Økonomisk oversigt - Samlet (2011-2020)

 

Folkekirkens udgifter 

 

Tabel 1:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2020 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg) (mio. kr. Faste 2020 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. Faste 2020 priser)

 

Folkekirkens indtægter

 

Tabel 4:

Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2020 priser)
 

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2012 og vises i det seneste løn-og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser har været medregnet to gange. Der er i opgørelsen fra 2013 og frem foretaget en gennemgang af disse kasser, som derfor ikke længere udgør et problem, men de historiske tal for de lokale kassers indtægter og særligt udgifter kan være for høje. På udgiftssiden skønnes fejlen at udgøre 50-100 mio. kr. i 2012. Endvidere er der for tallene i 2019 0g 2020 identificeret visse fejl i konteringerne af indtægter og udgifter i de igangsatte forsøg i ht. lov om forsøg i folkekirken. Det betyder konkret, at de samlede udgifter og indtægter i den lokale økonomi bliver større end de reelt er, da interne overførsler indgår i den samlede opgørelse. Indtægter og udgifter skønnes at være ca. 120 mio. kr. for høje, svarende til 1,8 % af den samlede lokale økonomi.

 

 

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. faste 2020 priser)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Lokale kasser

6.450

6.405

6.493

6.516

6.677

6.714

6.884

6.797

 6.812

Fællesfonden

1.026

1.056

1.075

1.112

1.069

1.082

1.068

1.098

 1.174

Staten

817

794

797

770

843

816

830

817

 826

Udgifter i alt

8.293

8.255

8.364

8.398

8.590

8.612

8.783

8.712

 8.811

 

Det fremgår af tabel 1, at der i folkekirken i 2020 var udgifter for 8,8 mia. kr. Knap 77 pct. af udgifterne blev afholdt af de lokale kirkelige kasser. 

Differencen mellem statens indtægter (jf. tabel 4) og udgifter (jf. tabel 1) skyldes konsolidering af statens tilskud vedrørende istandsættelse af kirker og kompensation som følge af ny navnelov til hhv. de lokale kasser og fællesfonden.

 

Tabel 2: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art. (I mio.kr. - faste 2020 priser)

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

 

Lønninger

4.723

4.755

4.739

4.784

4.878

4.909

4.936

4.970

 5.028

 

Øvrige driftsudgifter

2.438

2.524

2.522

2.530

2.610

2.596

2.612

2.576

 2.538

 

Anlægsinvesteringer

1.132

  976

1.103

1.084

1.103

1.107

1.235

1.165

 1.245

 

Udgifter i alt

8.293

8.255

8.364

8.398

8.590

8.612

8.783

8.712

 8.811

 I andele

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Lønninger

  57%

  58%

  57%

  57%

  57%

57%

56%

57%

 57%

 

Øvrige driftsudgifter

  29%

  31%

  30%

  30%

  30%

30%

30%

30%

 29%

 

Anlægsinvesteringer

  14%

  12%

  13%

  13%

  13%

13%

14%

13%

 14%

 

Udgifter i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%

Tabel 2 viser udgifternes fordeling på de tre hovedkategorier: løn, øvrig drift og anlæg.

Det ses, at 57 pct. af folkekirkens udgifter anvendes til afholdelse af lønudgifter, og at disse i hele perioden har udgjort 56-58 pct. af folkekirkens samlede udgifter.

Øvrige driftsudgifter omfatter bl.a. den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester og drift af kirkegårde. 88 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af de lokale kasser.

10 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af fællesfonden svarende til i alt 245 mio. kr. Disse udgifter omfatter bl.a. driften af Folkekirkens It, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkemusikskolerne.

Anlægsinvesteringer udgør 14 pct. af folkekirkens udgifter og omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

 

 

Tabel 3: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. faste 2020 priser)

   

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Lønninger: kirkefunktionærer

1.973

1.996

2.007

2.038

2.069

2.111

2.141

2.174

 2.122

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

1.203

1.207

1.158

1.171

1.177

1.194

1.170

1.159

 1.161

Lønninger: præster, provster og biskopper

     1.334 

  1.335

  1.351

  1.341

   1.392

  1.361

  1.374

1.378

 1.393

Pension, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd

     92

   95

    99

   103

   106

106

  107

107

 200

Lønninger: lokalt finansierede præster

     34

    36

    40

     43

     44

   48

   50

59

 61

Løn: stifter og departement

      88

       85

       84

         88

         89

   87

   94

94

 91

Øvrige driftsudgifter

1.959

2.028

2.021

2.040

2.094

2.084

2.078

2.047

 2.011

Driftsudgift, kirkegård

     480

   496

   501

   491

  516

512

534

529

 527

Anlægsinvesteringer

     986

   850

   969

   956

  962

977

1.088

1.018

 1.082

Anlæg, kirkegård

     146

   126

   135

   128

  141

130

  147

147

 163

Udgifter i alt

  8.293

8.255

8.364

8.398

8.590

8.612

8.783

8.712

 8.811

 

 

Tabel 3 viser ligesom tabel 2 folkekirkens udgifter, blot yderligere specificeret. Lønudgifterne er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården, løn til lokalt finansierede præster, løn til præster, provster og biskopper samt løn til ansatte i stifter og i Kirkeministeriets departement. Yderligere ses en opgørelse over den del af kirkefunktionærernes pensionsindbetaling, som finansieres af fællesfonden og hermed landskirkeskatten.

Øvrig drift og anlæg er i tabel 3 specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken m.v. Det er hermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet.

 

 

 

Tabel 4: Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. faste 2020 priser)

   

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Lokale kasser

 6.315

 6.476

 6.655

 6.746

 6.779

 6.804

6.798

6.809

 6.822

Fællesfonden

1.176

 1.199

 1.195

 1.209

1.205

1.197

1.203

1.199

 1.197

Staten

   814

   794

   794

    773

   845

818

  844

847

 857

Indtægter i alt

8.306

8.469

8.645

  8.727

 8.829

8.819

8.845

8.854

 8.876

 

Tabel 4 viser, at folkekirken i 2020 havde indtægter for i alt 8,9 mia. kr. Folkekirkens hovedindtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

Fællesfondens indtægter består primært af landskirkeskatten, som opkræves som en del af den lokale kirkeskat.