Ministeriets organisation

Kirkeministeriet er organiseret med et ministersekretariat og kontorer med hver deres arbejdsområde: 

  • Folkekirkens økonomi
  • Folkekirkens styrelse og andre trossamfund
  • Folkekirkens personale
  • Folkekirkens it herunder personregistrering.

Folkekirkens økonomi

Økonomikontoret understøtter ministeren i arbejdet med at fastlægge budgettet for folkekirkens fælles midler i fællesfonden. Herudover fungerer kontoret som sekretariat for budgetfølgegruppen, der rådgiver ministeren i økonomiske spørgsmål.

I Kirkeministeriet arbejdes der også med rammerne for folkekirkens lokale økonomi, herunder regler for moms, regnskabssystemer, kontoplaner og meget andet.

Kontoret varetager ligeledes opgaver vedrørende departementets egen økonomi, og de øvrige tilskud og bevillinger der gives på finanslovens §22.

Folkekirkens styrelse

Kirkeministeriet er den myndighed, der udsteder love, regler og vejledninger for styrelsen af folkekirken. Det betyder, at når Folketinget vedtager ny lovgivning for folkekirkens administration og økonomi, er det ministeriet, der forbereder lovgivningen.

Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

Desuden administrerer ministeriet begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. 

Kirkeministeriet er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række sager. Ud over de knap 2.000 lokale menigheder består folkekirken af 104 provstier og 10 stifter, og det er Kirkeministeriet, der behandler uenigheder og uklarheder om love og reglers betydning.

Regulering og administration vedrørende de andre trossamfund end folkekirken hører også under Kirkeministeriet.

Folkekirkens personale

På personaleområdet varetager ministeriet en række arbejdsgiverfunktioner. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen, samt administration af præstestillinger. Ministeriet er ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet deltager i drift af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og driften af folkekirkens tre kirkemusikskoler.

Folkekirkens It

Ministeriet varetager drift og udvikling af Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger. Ministeriet har også ansvaret for den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark samt drift og udvikling af registreringssystemet. Derudover påhviler det overordnede ansvar for datasikkerheden i Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-løsninger Kirkeministeriet.

Folkekirkens It er en del af Kirkeministeriets departement med selvstændig økonomi, finansieret af folkekirkens fællesfond. Folkekirkens It er sekretariat for den It-følgegruppe, som rådgiver Kirkeministeriet om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering.