Ministeriets organisation

Ministeriets organisation

Kirkeministeriet betjener kirkeministeren og ministeren for landdistrikter. Opgaverne som minister for nordisk samarbejde koordineres af Udenrigsministeriet.

Kirkeministeriets departement har hjemsted på Slotsholmen i København. Folkekirkens It, som er en del af departementet, har medarbejdere i både København og Aarhus, mens Plan- og Landdistriktsstyrelsen har adresse på hhv. Kalvebod Brygge og i Nykøbing Falster.

Du kan downloade ministeriets organigram som pdf-fil her.

Departementet er organiseret med et ministersekretariat og fire hovedområder:

  • Kirke
  • Jura
  • Plan og Land
  • Folkekirkens It

Du kan se ministeriets faste ledelsesfora her, og du kan læse mere om Plan- og Landdistriktsstyrelsen på styrelsens her.

Minister- og ledelsessekretariat

Minister- og ledelsessekretariatet ledes af en sekretariatsleder, som refererer til departementschefen.

Minister- og ledelsessekretariatet koordinerer ministerens og departementschefens kalendere, deltagelse i regeringsudvalgsmøder og kontakt til Folketinget og ordførere m.v. Sekretariatet varetager desuden ledelsesbetjeningen af Kirkeministeriets tværgående ledelsesfora og løser opgaver i forbindelse med taleskrivning, presse og kommunikation. Sekretariatet har desuden en række tværgående stabsfunktioner, herunder journal, sagsstyring og kvalitetssikring af formater og sagsgange. Sekretariatet varetager endelig dekoreringssager på hele ministerområdet.

Minister- og ledelsessekretariatet ledes af sekretariatsleder NN.

 

Kirkeområdet

Kirkeområdet består af to kontorer under afdelingschef Lene Graakjær Lund (kst.)

Kontoret for folkekirkens økonomi og bygninger

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens økonomi, kirkebygninger og kirkegårde. Kontoret er sekretariat for budgetfølgegruppen vedr. folkekirkens fællesfond og koordinerer budget, budgetopfølgning og kapitalforvaltning for fællesfonden, herunder mål- og resultataftaler og årsrapporter for fællesfondsinstitutioner. Kontoret er desuden sekretariat for erfa-gruppen vedr. folkekirkens lokale økonomi og forvalter de overordnede rammer for den lokale kirkelige økonomi, herunder udligningsordningen, regler for kirke- og provstiudvalgskassers budget og regnskab samt regnskabssystemer og kontoplaner mv. Endelig beskæftiger kontoret sig med spørgsmål vedr. drift af folkekirkens bygninger, anlæg, jorder, kirker og kirkegårde, herunder folkekirkens grønne omstilling.

Kontoret ledes af kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen, kkje@km.dk.

 

Kontoret for folkekirkens og ministeriets HR:

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens personale. Kontoret leder folkekirkens samarbejdsudvalg, HR-gruppen vedr. kirkefunktionærer og arbejdsgruppen vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø. Opgaverne vedr. folkekirkens personale omfatter løn- og ansættelsesvilkår, pension, forhandlingssager, oprettelse og normering af præste- og provstestillinger samt ansættelse og afskedigelse af præster og provster. Opgaverne omfatter desuden kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i folkekirken, herunder rammerne for folkekirkens uddannelsesinstitutioner og folkekirkens arbejdsmiljørådgivning. Kontoret varetager endvidere departementets og Plan- og Landdistriktsstyrelsens fælles HR-funktioner, herunder personalepolitik, rekruttering, lønforhandlinger og personalejura mv. samt ledelsesinformation vedr. flekstid, fravær og ferie.

Kontoret ledes af HR-chef Lene Graakjær Lund, legl@km.dk.

 

Juraområdet

Juraområdet består af tre kontorer under retschef Pernille Esdahl (kst.)

