Ministeriets organisation

Ministeriets organisation

 

Kirkeministeriet betjener kirkeministeren og ministeren for landdistrikter. Opgaverne som minister for nordisk samarbejde koordineres af Udenrigsministeriet.

Kirkeministeriet består af et departement, der også omfatter Folkekirkens It, og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Departementet har hjemsted på Slotsholmen i København. Folkekirkens It har medarbejdere i både København og Aarhus. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har adresse på hhv. Kalvebod Brygge i København og i Nykøbing Falster.

Du kan downloade ministeriets organigram som pdf-fil her.

Du kan læse mere om Plan- og Landdistriktsstyrelsen på styrelsens hjemmeside her.

 

Kirkeministeriets departement

Departementet er organiseret med et minister- og ledelsessekretariat og følgende fire hovedområder:

  • Kirke
  • Jura
  • Plan og Land
  • Folkekirkens It

 

Minister- og ledelsessekretariat

Minister- og ledelsessekretariatet er ansvarligt for den daglige minister- og ledelsesbetjening, herunder mødeforberedelse, koordination af ministerens og departementschefens kalendere, forberedelse af regeringsudvalgsmøder og kontakt til Folketinget og ordførere m.v. Sekretariatet har ansvaret for presse og kommunikation samt bidrager til taleskrivning. Sekretariatet varetager desuden ledelsesbetjeningen af Kirkeministeriets tværgående ledelsesfora.  Sekretariatet håndterer derudover en række tværgående stabsfunktioner, herunder journal, sagsstyring og kvalitetssikring af formater og sagsgange. Sekretariatet varetager dekoreringssager på hele ministerområdet.

 

Sekretariatschef er Anders Vestergaard Kaldan, som refererer til departementschefen.

 

Kirkeområdet

Kirkeområdet ledes af afdelingschef Lene Graakjær Lund, legl@km.dk 

Kontoret for folkekirkens økonomi og bygninger

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens økonomi, kirkebygninger og kirkegårde. Kontoret er sekretariat for budgetfølgegruppen vedr. folkekirkens fællesfond og koordinerer budget, budgetopfølgning og kapitalforvaltning for fællesfonden, herunder mål- og resultataftaler og årsrapporter for fællesfondsinstitutioner. Kontoret er desuden sekretariat for erfa-gruppen vedr. folkekirkens lokale økonomi og forvalter de overordnede rammer for den lokale kirkelige økonomi, herunder udligningsordningen, regler for kirke- og provstiudvalgskassers budget og regnskab samt regnskabssystemer og kontoplaner mv. Endelig beskæftiger kontoret sig med spørgsmål vedr. drift af folkekirkens bygninger, anlæg, jorder, kirker og kirkegårde, herunder folkekirkens grønne omstilling.

Kontorchef er Klaus Kerrn-Jespersen, kkje@km.dk.

Kontoret for folkekirkens og ministeriets HR:

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens personale. Kontoret varetager formandskabet for folkekirkens samarbejdsudvalg, HR-gruppen vedr. kirkefunktionærer og arbejdsgruppen vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø. Opgaverne vedr. folkekirkens personale omfatter løn- og ansættelsesvilkår, forhandlingssager, oprettelse og normering af præste- og provstestillinger samt ansættelse og afskedigelse af præster og provster. Opgaverne omfatter desuden kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i folkekirken, herunder rammerne for folkekirkens uddannelsesinstitutioner og folkekirkens arbejdsmiljørådgivning. Kontoret varetager endvidere departementets og Plan- og Landdistriktsstyrelsens fælles HR-funktioner, herunder personalepolitik, rekruttering, lønforhandlinger og personalejura mv. samt diverse ledelsesinformation.

Afdelingschef Lene Graakjær Lund er fungerende HR-chef, legl@km.dk.

 

Juraområdet

Juraområdet ledes af retschef (afdelingschef) Pernille Esdahl, pe@km.dk.

