedeværelse over alt i landet kan kirken i samarbejde med det øvrige lokalsamfunds institutioner og ressourcepersoner fra f.eks. skoler, SFO og ungdomsklubber tillige med andre foreninger i civilsamfundet skabe rum for samtaler om livets største spørgsmål. De møder ønsker Folkekirkens Udviklingsfond at fremme.

Det særlige indsatsområde for 2020 er Unge og Kirken med henblik på unge i aldersgruppen 13-25 år – med særligt fokus på de unge i konfirmationsalderen. 

Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af unge, der bliver døbt i konfirmationsalderen. Kirken kommer m.a.o. i vidt omfang i kontakt med de unge i aldersgruppen, og denne kontakt vil Udviklingsfonden gerne støtte via projekter, der sigter mod de unge, hvor de allerede er – det kan f.eks. være projekter, der rækker ud over det kirkelige rum i form af de digitale platforme eller andre lokalt forankrede klubber og /eller foreninger. Den Folkekirkelige Udviklingsfond vil i 2020 støtte projekter, der fremmer relationen mellem de unge og folkekirken.  

Udviklingsfonden yder ikke støtte til enkelte personers studie-eller uddannelsesprojekter. Støtte ydes som startkapital. Der kan ikke ydes støtte til rene driftsudgifter.

Ved bedømmelsen af ansøgningerne lægges der vægt på følgende:

·         At projektet tilgodeser årets fokusområder, herunder et eller flere af de tre særlige indsatsområder beskrevet ovenfor.

·         At projektet / initiativet er nyskabende og sandsynliggør en klar nyttevirkning for folkekirken

·         At projektet / initiativet har bred geografisk dækning, f.eks. indebærer et samarbejde mellem flere stifter

·         At projektet gennem sit eksempel og formidlingen heraf kan omsættes til andre dele af folkekirken samt danne inspiration for nye tiltag, f.eks. gennem dokumentation eller publikation af projektet i rapporter eller på internettet

·         At frivilligt arbejde indgår som en del af projektet.

Der kan gives støtte til udvikling af nye initiativer. Der kan også gives støtte til videreudvikling af initiativer, der er udviklet lokalt, men som kan bruges til inspiration for andre dele af folkekirken.

Ansøgning og vilkår for støtte

Ansøgninger om støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond bedømmes af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef, en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og en repræsentant fra Kirkeministeriet.

Den danske Præsteforening vil blive inddraget i bedømmelsen af ansøgningerne. Der kan desuden inddrages ekstern bistand til bedømmelsen.

Kirkeministeriet varetager sekretariatsfunktionen for Den folkekirkelige Udviklingsfond. Når ansøgningerne er behandlet af budgetfølgegruppen, giver Kirkeministeriet besked til ansøgerne om tilsagn eller afslag.

Hvis der i forhold til en ansøgning kun gives delvist tilsagn, meddeles det ansøgeren, hvilke dele af initiativet der ydes støtte til.

Hvis der opstår forhold hos tilskudsmodtageren, som afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, skal tilskudsmodtageren straks give Kirkeministeriet meddelelse herom.

Tildelte midler skal være brugt senest 6 måneder efter det kalenderår, som tildelingen gælder for. Det skal i ansøgningen anføres, i hvilket eller hvilke år midlerne påtænkes brugt.

Udbetaling af støttemidler vil som udgangspunkt ske på baggrund af et indsendt regnskab, evaluering og ledelses- eller revisionserklæring. Hvis særlige forhold taler for det, kan støtte udbetales på forhånd. 

 Regnskabskrav

1) Projekter med et samlet projektbudget på mindre end 300.000 kr.

Ledelsen afgiver en ledelseserklæring, hvori ledelsen erklærer:

 • at tilskuddet er anvendt til formålet
 • at regnskabet er rigtigt og retvisende, samt at der ikke mangler indtægter/udgifter i regnskabet
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


2) Projekter, hvor tilskudsmodtagers regnskab revideres af Rigsrevisionen eller et revisionsselskab, der reviderer i henhold til den af Kirkeministeriet indgået aftale om revision af menighedsråd, forsynes projektregnskabet med en ledelseserklæring, hvori ledelsen erklærer:

 • at tilskuddet er anvendt til formålet
 • at regnskabet er rigtigt og retvisende, samt at der ikke mangler indtægter/udgifter i regnskabet
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


3) Projekter med et samlet projektbudget på 300.000 kr. og mindre end 1.000.000 kr.

Revisionserklæringen skal indeholde følgende:

 • om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler
 • om tilskuddet er anvendt til formålet
 • om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og afsluttende evalueringer m.v., som det fremgår af vilkårene for tilsagnet og i henhold til projektbeskrivelsen
 • om øvrige vilkår i henhold til tilsagnet er opfyldt.

Endvidere skal projektledelsen erklære:

 • at der ikke mangler indtægter og udgifter
 • at der er taget skyldig økonomisk hensyn ved projektets gennemførelse
 • at projektet er afsluttet.


4) Projekter med et samlet projektbudget på 1.000.000 kr. og derover.

For institutioner eller foreninger, der modtager tilskud på 1 mio. kr. og derover, skal institutionens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller Rigsrevisionen. Kirkeministeriet fastsætter i tilsagnsbrevet særlige krav og betingelser i forhold til den økonomiske og faglige rapportering på projektet for dels af sikre, at der sker løbende opfølgninger på, at midlerne anvendes til de bevilgede formål og, at der foretages en efterfølgende evaluering af projektets resultater, når projektet er afsluttet.