Økonomisk oversigt - Samlet

 

Folkekirkens udgifter 

 

Tabel 1:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2019 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg) (mio. kr. Faste 2019 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. Faste 2019 priser)

 

Folkekirkens indtægter

 

Tabel 4:

Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2019 priser)
 

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2011 og vises i det seneste løn-og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for årene 2011 og 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser har været medregnet to gange. Der er i opgørelsen fra 2013 og frem foretaget en gennemgang af disse kasser, som derfor ikke længere udgør et problem, men de historiske tal for de lokale kassers indtægter og særligt udgifter kan være for høje. På udgiftssiden skønnes fejlen at udgøre 50-100 mio. kr. i 2011 og 2012. Endvidere er der i 2019-tallene identificeret visse fejl i konteringerne af indtægter og udgifter i de igangsatte forsøg i ht. lov om forsøg i folkekirken. Det betyder konkret, at de samlede udgifter og indtægter i den lokale økonomi bliver større end de reelt er, da interne overførsler indgår i den samlede opgørelse. Indtægter og udgifter skønnes at være ca. 120 mio. kr. for høje, svarende til 1,8 % af den samlede lokale økonomi.

 

 

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted   2019 mio. kr.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lokale kasser

6.589

6.406

6.360

6.449

6.471

6.632

6.668

6.838

6.729

Fællesfonden

997

1.015

1.044

1.063

1.099

1.057

1.070

1.056

1.084

Staten

793

806

783

786

760

832

805

819

806

Udgifter i alt

8.379

8.227

8.187

8.297

8.331

8.521

8.543

8.713

8.619

 

Det fremgår af tabel 1, at der i folkekirken i 2019 var udgifter for 8,6 mia. kr. Knap 78 pct. af udgifterne blev afholdt af de lokale kirkelige kasser. 

Differencen mellem statens indtægter (jf. tabel 4) og udgifter (jf. tabel 1) skyldes konsolidering af statens tilskud vedrørende istandsættelse af kirker og kompensation som følge af ny navnelov til hhv. de lokale kasser og fællesfonden.

 

Tabel 2: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art. (I mio.kr. - faste 2019 priser)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Lønninger

4.691

4.653

4.685

4.669

4.713

4.805

4.836

4.863

4.897

 

Øvrige driftsudgifter

2.566

2.438

2.524

2.522

2.530

2.610

2.596

2.612

2.566

 

Anlægsinvesteringer

 1.122

1.135

  979

1.107

1.087

1.106

1.110

1.239

1.156

 

Udgifter i alt

 8.379

8.227

8.187

8.297

8.331

8.521

8.543

8.713

8.619

 I andele

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lønninger

  56%

  57%

  57%

  56%

  57%

  56%

57%

56%

57%

 

Øvrige driftsudgifter

  31%

  30%

  31%

  30%

  30%

  31%

30%

30%

30%

 

Anlægsinvesteringer

  13%

  14%

  12%

  13%

  13%

  13%

13%

14%

13%

 

Udgifter i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 2 viser udgifternes fordeling på de tre hovedkategorier: løn, øvrig drift og anlæg.

Det ses, at 57 pct. af folkekirkens udgifter anvendes til afholdelse af lønudgifter, og at disse i hele perioden har udgjort 56-57 pct. af folkekirkens samlede udgifter.

Øvrige driftsudgifter omfatter bl.a. den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester og drift af kirkegårde. 87 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af de lokale kasser.

10,2 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af fællesfonden svarende til i alt 263 mio. kr. Disse udgifter omfatter bl.a. driften af Folkekirkens It, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkemusikskolerne.

Anlægsinvesteringer udgør 13 pct. af folkekirkens udgifter og omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens udgifter efter art - 2019 mio. kr

  

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lønninger: kirkefunktionærer

1.977

1.943

1.967

1.977

2.008

2.039

2.080

2.109

2.142

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.224

1.185

1.189

1.141

1.153

1.160

1.177

1.152

1.142

Lønninger: præster, provster og biskopper

     1.300

     1.314 

  1.316

  1.331

  1.322

   1.372

  1.341

  1.354

1.358

Pension, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd

    74

     90

   94

    98

   102

   105

105

  106

105

Lønninger: lokalt finansierede præster

    32

     33

    35

    39

     42

     43

   47

   49

58

Løn: stifter og departement

     85

      86

       84

       83

         87

         88

   86

   92

92

Øvrige driftsudgifter

2.060

1.959

2.028

2.021

2.039

2.094

2.084

2.078

2.039

Driftsudgift, kirkegård

  506

     480

   496

   501

   491

  516

512

534

527

Anlægsinvesteringer

  950

     989

   853

   971

   959

  965

980

1.091

1.010

Anlæg, kirkegård

  172

     146

   126

   135

   128

  141

130

  147

146

Udgifter i alt

8.379

  8.227

8.187

8.297

8.331

8.521

8.543

8.713

8.619

 

 

Tabel 3 viser ligesom tabel 2 folkekirkens udgifter, blot yderligere specificeret. Lønudgifterne er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården, løn til lokalt finansierede præster, løn til præster, provster og biskopper samt løn til ansatte i stifter og i Kirkeministeriets departement. Yderligere ses en opgørelse over den del af kirkefunktionærernes pensionsindbetaling, som finansieres af fællesfonden og hermed landskirkeskatten.

Øvrig drift og anlæg er i tabel 3 specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken m.v. Det er hermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet.

 

 

 

Tabel 4: Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted - 2019 mio. kr.

  

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lokale kasser

 6.186

 6.268

 6.427

 6.605

 6.695

 6.728

 6.752

6.746

6.741

Fællesfonden

1.141

1.166

 1.189

 1.185

 1.198

1.195

1.186

1.193

1.186

Staten

   843

   814

   794

   794

    772

   845

818

  844

843

Indtægter i alt

8.170

8.248

8.409

8.584

  8.665

 8.767

8.757

8.783

8.771

 

Tabel 4 viser, at folkekirken i 2019 havde indtægter for i alt 8,8 mia. kr. Folkekirkens hovedindtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

Fællesfondens indtægter består primært af landskirkeskatten, som opkræves som en del af den lokale kirkeskat.