 

Kontoret for kirkeret og tværgående jura

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens styrelse, herunder regler om menighedsråds, provstiudvalgs og stiftsråds virksomhed, om valg til disse myndigheder og om valg af biskopper samt regler om kirkers bestyrelse og brug, medlemskab, sognebåndsløsning og kirkelig betjening samt begravelseslovgivningen. Kontoret håndterer desuden generelle spørgsmål om forholdet mellem stat og kirke og forbereder kongelige anordninger og resolutioner på folkekirkens område, herunder ændringer af folkekirkens liturgi og ritualer. Kontoret sikrer endvidere på tværs af ministerområdet koordinationen af ministeriets bidrag til lovprogrammet samt lovteknisk kvalitetssikring af love og administrative forskrifter og andre forvaltningsretlige afgørelser.

Retschef Pernille Esdahl er fungerende kontorchef, pe@km.dk.

Personregistreringsenheden

Enhedens opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder drift og udvikling af registreringssystemet og tilhørende systemer med bidrag fra Folkekirkens It samt supportydelser til folkekirkens personregisterførere og borgere. Enheden understøtter den fællesoffentlige digitalisering på borger.dk, ligesom enheden varetager uddannelses- og kursusvirksomhed for personregisterførere og præster i personregistrering.

Chef for Personregistreringen er Lisbeth Melin Poulsen, lmpo@km.dk.

Kontoret for andre trossamfund

Kontorets opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til trossamfund uden for folkekirken. Opgaverne omfatter anerkendelse af nye trossamfund og meddelelse af vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere. Tilsyn med anerkendte trossamfund, herunder med pligten til at indberette oplysninger om bl.a. regnskab og medlemstal til det elektroniske Trossamfundsregister, som Kirkeministeriet driver. Kontoret varetager også opgaver i forhold til Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund samt tilladelser til og tilsyn med begravelsespladser for andre trossamfund.

Retschef Pernille Esdahl er fungerende kontorchef, pe@km.dk.

 

Området for plan og land

Området for plan og land ledes af afdelingschef Hans Peter Olsen, hapo@km.dk.

Kontoret for plan- og landdistriktsudvikling

Kontorets opgaver omfatter policy og regulering i relation til fysisk planlægning og landdistriktsudvikling. Opgaverne omfatter rammerne for den fysiske planlægning i Danmark, herunder planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven og fingerplanen. Kontoret varetager desuden opgaver i relation til planlægning for vedvarende energi, herunder lov om testcentre for store vindmøller. Kontoret koordinerer indsatser i forhold til landdistrikter, herunder bl.a. Landdistriktspuljen og støtteordninger for Lokale aktionsgrupper. Kontoret er fagkontor for Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Kontorchef er Lise Marie Buhl, lmbu@km.dk.

Kontoret for ministeriets økonomi og styring.

Kontorets opgaver omfatter de fælles økonomifunktioner i ministeriet. Det omfatter udarbejdelse af bidrag til finansloven, regnskab og udgiftsopfølgning for departement og styrelse. Desuden varetager kontoret koordination af sager i relation til Rigsrevisionen, tilsyn med kontrolmiljøer på tværs af ministerområdet, mål- og resultatplan samt årsrapporter for departement og styrelse. Endelig koordineres opgaver vedr. indkøb og Facility Management m.v.

Kontorchef (konstitueret) er Janne Sønderby Hansen, jasha@km.dk.

 

Folkekirkens It

Folkekirkens It er et kontor i Kirkeministeriets departement med selvstændig økonomi, som er finansieret af folkekirkens fællesfond.

Folkekirkens It arbejder med drift og udvikling af Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-løsninger. Kontoret er sekretariat for folkekirkens It-Følgegruppe og har ansvaret for Kirkeministeriets og folkekirkens digitaliseringsstrategi og strategien for styring af Kirkenettet samt udvikling, leverandørstyring og drift af folkekirkens it-systemer i samarbejde med relevante systemejere i folkekirken. Folkekirkens It yder desuden brugersupport til brugere af Kirkenettet og varetager fælles IT-funktioner på tværs af ministerområdet. Folkekirkens It har det overordnede ansvar for cyber-, informations- og datasikkerhed inden for ministerområdet, herunder risiko- og konsekvensanalyser.

It- og digitaliseringschef er Morten Kildevang Jensen, mokj@km.dk, som refererer til departementschefen. Souschef for digitalisering er Sofie Navntoft Sønderskov, snp@km.dk. Souschef for it-governance er Ulla B. Kristiansen, ubk@km.dk.