Økonomisk oversigt - Samlet

 

Folkekirkens udgifter 

 

Tabel 1:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2018 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg) (mio. kr. Faste 2018 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. Faste 2018 priser)

 

Folkekirkens indtægter

 

Tabel 4:

Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2018 priser)
 

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2011 og vises i det seneste løn-og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

 

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for årene 2011 og 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser har været medregnet to gange. Der er i opgørelsen fra 2013 og frem foretaget en gennemgang af disse kasser, som derfor ikke længere udgør et problem, men de historiske tal for de lokale kassers indtægter og særligt udgifter kan være for høje. På udgiftssiden skønnes fejlen at udgøre 50-100 mio. kr. i 2011 og 2012.

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted   2018 mio. kr.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lokale kasser

6.492

6.311

6.266

6.354

6.376

6.534

6.569

6.737

Fællesfonden

981

999

1.028

1.046

1.083

1.041

1.053

1.039

Staten

780

793

770

773

748

818

792

806

Udgifter i alt

8.253

8.103

8.065

8.173

8.206

8.393

8.415

8.583

 

Det fremgår af tabel 1, at der i folkekirken i 2018 var udgifter for 8,6 mia. kr. Knap 80 pct. af udgifterne blev afholdt af de lokale kirkelige kasser. 

Differencen mellem statens indtægter (jf. tabel 4) og udgifter (jf. tabel 1) skyldes konsolidering af statens tilskud vedrørende istandsættelse af kirker og kompensation som følge af ny navnelov til hhv. de lokale kasser og fællesfonden.

 

Tabel 2: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art. (I mio.kr. - faste 2018 priser)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Lønninger

4.613

4.575

4.606

4.591

4.635

4.725

4.756

4.781

 

Øvrige driftsudgifter

2.536

2.409

2.494

2.492

2.500

2.579

2.565

2.581

 

Anlægsinvesteringer

 1.105

1.119

  964

1.090

1.071

1.089

1.094

1.220

 

Udgifter i alt

 8.253

8.103

8.065

8.173

8.206

8.393

8.415

8.583

 I andele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønninger

  56%

  56%

  57%

  56%

  56%

  56%

57%

56%

 

Øvrige driftsudgifter

  31%

  30%

  31%

  30%

  30%

  31%

30%

30%

 

Anlægsinvesteringer

  13%

  14%

  12%

  13%

  13%

  13%

13%

14%

 

Udgifter i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 2 viser udgifternes fordeling på de tre hovedkategorier: løn, øvrig drift og anlæg.

Det ses, at 56 pct. af folkekirkens udgifter anvendes til afholdelse af lønudgifter, og at disse i hele perioden har udgjort 56-57 pct. af folkekirkens samlede udgifter.

Øvrige driftsudgifter omfatter bl.a. den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester og drift af kirkegårde. 88 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af de lokale kasser.

9,5 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af fællesfonden svarende til i alt 245 mio. kr. Disse udgifter omfatter bl.a. driften af Folkekirkens It, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkemusikskolerne.

Anlægsinvesteringer udgør 14 pct. af folkekirkens udgifter og omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens udgifter efter art - 2018 mio. kr

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lønninger: kirkefunktionærer

1.944

1.911

1.934

1.944

1.974

2.004

2.045

2.074

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.166

1.169

1.122

1.134

1.141

1.157

1.133

Lønninger: præster, provster og biskopper

     1.278

     1.292 

  1.294

  1.308

  1.299

   1.349

  1.319

  1.331

Pension, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd

    73

     89

   92

    96

   100

   103

103

  104

Lønninger: lokalt finansierede præster

    31

     33

    35

    39

     41

     42

   47

   48

Løn: stifter og departement

     84

      85

       83

       81

         85

         86

   84

   91

Øvrige driftsudgifter

2.036

1.936

2.004

1.997

2.015

2.069

2.059

2.053

Driftsudgift, kirkegård

  500

     474

   490

   495

   485

  510

506

528

Anlægsinvesteringer

  936

     974

   840

   957

   945

  951

966

1.075

Anlæg, kirkegård

  169

     144

   124

   133

   126

  139

128

  145

Udgifter i alt

8.253

  8.103

8.065

8.173

8.206

8.393

8.415

8.583

 

 

Tabel 3 viser ligesom tabel 2 folkekirkens udgifter, blot yderligere specificeret. Lønudgifterne er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården, løn til lokalt finansierede præster, løn til præster, provster og biskopper samt løn til ansatte i stifter og i Kirkeministeriets departement. Yderligere ses en opgørelse over den del af kirkefunktionærernes pensionsindbetaling, som finansieres af fællesfonden og hermed landskirkeskatten.

Øvrig drift og anlæg er i tabel 3 specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken m.v. Det er hermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet.

 

 

Tabel 4: Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted - 2018 mio. kr.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lokale kasser

 6.097

 6.178

 6.334

 6.510

 6.599

 6.631

 6.655

6.649

Fællesfonden

1.124

1.149

 1.171

 1.167

 1.180

1.177

1.169

1.175

Staten

   833

   805

   784

   785

    763

   835

809

  834

Indtægter i alt

8.055

8.131

8.290

8.462

  8.543

 8.643

8.633

8.658

 

Tabel 4 viser, at folkekirken i 2018 havde indtægter for i alt 8,7 mia. kr. Folkekirkens hovedindtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

Fællesfondens indtægter består primært af landskirkeskatten, som opkræves som en del af den lokale kirkeskat.