Kontoret for kirkeret og tværgående jura

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens styrelse, herunder regler om menighedsråds, provstiudvalgs og stiftsråds virksomhed, om valg til disse myndigheder og om valg af biskopper samt regler om kirkers bestyrelse og brug, medlemskab, sognebåndsløsning og kirkelig betjening samt begravelseslovgivningen. Kontoret håndterer desuden generelle spørgsmål om forholdet mellem stat og kirke og forberededer kongelige anordninger og resolutioner på folkekirkens område, herunder ændringer af folkekirkens ritualer. Kontoret sikrer endvidere på tværs af ministerområdet koordinationen af ministeriets bidrag til lovprogrammet samt lovteknisk kvalitetssikring af love og administrative forskrifter og andre forvaltningsretlige afgørelser.

Kontoret ledes af kontorchef Pernille Esdahl, pe@km.dk, tlf. 40786588.

Personregistreringsenheden

Enhedens opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder drift og udvikling af registreringssystemet og tilhørende systemer med bidrag fra Folkekirkens It samt supportydelser til folkekirkens personregisterførere.

Personregistreringsenheden ledes af chefkonsulent med personaleansvar Lisbeth Melin Poulsen, lmpo@km.dk.

Kontoret for andre trossamfund

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til trossamfund uden for folkekirken. Opgaverne omfatter anerkendelse af nye trossamfund og meddelelse af vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere. Tilsyn med anerkendte trossamfund, herunder med pligten til at indberette oplysninger om bl.a. regnskab og medlemstal til det elektroniske Trossamfundsregister, som Kirkeministeriet driver. Kontoret varetager også opgaver i forhold til Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, samt tilladelser til og tilsyn med begravelsespladser.

Kontoret for andre trossamfund er ledet af kontorchef NN [vakant].

 

Området for plan og land

Området for plan og land består af to kontorer under afdelingschef Hans Peter Olsen,

hapo@km.dk.

Kontoret for plan- og landdistriktsudvikling

Kontorets opgaver omfatter policy og regulering i relation til fysisk planlægning og landdistriktsudvikling. Opgaverne omfatter rammerne for den fysiske planlægning i Danmark, herunder planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven og fingerplanen. Kontoret varetager desuden opgaver i relation til planlægning for vedvarende energi, herunder lov om testcentre for store vindmøller. Kontoret koordinerer indsatser i forhold til landdistrikter, herunder bl.a. Landdistriktspuljen og støtteordninger for Lokale aktionsgrupper. Kontoret er fagkontor for Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Kontoret ledes midlertidigt af kontorchef Sara Paarup, sap@km.dk.

Kontoret for ministeriets økonomi og styring.

Kontorets opgaver omfatter de fælles økonomifunktioner i ministeriet. Det omfatter udarbejdelse af bidrag til finansloven, regnskab og udgiftsopfølgning for departement og styrelse. Desuden varetager kontoret koordination af sager i relation til Rigsrevisionen, tilsyn med kontrolmiljøer på tværs af ministerområdet, mål- og resultatplan samt årsrapporter for departement og styrelse. Endvidere varetages opgaver vedr. indkøb og Facility Management m.v.

Kontoret ledes af chefkonsulent med personaleledelse Janne Sønderby Hansen, jasha@km.dk, der er konstitueret som kontorchef.

 

Folkekirkens It

Folkekirkens It er et kontor i Kirkeministeriets departement med selvstændig økonomi, som er finansieret af folkekirkens fællesfond.

Folkekirkens It arbejder med drift og udvikling af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-løsninger. Kontoret er sekretariat for folkekirkens It-Følgegruppe og har ansvaret for Kirkeministeriets og folkekirkens digitaliseringsstrategi og strategien for styring af Kirkenettet samt udvikling, leverandørstyring og drift af folkekirkens it-systemer i samarbejde med relevante systemejere i folkekirken. Folkekirkens It yder desuden brugersuppor til brugere af Kirkenettet og varetager fælles IT-funktioner på tværs af ministerområdet. Folkekirkens It har desuden det overordnede ansvar for cyber-, informations- og datasikkerhed inden for ministerområdet, herunder risiko- og konsekvensanalyser.

Folkekirkens it ledes af it-og digitaliseringschef Morten Kildevang Jensen, mokj@km.dk, souschefer for digitalisering, Sofie Navntoft Sønderskov, snp@km.dk og souschef for it-governance, Ulla B. Kristiansen, ubk@km.dk. It-og digitaliseringschefen referer til departementschefen.